eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rydułtowy › "Rewitalizacja Osiedla Karola przy ul. Generała Józefa Bema w Rydułtowach - część II" realizowanego w ramach projektu pod nazwą"Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach".Ogłoszenie z dnia 2020-05-21

Ogłoszenie nr 560088139-N-2020 z dnia 21-05-2020 r.

Rydułtowy: "Rewitalizacja Osiedla Karola przy ul. Generała Józefa Bema w Rydułtowach - część II" realizowanego w ramach projektu pod nazwą: "Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach".
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Zamówienie będzie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania: 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 633038-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540277826-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510027417-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Rydułtowy, Krajowy numer identyfikacyjny 27253611000000, ul. ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 537 411, e-mail um@rydultowy.pl, faks 324 537 410.
Adres strony internetowej (url): www.rydultowy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Rewitalizacja Osiedla Karola przy ul. Generała Józefa Bema w Rydułtowach - część II" realizowanego w ramach projektu pod nazwą: "Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach".

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BP.271.000021.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem drenażu opaskowego wewnątrz poszczególnych posesji na terenie zabytkowego "Osiedla Karola" na działce nr 390/24 przy ulicy Generała Józefa Bema w Rydułtowach. 2. Zadanie określone w ust. 1 obejmuje wykonanie: 1) zagospodarowania terenu w zakresie dojść do poszczególnych budynków, podestów przed wejściami do budynków, schodów zewnętrznych, opasek żwirowych, 2) drenażu opaskowego wokół dziewięciu budynków mieszkalnych nr 11,12, 14-20. 3. W ramach zadania należy również wykonać: 1) roboty przygotowawcze pod nawierzchnie i podbudowy, 2) roboty rozbiórkowe - związane z rozbiórką istniejących nawierzchni, dojść oraz istniejących podbudów, 3) roboty ziemne - związane z wykopami pod budowę odwodnienia, korytowaniem nawierzchni, tymczasowe odwodnienie wykopów podczas prowadzenia robót ziemnych, zasypanie wykopów i wyrównanie terenu, 4) roboty montażowe - związane z budową drenażu opaskowego, rury i kształtki, studnie, 5) roboty nawierzchniowe - związane z wykonaniem nawierzchni dojść do budynków, opasek żwirowych, 6) roboty porządkowe - plantowanie i wyrównanie terenu, humusowanie skarp i terenów poziomych. 4. Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45112700-2,

