eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Przedmiotem zamówienia jestPRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w Częstochowie położonego w Częstochowie ul. Kilińskiego 10Ogłoszenie z dnia 2019-02-08

Ogłoszenie nr 560025015-N-2019 z dnia 08-02-2019 r.

Częstochowa: Przedmiotem zamówienia jest: PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w Częstochowie położonego w Częstochowie ul. Kilińskiego 10
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 646027-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510000054-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego, Krajowy numer identyfikacyjny 001232787, ul. Kilińskiego 10, 42-202 Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343785233, e-mail stacja@spr.czest.pl, faks 343785233.
Adres strony internetowej (url): spr.bip.czestochowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest: PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w Częstochowie położonego w Częstochowie ul. Kilińskiego 10

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SPR.ZP.382.331-2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Prace budowlane będą polegały na dostosowaniu istniejących pomieszczeń do obowiązujących przepisów wskazanych w aneksie z lipca 2018 r, do projektu budowlanego sporządzonego w maju 2015 r. i przewidują rozbiórki, demontaże i montaże wraz z kompletnymi dostawami oraz roboty budowlane obejmujące w szczególności: - Wyburzenie ścianek działowych wg rysunków. - Demontaż sufitów podwieszanych. - Wyrównanie posadzek i poziomów w miejscach rozbiórek i pomieszczeniach. - Zamurowanie otworów wg rysunków. - Wykucie nadproży i otworów drzwiowych wg rysunków. - Wykonanie poszerzonych otworów w ścianach nośnych . - Skucie starej glazury i usuniecie powłok malarskich ze ścian. - Skucie tynków ze ścian i sufitów. - Skucie posadzek i oczyszczenie podłoża. - Budowa nowych ścianek działowych w technologii lekkiej z płyt gipsowych z izolacją z wełny mineralnej na ruszcie, lub murowanych na poziomie niskiego parteru. - Wykonanie nowych nadproży i osadzenie ościeżnic drzwiowych. - Skucie podłoża w pomieszczeniach mokrych. - W pomieszczeniach mokrych należy wykonać izolacje przeciwwilgociowa z płynnej folinp. Saniflex wyłożonej na ściany ok. 15cm. - Wykonanie przejść instalacyjnych przez stropy i ściany, wg rys. - Ułożenie instalacji wod. - kan. wg proj. branżowych. - Montaż instalacji elektrycznej wg proj. branżowych. - Montaż kratek wentylacji grawitacyjnej . - Wykonanie wylewek samopoziomujących pod wykładziny. - Wykonanie nowych tynków gipsowych 4-kategori pod malowanie. - Montaż rusztów systemowych i stropów podwieszonych. - Wyłożenie glazurą ścian pomieszczeń WC, łazienek, pomieszczenia porządkowego i Innych mokrych pomieszczeń do pełnej wysokości. - Układanie glazury na posadzkach. - Montaż umywalek i ubikacji , natrysków wg proj. Branżowych. - Montaż ościeżnic drzwiowych i drzwi. - Układanie wykładzin posadzkowych wg zaleceń producenta z wywinięciem na ściany. - Montaż wykładzin ściennych. - Klejenie tapet na ścianach. - Montaż narożników, listew odbojowych, poręczy. - Malowanie pomieszczeń. - Montaż urządzeń.


II.4) Główny kod CPV: 45.21.51.40 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa podstawowa: 85 dni liczonych od dnia zawarcia umowy tj. od 28.12.2018r. Zmiana umowy: termin wykonania przedmiotu umowy do 16.04.2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
06/02/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
wystąpienie dodatkowych robót budowlanych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zaszła konieczność wykonania "dodatkowych robót budowlanych" wykraczających poza przedmiot umowy ("zamówienia podstawowego") polegających na "Wymianie odcinka stropu Akerkaman o powierzchni ok.6,5 m2 wraz koniecznymi robotami wyburzeniowymi ścian, demontażem zabudów, okładzin panelowych pcv ścian, a następnie odtworzenie ścian, tynków i wymalowań.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.