eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdwin › Utworzenie Klubu Senior+ w Świdwinie.Ogłoszenie z dnia 2019-12-03

Ogłoszenie nr 560262046-N-2019 z dnia 03-12-2019 r.

Świdwin: Utworzenie Klubu Senior+ w Świdwinie.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 571596-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510172295-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 52542900000000, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 094 3652011 w. 45, e-mail inwestycje@swidwin.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.swidwin.pl; www.swidwin.biuletyn.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utworzenie Klubu Senior+ w Świdwinie.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IRP.271.1b.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Klubu Senior + w Mieście Świdwin zgodnie z załączoną dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 3 do SIWZ). 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia według następujących zasad: a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie w wymogami Prawa budowlanego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż. b) Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projektach, c) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, świadectwa jakości), d) Wykonawca jako wytwórca odpadów, odpowiedzialny jest za odzysk i unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, e) Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dla Zamawiającego w formie papierowej (2 egz.) operatu kolaudacyjnego . f) Jeżeli w dokumentacji występują określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych, Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza złożenie w ofercie materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych bądź wyższych niż wskazane w dokumentacji. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:

45453000-7,

45232460-4,

45331100-7,

45310000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 8 sierpnia 2019r. do 29 listopada 2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/11/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz i dotyczą zmiany terminu wykonania zadania

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych istnieje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty jeżeli zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych. Zamawiający przewidział w ogłoszeniu i w SIWZ możliwość zmiany umowy m.in. z powodu zmiany terminu wykonania zadania wynikającej z zdziałania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prace, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. Prace związane z wykonaniem instalacji c.o. mogły być wykonane tylko i wyłącznie przy wyłączeniu węzła ciepłowniczego, który ogrzewa cały budynek Urzędu. W związku z powyższym ustalono, że prace związane z instalacją c.o. będą wykonywane tylko w dni wolne od pracy w Urzędzie, co spowodowało, że prace należało z etapować i wydłużył się termin ich wykonania.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
nie dotyczy

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.