eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Stały nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowych w budynkach 256, 265, węzłów cieplnych i instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania zlokalizowanych w obiektach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni olejowej zlokalizowanej w budynku nr 19 w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy k/ChojnicOgłoszenie z dnia 2020-01-30

Ogłoszenie nr 560017770-N-2020 z dnia 30-01-2020 r.

Gdynia: Stały nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowych w budynkach 256, 265, węzłów cieplnych i instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania zlokalizowanych w obiektach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni olejowej zlokalizowanej w budynku nr 19 w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy k/Chojnic
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 614989-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500240817-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Krajowy numer identyfikacyjny 19006413600000, ul. ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 261 262 537, e-mail a.parasinska@amw.gdynia.pl, faks 261 262 963.
Adres strony internetowej (url): www.amw.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.amw.gdynia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Stały nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowych w budynkach 256, 265, węzłów cieplnych i instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania zlokalizowanych w obiektach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni olejowej zlokalizowanej w budynku nr 19 w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy k/Chojnic

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

81/ZP/18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Stały nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowych w budynkach 256, 265, węzłów cieplnych i instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania zlokalizowanych w obiektach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni olejowej zlokalizowanej w budynku nr 19 w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy k/Chojnic


II.4) Główny kod CPV: 50.72.10.00 - Obsługa instalacji grzewczych
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 2021-09-30

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
02/01/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zwiększenie zakresu umowy o kwotę mniejszą niż 10% wartości umowy pierwotnej.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z rozbudową Akademickiego Centrum Sportowego o część basenową, wystąpiła konieczność przyłączenia obsługującego ją drugiego węzła cieplnego . Skutkowało to rozszerzeniem zakresu umowy o nadzór oraz obsługę powyższego węzła.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.