eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żnin › "Budowa ulicyZielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie".Ogłoszenie z dnia 2019-12-23

Ogłoszenie nr 560280189-N-2019 z dnia 23-12-2019 r.

Żnin: "Budowa ulicy: Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie".
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 516255-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540045766-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 5140093038-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin, Krajowy numer identyfikacyjny 92351222000000, ul. ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 031 301, e-mail admin@um.znin.pl, faks 523 031 103.
Adres strony internetowej (url): www.bip.umznin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Budowa ulicy: Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie".

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IGPI.271.7.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Prace obejmują budowę ulic Cisowej (działki nr: 2526) i Sosnowej (działki nr: 2520; 2514; 2551; 1328/22; 1328/26) z włączeniem do drogi powiatowej 2339C (ul. Leśna) wraz z kanalizacją deszczową. Podstawowy zakres inwestycji: -wykonanie robót ziemnych -budowę kanalizacji deszczowej wraz z montażem wpustów ulicznych krawężnikowych, -wykonanie warstw podbudowy -ułożenie warstw konstrukcyjnych -ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej -wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych -wykonanie poboczy - wyrównanie i wyprofilowanie terenu. W roku 2018 Polska Spółka Gazownictwa wykonała sieć gazową na tych ulicach, natomiast wykonanie przyłączy gazowych do istniejących budynków przewidziano na 2019 r. Robót gazyfikacyjne przed utwardzeniem wyżej wymienionych ulic można wykonać wykopem otwartym przy krawędzi ulicy. Utwardzenie ulic spowoduje, że wykopy otwarte ograniczą się tylko do terenów nieutwardzonych przy krawędzi jezdni ulic. Wówczas przyłącza pod ulicami utwardzonymi należy wykonywać metoda przewiertu, przecisku lub inną metodą nieinwazyjną. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45112730-1
Dodatkowe kody CPV:

45111000-8,

45112500-0,

45233000-9,

45233220-7,

45233260-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
PIERWOTNIE NA OKRES DO DNIA 26 SIERPNIA 2019 R.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/10/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH I ZMIANA WYNAGRODZENIA

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w toku procesu inwestycyjnego wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych m.in. w zakresie: wykonania przepustu rurowego, naprawy zerwanych studni drenarskich, regulacji pionowej włazów kanałowych, przebudowy studzienek kanalizacyjnych, robót ziemnych oraz przestawienia barierek ochronnych. Wykonanie tych robót warunkowało prawidłowe zakończenie prac związanych z przedmiotową inwestycją. Roboty te nie zostały objęte zamówieniem podstawowym. Nieprzewidywalność wystąpienia robót dodatkowych ma charakter obiektywny i wynika z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od zamawiającego (nieprzewidywalność zobiektyzowana), nie zaś z uchybień lub niedołożenia należytej staranności na etapie przygotowania postępowaniu lub wykonywania robót budowlanych. Zakres rzeczowy robót dodatkowych został określony w protokole konieczności nr 1. Koszt wykonania robót dodatkowych zaproponowany przez Wykonawcę został przez Zamawiającego starannie zweryfikowany pod względem wartości robót. Zmiana Wykonawcy zakresu robót dodatkowych na obecnym etapie robót byłaby niekorzystna zarówno z powodów ekonomicznych jak i technicznych, w szczególności dotyczących uprawnień gwarancyjnych, interoperacyjności sprzętu i pozostałych zasobów wykorzystywanych w ramach realizacji zamówienia podstawowego. Przy tak obszernym zakresie realizowanego zadania, zmiana Wykonawcy mogłaby powodować wzrost kosztów dostosowania wykonanych robót dodatkowych pod względem funkcjonalnym do dotychczas wykonanych. Zamawiający przeanalizował wszelkie ekonomiczne i techniczne skutki zmiany Wykonawcy, zarówno te związane z przedmiotem zamówienia i jego realizacją, jak i z prowadzeniem nowego postępowania o zamówienie publiczne. Wynik tej analizy w sposób jednoznaczny przesądza, że bez wątpienia powierzenie zakresu robót dodatkowych innemu Wykonawcy powodowałoby wzrost kosztów realizacji zadania, zwłaszcza w kontekście nieustannie wzrastających cen robót budowlanych, zarówno zakresie robocizny jak i przede wszystkim zakupu materiałów niezbędnych do realizacji robót. Wartość robót dodatkowych nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie, co umożliwia zastosowanie ww. przesłanki ustawowej. Reasumując, zaistniałe okoliczności w pełni wyczerpują przesłanki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, wyżej opisane zmiany umowy znajdują uzasadnienie w przywołanych powyżej przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, co przesądza o prawidłowości zastosowania tej procedury w ramach realizacji niniejszej umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.