eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Przebudowa z rozbudową budynku po byłej stacji energetycznej w Namysłowie na obiekt Urzędu Skarbowego wraz z przebudową budynku garażowego, rozbiórkami wiaty i budynku gospodarczego, zagospodarowaniem terenu w granicach opracowania i infrastrukturą techniczną.Ogłoszenie z dnia 2019-03-13

Ogłoszenie nr 560048732-N-2019 z dnia 13-03-2019 r.

Opole: Przebudowa z rozbudową budynku po byłej stacji energetycznej w Namysłowie na obiekt Urzędu Skarbowego wraz z przebudową budynku garażowego, rozbiórkami wiaty i budynku gospodarczego, zagospodarowaniem terenu w granicach opracowania i infrastrukturą techniczną.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 349951

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 351521

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 3363

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Izba Administracji Skarbowej w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 00102292000000, ul. ul. Ozimska 19, 45-057 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 454 00 67/70, e-mail is@op.mofnet.gov.pl, faks 77 456 43 13.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa z rozbudową budynku po byłej stacji energetycznej w Namysłowie na obiekt Urzędu Skarbowego wraz z przebudową budynku garażowego, rozbiórkami wiaty i budynku gospodarczego, zagospodarowaniem terenu w granicach opracowania i infrastrukturą techniczną.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

1601-ILN.200.19.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych i uzyskanie decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Państwowej Straży Pożarnej o braku sprzeciwu rozpoczęcia użytkowania budynków, budowli i sieci objętych zadaniem inwestycyjnym p.n. "Przebudowa z rozbudową budynku po byłej stacji energetycznej w Namysłowie na obiekt Urzędu Skarbowego wraz z przebudową budynku garażowego, rozbiórkami wiaty i budynku gospodarczego, z zagospodarowaniem terenu w granicach opracowania i infrastrukturą techniczną" - Przedmiotowe obiekty położone są w Namysłowie przy ul. M.C. Skłodowskiej 12.


II.4) Główny kod CPV: 45111300-1
Dodatkowe kody CPV:

45111100-9,

45111220-6,

45100000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta do dnia 30 września 2017 r. Natomiast Aneksem nr 1 przedłużono termin realizacji na dzień 31 grudnia 2017 r. ze względu na m. in. wystąpieniem o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę spowodowanej wejściem w życie norm EN 81-20 i EN 81-50 regulujących nowe wymagania dotyczące urządzeń dźwigowych, wprowadzeniem nowej instalacji klimatyzacyjnej oraz zmian w usytuowaniu kanalizacji technicznej. Aneksem nr 2 przedłużono termin realizacji na dzień 30 czerwca 2018 r. z uwagi na m.in. opóźnienia w odłączeniu zbędnego przyłącza energetycznego. Aneksem nr 3 konieczność zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i zmiany terminu realizacji umowy. Aneksem nr 4 przedłużenie terminu do 28 czerwca 2018 r. Aneksem nr 5 konieczność zmiany formy zabezpieczenia z ustalonej w umowie gwarancji ubezpieczeniowej na formę pieniężną.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/02/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmieniono treść w §13 ust.1.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wprowadzenie zmiany do umowy wynikło z przyczyn należności z tytułu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy po stronie Wykonawcy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.