45112710-5,

45112723-9,

45231100-6,

45233200-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 13 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
13/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Realizacja robót dodatkowych obejmujących wykonanie robót rozbiórkowych wiatrołapów i zadaszeń wiatrołapów przy budynkach nr 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2) wykonanie fundamentów wiatrołapów przy budynkach nr 11, 12, 14, 15, 20.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Roboty polegające na zmianie technologii wykonania drenażu opaskowego poprzez zastosowanie keramzytu oraz separacji filtracyjnej podsypki żwirowej geowłókniną.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Uzasadnienie faktyczne: w trakcie prowadzenia robót budowlanych, analizowano sposób prowadzenia kolejnego etapu robót budowlanych - termomodernizację budynków mieszkalnych. Po dokonaniu odkrywek ścian fundamentowych budynków mieszkalnych, projektant zaproponował nowe rozwiązanie techniczne w zakresie docieplenia i drenażu ścian fundamentowych budynków mieszkalnych. Projektant po dokonaniu oceny istniejących ścian fundamentowych, które okazały się być wykonane z kamieni ciosanych i otoczaków zaproponował nowe rozwiązanie wykonania drenażu opaskowego z użyciem wypełnienia w postaci keramzytu. Zrezygnowano z wykonania części podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie jako podsypki piaskowo-żwirowej drenażu opaskowego ujętej w projekcie podstawowym. W związku z powyższym przyjęto zmianę technologii wykonania drenażu opaskowego znajdującego się w dokumentacji projektowej poprzez rezygnację z części filtracyjnej podsypki piaskowo-żwirowej. A mianowicie ze względu na technologię prowadzonych robót budowlanych kolejnego etapu - termomodernizacji, projektant zaproponował nowe rozwiązanie wykonania drenażu opaskowego - rura drenażowa fi 92/100 mm z wykonaniem obsypki kruszywem naturalnym tj. żwirem 8-16 mm z separacją geowłókniną wraz z wypełnieniem wykopu keramzytem. Szacunkowa wartość tej części robót netto wynosi: 79 183,80 zł. W celu wdrożenia powyższej technologii w związku z prowadzeniem robót na zadaniu Rewitalizacja Osiedla Karola w postaci drenażu opaskowego wokół budynków konieczne do wykonania stały się roboty rozbiórkowe wiatrołapów i zadaszeń wiatrołapów przy budynkach nr 11,12,14,15,16,17,18,19,20. oraz wykonanie fundamentów wiatrołapów przy budynkach nr 11,12,14,15,20. W celu zabezpieczenia ścian fundamentowych budynków przed naporem wód gruntowych musi być wykonany drenaż opaskowy wokół całego budynku, a tym samym musi nastąpić dobudowywanie ścian fundamentowych wiatrołapów. Szacunkowa wartość tej części robót netto wynosi: 84 004,92 zł. Uzasadnienie prawne: zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. Wszystkie roboty określone w aneksie nie zostały opisane w dokumentacji projektowej ani specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a więc wykraczają poza zakres zamówienia podstawowego, a jednocześnie warunkują jego wykonanie. Niezbędność ich wykonania spowodowana jest względami technicznymi, o których mowa powyżej oraz w protokole konieczności z dnia 04.05.2020 r. Wszystkie roboty kwalifikują się jako jedno przedsięwzięcie. Udzielenie zamówienia innemu wykonawcy niż dotychczasowy jest również nieuzasadnione ekonomicznie, gdyż spowoduje znaczny wzrost kosztów dla Zamawiającego. Dotychczasowy Wykonawca zapewnia nie tylko ciągłość pod względem technicznym wykonywanych robót, jak również dysponuje na budowie odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, stąd Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z organizacją terenu budowy przez innego wykonawcę rozumianych jako koszty demobilizacji i ponownej mobilizacji dotychczasowego wykonawcy, koszty zabezpieczenia miejsca realizacji zamówienia. Niniejsze zamówienie realizowane jest w dwóch etapach. Dodatkowo pierwszy etap również przy udziale podwykonawcy. Dopuszczenie do realizacji kolejnego wykonawcy może generować konflikty na budowie oraz przestoje w związku z koniecznością dostosowania harmonogramów prowadzenia robót, a także może prowadzić do trudności w egzekwowaniu uprawień z tytułu gwarancji, gdyż rezultat prac jednego wykonawcy ma wpływ na rezultat prac drugiego, która to sytuacja przy stwierdzeniu wady w wykonaniu robót może powodować konieczność powoływania biegłego do ustalenia, który z tych wykonawców poniesie koszty ich usunięcia. Inne aspekty ekonomiczne powodujące możliwy wzrost kosztów po stronie Zamawiającego to koszty dodatkowej koordynacji kolejno zatrudnianych wykonawców, różnice pomiędzy aktualnymi cenami rynkowymi a cenami z oferty Wykonawcy realizującego zamówienie pierwotne. Wszystkie ww. okoliczności zarówno technologiczne jak i ekonomiczne świadczą o możliwości wystąpienia istotnej niedogodności i mogą spowodować znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Wartość robót dodatkowych jest mniejsza niż 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Uzasadnienie prawne dla robót wykonywanych na podstawie zmiany umowy w oparciu o przepis art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Przepis art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp stanowi: zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. W trakcie prowadzenia robót wystąpiła konieczność zmiany technologii drenażu opaskowego. Umowa pierwotna określa sposób rozliczenia z Wykonawcą , jednakże wartość wynikająca z kosztorysu różnicowego znacznie przewyższała wartość pierwotnie wycenionych rozwiązań. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w prasie branżowej Przetargi Publiczne nr 6/2019 str. 49 zlecono te roboty z uwagi na ich wartość w oparciu o przepis art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. "Nie można wykluczyć, iż w braku odpowiednich postanowień umownych, że podstawą do ich zlecenia - a właściwie zmiany umówionego wynagrodzenia będącej skutkiem konieczności wykonania robót zamiennych - mógłby być przepis art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp lub, w przypadku większej wartości takich zmian, art 144 ust. 1 pkt 3". Zamawiający ani Wykonawca działając z należytą starannością nie mogli przewidzieć realnych kosztów zmiany technologii. O wyjątkowości sytuacji świadczy fakt, iż umowa podstawowa przewidywała rozwiązania odnośnie robót zamiennych, jednakże nie dla tak znacznej wartości. Wartość robót zamiennych wynosi brutto: 97 396,07 zł i nie przekracza 50% wartości umowy podstawowej.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.