eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › PROJEKT BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 W GMINIE ŚLEMIEŃ SOŁECTWA LAS I KOCOŃ (DO GRANICY WOJEWÓDZTWA) WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.Ogłoszenie z dnia 2020-03-27

Ogłoszenie nr 560054910-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.

Katowice: PROJEKT BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 W GMINIE ŚLEMIEŃ SOŁECTWA LAS I KOCOŃ (DO GRANICY WOJEWÓDZTWA) WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 620555-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500274471-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27630300500000, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 819 211, e-mail przetargi@zdw.katowice.pl, faks 032 781 92 00.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.katowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PROJEKT BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 W GMINIE ŚLEMIEŃ SOŁECTWA LAS I KOCOŃ (DO GRANICY WOJEWÓDZTWA) WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WI/P/180912/1

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Niniejsze zamówienie polegać będzie na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Wytycznych Projektowych.


II.4) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

71220000-6,

71322000-1,

71242000-6,

71247000-1,

71248000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania całości usług: 20.12.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: PROJEKT BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 W GMINIE ŚLEMIEŃ SOŁECTWA LAS I KOCOŃ (DO GRANICY WOJEWÓDZTWA) WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 16/11/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

PROMOST - WISŁA SP. Z O.O., promsot-wisla@hot.pl, UL. RADOSNA 8A, 43-460, WISŁA, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 320000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
17/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zamawiający dokonuje zmiany wynagrodzenia umownego z uwagi na konieczność realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, tj. opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanału technologicznego oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w opracowanej już dokumentacji projektowej (wzrost o kwotę netto 6 400,00 zł tj. brutto 7 872,00 zł).

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przed przystąpieniem do prac projektowych dla zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w gminie Ślemień sołectwo Las i Kocoń", zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami prawnymi (art. 39 ust. 7c oraz art. 39 ust. 6 Ustawy z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych), ZDW w Katowicach zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przedmiotowej inwestycji i możliwości zgłaszania zapotrzebowania na udostępnienie kanału technologicznego. ZDW w Katowicach wystąpił również z przedmiotową informacją do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W związku z tym, iż żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, odstąpiono od konieczności zaprojektowania kanału technologicznego w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w gminie Ślemień sołectwo Las i Kocoń". W związku ze zmianami w Ustawie z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych, nakładającymi na inwestora obowiązek zaprojektowania kanału technologicznego w pasie drogowym budowanej lub przebudowywanej drogi, które weszły w życie 25.10.2019 r. (czyli w trakcie zaawansowanych prac projektowych dla zadania pn.: "Budowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w gminie Ślemień sołectwo Las i Kocoń", objętych Umową WI/P/180912/1/1 z dn. 16.11.2018 r.), nastąpiła konieczności opracowania dodatkowego, nowego projektu branżowego nieobjętego zamówieniem podstawowym (projekt budowlano - wykonawczy kanału technologicznego) w ramach dokumentacji projektowej. dla zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w gminie Ślemień sołectwo Las i Kocoń" oraz wprowadzenie niezbędnych zmian, wynikających z zaprojektowania kanału technologicznego, do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy WI/P/180912/1/1 z dn. 16.11.2018 r. Ze względu na fakt, iż prace projektowe dla zadania pn.: "Budowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w gminie Ślemień sołectwo Las i Kocoń" są w trakcie realizacji, uzasadnione jest powierzenie dotychczasowemu Wykonawcy dokumentacji projektowej opracowania projektu budowlano-wykonawczego kanału technologicznego oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w opracowanej już dokumentacji projektowej: ? Dotychczasowy Wykonawca jest w posiadaniu materiałów wejściowych (mapa do celów projektowych, wywiady branżowe, Projekt wstępny, itp.), co w znaczący sposób obniża koszt opracowania dodatkowego projektu budowlano - wykonawczego kanału technologicznego ? Dotychczasowy Wykonawca jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla podstawowego zadania, co wpływa zarówno na termin jak i koszty wprowadzenia zmian do dokumentacji podstawowej, wynikających z zaprojektowania kanału technologicznego ? ZDW w Katowicach nie posiada jeszcze praw autorskich do dokumentacji projektowych dla zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w gminie Ślemień sołectwo Las i Kocoń"). Tym samym zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana. ? Wartość zmiany wynagrodzenia, będąca przedmiotem aneksu, nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie WI/P/180912/1/1 z dnia 16.11.2018 r. Wartość dodatkowej usługi nieobjętej zamówieniem podstawowym, tj. wartość opracowania projektu budowlano - wykonawczego kanału technologicznego oraz wprowadzenie niezbędnych zmian, wynikających z zaprojektowania kanału technologicznego, do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem podstawowego, wynosi 6 400,00 zł netto, wartość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy WI/P/180912/1/1 z dnia 16.11.2018 r. wynosi 320 000,00 zł netto. Tym samym zmiana wynagrodzenia, będąca przedmiotem aneksu, spowoduje zwiększenie wartości zamówienia o 2%.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.