eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sokołów Podlaski › Pełnienie usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego w imieniu Inwestora nad realizacją Projektu pn."Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego"Ogłoszenie z dnia 2019-01-10

Ogłoszenie nr 560006390-N-2019 z dnia 10-01-2019 r.

Sokołów Podlaski: Pełnienie usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego w imieniu Inwestora nad realizacją Projektu pn.: "Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej).

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 559365-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500117325-N-2018,500114084-N-2018,500122419-N-2018,500125764-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500173485-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim, Krajowy numer identyfikacyjny -, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (025) 7817400, e-mail przetargi@powiat-sokołowski.pl, faks (025) 7817460.
Adres strony internetowej (url): http://www.powiat-sokolowski.bip.net.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego w imieniu Inwestora nad realizacją Projektu pn.: "Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Fn.272.34.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego w imieniu Inwestora nad realizacją Projektu pn.: "Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego". Szczegółowy zakres Projektu objętego nadzorem zawarty jest w załączniku nr 1 do wzoru Umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). W celu realizacji Projektu zostaną zawarte z wykonawcami robót odrębne umowy na poszczególne zadania wchodzące w zakres Projektu. 2.1.1.Wymagania stawiane Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego: a) Wykonawca ocenia zgodność dokumentacji z wymaganiami Zamawiającego oraz zgodność realizacji przedsięwzięcia z projektami, kontroluje jakość i ilość robót; b) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania zamówienia; c) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług nadzoru w okresie realizacji Projektu p.n. "Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego". d) Wszystkie przedsięwzięcia organizacyjne Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym na piśmie.


II.4) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:

71521000-6,

71630000-3,

71631300-3,

71631000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa zawarta do dnia 31.12.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
26/11/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Pzp:
Przejęcie spółki J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. s.k. przez spółkę J.S. Hamilton Poland S.A.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z przejęciem przez J.S. Hamilton Poland S.A. z siedzibą w Gdyni spółki J.S. Hamilton Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa skutkującym sukcesją generalną praw i obowiązków, w Umowie nr Fn.273.34.2018 z dnia 18.07.2018 r. zmianie ulega oznaczenie Wykonawcy - Lider Konsorcjum z dotychczasowego: "J.S. Hamilton Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - Lider Konsorcjum z siedzibą w Warszawie przy ul. Olbrachta 94, NIP 537 257 496, REGON 060607161" na: "J.S.Hamilton Poland S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 180 - Lider Konsorcjum, NIP 586 000 60 39, REGON 002893048"

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi nadzoru technicznego »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.