eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › KP w Chęcinach - budowa nowej siedziby - wykonanie robót budowlanychOgłoszenie z dnia 2020-02-14

Ogłoszenie nr 560027885-N-2020 z dnia 14-02-2020 r.

Kielce: KP w Chęcinach - budowa nowej siedziby - wykonanie robót budowlanych
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 581132-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510200304-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 29072786900000, ul. Seminaryjska 2, 25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3492930, e-mail ewelina.wasowicz@ki.policja.gov.pl, faks 041 3492935.
Adres strony internetowej (url): www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/zamowienia-publiczne/przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

KP w Chęcinach - budowa nowej siedziby - wykonanie robót budowlanych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

39/PN/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Chęcinach - Osiedle Północ. 3.2 Przedmiot zamówienia określają: 3.2.1 przedmiar robót (załącznik nr 1a do SIWZ), 3.2.2 dokumentacja techniczna (załącznik nr 1b do SIWZ), 3.2.3 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 1c do SIWZ).


II.4) Główny kod CPV: 45.21.61.11 - Roboty budowlane w zakresie posterunków policji
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta do dnia 30.06.2021 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: KP w Chęcinach - budowa nowej siedziby - wykonanie robót budowlanych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 16/09/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens" , , ul. Łazy 31, 25-677, Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 7112236.52 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
14/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana umowy spowodowana była zmianą Inspektora ds. sanitarnych ze strony Zamawiającego

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.