eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Remont zespołu pawilonów handlowo - usługowych przy ul. Świt 34 - 36 w PoznaniuOgłoszenie z dnia 2020-04-01

Ogłoszenie nr 560057963-N-2020 z dnia 01-04-2020 r.

Poznań: Remont zespołu pawilonów handlowo - usługowych przy ul. Świt 34 - 36 w Poznaniu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 537875-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540088837-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510231381-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809.
Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont zespołu pawilonów handlowo - usługowych przy ul. Świt 34 - 36 w Poznaniu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DOA.201.19/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zespołu pawilonów handlowo - usługowych przy ul. Świt 34 - 36 w Poznaniu. Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji remontu w etapach, które zapewnią oddawanie kolejnych pawilonów do użytkowania najemcom. Dla pawilonów oddawanych do użytkowania w poszczególnych etapach, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania każdorazowo pozwolenia na użytkowanie. Etapy remontu obejmują: 1. "Etap I" - Wykonanie remontu części Obiektu obejmującego: a) przygotowanie pomieszczenia parteru lokalu nr 1 w pawilonie E na potrzeby przeniesionych najemców z innych pawilonów, b) sprzedaż i montaż węzła cieplnego w piwnicy pawilonu E wraz z wykonaniem remontu części pawilonu E (podpiwniczenia w całości). Zamawiający zastrzega możliwość wyłączenia z przedmiotu Umowy sprzedaży i montażu węzła cieplnego, co szczegółowo określa § 1 ust. 3 Umowy, c) remont pawilonów A i F wraz zagospodarowaniem terenu otaczającego tę część Obiektu oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, małej architektury i zieleni. 2. "Etap II" - Wykonanie remontu części Obiektu obejmującego remont pawilonu E (pozostała część niewykonana w Etapie I) oraz pawilonów B, C, D i I piętra wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego tę część Obiektu oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, małej architektury i zieleni. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach: - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, - Istotnych Postanowieniach Umownych (dalej: IPU) - zał. nr 8 do SIWZ; - Dokumentacji Projektowej wraz z opisem uzupełniającym - zał. nr 9 do SIWZ; - Przedmiarze robót - zał. nr 10 do SIWZ - stanowiącym jedynie dokument informacyjny, poglądowy; - Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 11 do SIWZ; - Decyzji pozwolenia na budowę - zał. nr 12 do SIWZ; - Specyfikacją urządzenia rejestrującego -zał. nr 13 do SIWZ; - Wytycznych gestorów mediów dotyczących odbiorów - zał. nr 14 do SIWZ; - Zasadach wykonania operatów z inwentaryzacji budynków komunalnych Miasta Poznania oraz budynków wspólnot mieszkaniowych i współwłasności z udziałem Miasta Poznania - zał. nr 15 do SIWZ; - Wytyczne dotyczące kontenerów - zał. nr 16 do SIWZ; - Mapka poglądowa z podziałem na etapy - zał. nr 17 do SIWZ; - Schemat podziału pawilonów wraz z wytycznymi w zakresie podziału - zał. nr 18 do SIWZ; - Wzór harmonogramu rzeczowo - finansowego - załącznik nr 19 do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45330000-9,

45333000-0,

45300000-0,

45310000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Wymagane terminy wykonania zamówienia: a) Etap I - 25 tygodni od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego części Terenu Budowy dotyczącego wykonania tego Etapu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, z zastrzeżeniem, iż zgłoszenie Zamawiającemu zakończenia robót i gotowości do odbioru przez Zamawiającego powinno nastąpić w terminie 24 tygodni od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego części Terenu Budowy dotyczącego wykonania tego Etapu (wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć decyzję o pozwoleniu na użytkowanie), b) Etap II - 24 tygodnie od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego części Terenu Budowy dotyczącego wykonania tego Etapu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, z zastrzeżeniem, iż zgłoszenie Zamawiającemu zakończenia robót i gotowości do odbioru powinno nastąpić w terminie 23 tygodni od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego części Terenu Budowy dotyczącego wykonania tego Etapu (wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć decyzję o pozwoleniu na użytkowanie).

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca poinformował Zamawiającego o niezgodnościach pomiędzy stanem faktycznym stwierdzonym na terenie budowy a dokumentacja projektową. W celu prawidłowego wykonania umowy konieczne okazało się zlecenie Wykonawcy dodatkowych robót konstrukcyjnych obejmujących wykonanie nowych fundamentów, ścian fundamentowych oraz stropów. Wartość robót dodatkowych netto wynosi 647135,01 PLN (zmiana z art. 144 ust.1 pkt 2). Ponadto z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych wydłużono termin wykonania o 13 miesięcy dla Etapu I (zmiana przewidziana zapisami umowy).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.