eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › BUDOWA ULICY PROMIENISTEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE.Ogłoszenie z dnia 2020-02-14

Ogłoszenie nr 560027698-N-2020 z dnia 14-02-2020 r.

Murowana Goślina: BUDOWA ULICY PROMIENISTEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 549376-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540103013-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510141170-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (url): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

BUDOWA ULICY PROMIENISTEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.9.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na .budowie nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej i przebudowie sieci telekomunikacyjnej w pasie drogowym ulicy Promienistej na terenie miasta Murowana Goślina w ramach zadania inwestycyjnego pt. "Budowa ulicy Promienistej".2.Zakres przedmiotu umowy w szczególności obejmuje następujące roboty:A)roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,B)roboty ziemne,C)krawężniki, oporniki, ścieki,D)podbudowy i nawierzchnie,E)inne elementy robót,F)oznakowanie pionowe i poziome,G)telekomunikacja.3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera:A)dokumentacja projektowo-budowlana budowy ulicy Promienistej wraz z odwodnieniem oraz przebudową sieci teletechnicznej na osiedlu nr 2 w Murowanej Goślinie kat. XXV. opracowaną przez Biuro Inżynieryjne DUKT Wojciech Andrzejak z siedzibą w Dopiewie - dla ww. zakresu prac została wydana przez Starostę Poznańskiego decyzja pozwolenia na budowę nr 1411/16 z dnia 05.04.2016 roku,B)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiOR),C)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45233141-9,

45100000-8,

45111291-4,

45232000-2,

31500000-1,

45330000-9,

45310000-3,

45233253-7,

45112730-1,

45233000-9,

45233200-1,

45233252-0,

45233290-8,

45316110-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
09.07.2019 r. - 30.09.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: BUDOWA ULICY PROMIENISTEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/07/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Janusz Radel "HYDROTECH" Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych; HYDROTECH EKO, hydrotechradel@poczta.onet.pl, ul. Gen .T. Kutrzeby 11, 62-095, Murowana Goślina, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 401579.05 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
05/09/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zwiększenie zakresu robót, zwiększenie wartości umowy do kwoty brutto 565 282,23 PLN.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na budowę nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej i przebudowę sieci telekomunikacyjnej w pasie drogowym ulicy Promienistej na terenie miasta Murowana Goślina w ramach zadania inwestycyjnego pt. "Budowa ulicy Promienistej", Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych "HYDROTECH" Janusz Radel złożyło bardzo korzystną ofertę w wyniku czego Gmina nie wykorzystała wszystkich środków finansowych na budowę jezdni ul. Promienistej. W związku z powyższym zgodnie z art.29 ust. 1 pkt 2 Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (ze zm.) w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do Zarządcy drogi. Gmina z zaoszczędzonych środków finansowych na prośbę mieszkańców ulicy Promienistej zleci wykonanie wjazdów do istniejących posesji. W ramach zawartej umowy 272.334.2019 z dnia 09 lipca 2019 roku zgodnie z Art.144 ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych Gmina może zlecić Wykonawcy budowę - przebudowę zjazdów do 15% łącznej wartość zamówienia podstawowego. Zlecone roboty budowlane - wjazdy opiewają na kwotę brutto 71 340,00 zł zatem mieszczą się w 15 % zamówienia podstawowego. Wartość ww. robót wyliczona została na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy .

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.