eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kazimierz Dolny › Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie makiety hologramowej w Kamienicy Celejowskiej w Kazimierzu DolnymOgłoszenie z dnia 2020-02-19

Ogłoszenie nr 560030720-N-2020 z dnia 19-02-2020 r.

Kazimierz Dolny: Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie makiety hologramowej w Kamienicy Celejowskiej w Kazimierzu Dolnym
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt nr POIS.08.01.00-00-1079/16 pn.: Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 507471-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540039298-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510030625-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Krajowy numer identyfikacyjny 00027804300000, ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 88 10 288, e-mail zamowienia@mnkd.pl, faks 818 810 277.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Instyucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie makiety hologramowej w Kamienicy Celejowskiej w Kazimierzu Dolnym

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

MNKD-VIII-332/PN-1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie makiety hologramowej w Kamienicy Celejowskiej w Kazimierzu Dolnym. 2. Poprzez makietę hologramową, Zamawiający rozumie wykonanie animacji hologramowej, tj. z efektem trójwymiarowym dla widza, w zabudowie o wymiarach 3 m szerokości i 2,5 m wysokości w Kamienicy Celejowskiej w Kazimierzu Dolnym zlokalizowanej pod adresem ul. Senatorska 11. Treść animacji dotyczy historii miasta Kazimierz Dolny opowiedzianej przez pryzmat historii malarstwa związanego z dziejami miasta, w kontekście uzyskania przez Kazimierz Dolny statusu kolonii artystycznej oraz w kontekście całej ekspozycji umieszczonej w Kamienicy Celejowskiej. Powierzchnia wyświetlania makiety hologramowej, nie może być mniejsza niż 2,5 m szerokości 1,6 m wysokości , a całkowity czas projekcji wynosić mniej niż 5 min. 3. Wykonawca wykona zlecenie kompleksowo, zaprojektuje i wykona instalację hologramową, na która składają się: 1) adaptacja pomieszczenia wyłącznie w obszarze makiety hologramowej, 2) dostarczenie i instalacja niezbędnego sprzętu elektronicznego, 3) wykonanie i dostarczenie /wyłącznie w konsultacji z Zamawiającym/ kompleksowej treści makiety hologramowej, tj. zarówno obrazu jak i dźwięku. 4. Wykonawca przekaże prawa autorskie majątkowe do powstałych w wyniku realizacji zamówienia utworów w rozumieniu przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). 5. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla co najmniej pięciu pracowników Muzeum w zakresie obsługi wszystkich urządzeń obsługujących wytworzone wystawy. 6. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy.


II.4) Główny kod CPV: 79956000-0
Dodatkowe kody CPV:

39154000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
31.08.19

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
26/09/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana terminu zakończenia obowiązywania umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
? Niniejszy Aneks do umowy podstawowej zawarty zostaje z zastosowaniem art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. - dalej ustawa.; ? Strony zgodnie oświadczają, że zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. ? Zamawiający w dniu zawarcia umowy podstawowej z Wykonawca posiadał wiedzę, że obiekt w którym zakładana jest instalacja przedmiotu umowy zostanie oddany do użytkowania najpóźniej w terminie do dnia 30 lipca 2019 r. Ze względu na przedłużenie prac konserwatorskich [roboty budowalne prowadzone są w obiekcie zabytkowym - wypisanym do rejestru zabytków] - nie ma obiektywnej możliwości wykonania [oraz tym bardziej - sprawdzenia poprawności wykonania] przedmiotu umowy w zakładanym terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r.; ? Zmiana terminu wykonania zamówienia nie powoduje zwiększenia wartości zamówienia

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Sprzęt wystawowy »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.