eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Przetarg nieograniczony na usługę utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miasta Radomia oraz zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych.Ogłoszenie z dnia 2020-05-22

Ogłoszenie nr 560089111-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.

Radom: Przetarg nieograniczony na usługę utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miasta Radomia oraz zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 586139-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540180173-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510201588-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Radomia, Krajowy numer identyfikacyjny 67022345100000, ul. ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (48)3620283, e-mail bzp@umradom.pl, faks (48)3620289.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.radom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przetarg nieograniczony na usługę utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miasta Radomia oraz zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BZP.271.1.543.2019.AK

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miasta Radomia oraz zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 90.50.00.00 - Usługi związane z odpadami
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania zamówienia: okres w miesiącach: 9 (od dnia podpisania umowy)

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest usługa utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 20/09/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o, , ul. W. Witosa 76, 26-600, Radom , kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 850500.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
24/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
W umowie nr BZP.272.138.2019.AK po § 14 dodano § 14A - SIŁA WYŻSZA, w brzmieniu cytowanym w pkt. V.4) INFORMACJE DODATKOWE

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Aneks został zawarty z powodu ogłoszenia stanu epidemicznego w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z póź. zmianami. W związku z wystąpieniem zdarzenia mającego charakter siły wyższej w postaci epidemii "koronawirusa", będącego bez wątpienia zdarzeniem nagłym, niedającym się przewidzieć ani jemu zapobiec, spowodowanym siłą zewnętrzną oraz niezależnym od działań i zaniechań Wykonawcy i Zamawiającego, niemożliwym stała się realizacja umowy z dnia 20 września 2019 r. na usługę utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych(PSZOK) na terenie Gminy Miasta Radomia oraz zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych, zwanej dalej "Umową", zgodnie z pierwotnie ustalonymi wymaganiami. Biorąc pod uwagę wprowadzenie z dniem 12 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego oraz wskazania dot. przeciwwskazań zgromadzeń ludzi, co należy odnosić również do prowadzenia PSZOK oraz zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych, celowym i wymaganym jest kontynuowanie wykonywania zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonywalne.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
W umowie nr BZP.272.138.2019.AK po § 14 dodaje się "§ 14A - SIŁA WYŻSZA" w brzmieniu: 1.Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy w zakresie spowodowanym siłą wyższą. 2.Siła wyższa oznacza niezależne od Strony zdarzenia zewnętrzne, które są poza kontrolą i niezawinione przez tę Stronę, których nie można przewidzieć ani uniknąć, oraz które mają miejsce po zawarciu umowy, w zakresie uniemożliwiającym tej Stronie należyte wykonywanie Umowy. 3.Siła wyższa nie obejmuje: 1)strajków; 2)zmian warunków rynkowych; 3)zniszczenia lub uszkodzenia Wyposażenia; 4)choroby lub śmierci Personelu; 5)nienależytego wykonywania zobowiązań przez innych kontrahentów Stron; 6)umownych zobowiązań WYKONAWCY wobec osób trzecich, które ograniczają jego zdolność do świadczenia Usług; 7)niekorzystnych warunków atmosferycznych. 4.Strona powołująca się na siłę wyższą zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o fakcie jej wystąpienia lub ustania oraz działaniach, które Strona zamierza podjąć. Dowód, że dana okoliczność stanowi siłę wyższą obciąża Stronę, która się na nią powołuje. 5.Każda ze Stron ma obowiązek czynić starania w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia siły wyższej. 6.Strona poszkodowana, na podstawie zawiadomienia wystawionego w trybie ust. 4 jest zwolniona z terminowej realizacji umowy, na taki okres, na jaki zdarzenie siły wyższej trwa i w takim zakresie, w jakim uniemożliwia lub ogranicza Stronę w realizacji umowy. 7. Po wystąpieniu siły wyższej, Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. 8. W przypadku wystąpienia siły wyższej, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w wysokości proporcjonalnej do rzeczywistej liczby dni roboczych działalności PSZOK. 9. Po ustaniu siły wyższej, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie do wznowienia działalności PSZOK. 10.Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie. 11. Aneks obowiązuje od dnia 16 marca 2020 r. 12. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.