eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kętrzyn › Skanowanie zasobu PZGiK w ramach projektu "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego"Ogłoszenie z dnia 2020-01-13

Ogłoszenie nr 560006563-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.

Kętrzyn: Skanowanie zasobu PZGiK w ramach projektu "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa III "Cyfrowy region", Działanie 3.1 "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych"

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 545306-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510122589-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Zamawiającym jest Powiat Kętrzyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie, w imieniu którego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 09.05.2019 r. udzielone w trybie art. 15 ust. 2 ustawy Pzp działa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego reprezentowane przez DyrektoraI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Kętrzynie, Krajowy numer identyfikacyjny 51074245100000, ul. Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 7517500, 7511690, e-mail starostwo@starostwo.ketrzyn.pl, faks 897 512 401.
Adres strony internetowej (url): bip.starostwo.ketrzyn.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Skanowanie zasobu PZGiK w ramach projektu "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

CUW.PK.343.14.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie skanowania (digitalizacji) materiałów PZGiK w ramach projektu "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego". Skanowanie (digitalizacja) materiałów PZGiK będzie polegało na przetworzeniu do postaci elektronicznej materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, połączeniu zeskanowanych materiałów z obiektami baz danych jako zbiorami referencyjnymi, opisania zbiorów danych metadanymi oraz uzupełnieniem/aktualizacją baz systemu PZGiK służącego do pozyskiwania, ewidencjonowania, przekazywania, udostępniania oraz zabezpieczania materiałów PZGiK, zgodnie z rozporządzeniem PZGiK. Realizacja zamówienia podzielona będzie na 3 etapy: 1) I etap: pobranie i zeskanowanie wszystkich operatów technicznych znajdujących się w PZGiK i przekazanie Zamawiającemu repozytorium ze skanami w plikach PDF. 2) II etap: pobranie i zeskanowanie wszystkich dowodów zmian ewidencji gruntów i budynków i przekazanie Zamawiającemu repozytorium ze skanami w plikach PDF. 3) III etap: a) pobranie i zeskanowanie pozostałych materiałów nie wymienionych wyżej, b) indeksacja opisowa kopii cyfrowych dokumentów PZGiK, c) połączenie zeskanowanych materiałów z obiektami baz danych jako zbiorami referencyjnymi, d) opisanie zbiorów danych metadanymi, e) uzupełnienie/aktualizacja baz systemu PZGiK służącego do pozyskiwania, ewidencjonowania, przekazywania, udostępniania oraz zabezpieczania materiału zasobu Powiatu Kętrzyńskiego zgodnie z rozporządzeniem PZGiK. 2. Wykonawca będzie zobowiązany: a) udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia / umowy gwarancji jakości na okres zgodny ze złożoną ofertą lecz nie krótszy niż 36 miesięcy, liczony od dnia odbioru przedmiotu zamówienia / umowy bez zastrzeżeń (kryteria oceny ofert - minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, w formularzu ofertowym termin ten może zostać przez Wykonawcę przedłużony przez co oferta może otrzymać większą ilość punktów w kryteriach oceny ofert); b) jeżeli to będzie konieczne, pozyskać własnym staraniem i na własny koszt i ryzyko, w odniesieniu do granicy obrębu będącej jednocześnie granicą Powiatu Kętrzyńskiego, wszystkie niezbędne materiały zgromadzone w części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) będącej w dyspozycji sąsiedniego Powiatu; c) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia / umowy, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia / umowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 5 do SIWZ. 4. Szczegółowy zakres warunków realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 72.31.21.00 - Usługi przygotowywania danych
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Wykonanie umowy od 13.06.2019 r. do 16.07.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Skanowanie zasobu PZGiK w ramach projektu "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 13/06/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

PROGIS Sp. z o.o., , ul. Warszawska 8, 11-500, Giżycko, kraj/woj.

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 714000 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
09/01/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
Przesunięcie terminu utworzenia protokołu inwentaryzacji materiałów zasobu, przesunięcie terminu zakończenia prac etapu III i przekazania do kontroli dla Weryfikatora końcowych wyników prac Etapów I ,II,III.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wprowadzone zmiany do umowy nie są istotne. Na wniosek Firmy wykonującej umowę zmienione zostały daty w harmonogramie prac. Przesunięto termin utworzenia protokołu inwentaryzacji materiałów zasobu, przesunięto terminu zakończenia prac etapu III i przekazania do kontroli dla Weryfikatora końcowych wyników prac Etapów I ,II,III. Zmiana ta pozwoli na dokładną inwentaryzację materiałów zasobu i sporządzenie kompletnego protokołu z tych prac.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.