eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgorzelec › "Rozbudowa istniejącego Przedszkola publicznego o nową część budynku przeznaczoną na żłobek w Jędrzychowicach" w ramach Programu "Maluch +" 2019.Ogłoszenie z dnia 2020-01-13

Ogłoszenie nr 560006314-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.

Zgorzelec: "Rozbudowa istniejącego Przedszkola publicznego o nową część budynku przeznaczoną na żłobek w Jędrzychowicach" w ramach Programu "Maluch +" 2019.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510118317-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zgorzelec, Krajowy numer identyfikacyjny 23082136800000, ul. ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 77 21 400, e-mail gmina@gmina.zgorzelec.pl, faks 75 77 56 564.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gmina.zgorzelec.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Rozbudowa istniejącego Przedszkola publicznego o nową część budynku przeznaczoną na żłobek w Jędrzychowicach" w ramach Programu "Maluch +" 2019.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ID.271.9.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie rozbudowy istniejącego budynku Przedszkola Publicznego o budynek żłobka i przebudowę części istniejącego budynku przedszkola. Dobudowa dotyczy budynku jednokondygnacyjnego z częściowym podpiwniczeniem. Połączenie obu budynków należy wykonać poprzez łącznik prowadzący z budynku istniejącego do projektowanego budynku parterowego na planie prostokąta z wcięciem od strony południowej z zlokalizowanym tam tarasem. W budynku znajdować się będą sale dla dzieci 2,5-3 lata, i 1,5-2 lata, toalety dla dzieci i personelu, szatnię, pomieszczenia magazynowe, gospodarcze, wózkownię, pomieszczenia administracyjne, gabinet pielęgniarki z przylegającym gabinetem do prowadzenia terapii polisensorycznej. Budynek żłobka zostanie połączony z istniejącym budynkiem poprzez przeszklony łącznik. Budynek wyposażony w instalacje: wodna instalacja zewnętrzna i wewnętrzna, kanalizacyjna instalacja zewnętrzna i wewnętrzna, elektryczna, wewnętrzna instalacja elektryczna, uziemiająca, centralnego ogrzewania wentylacji mechanicznej, gazowa - instalacja wewnętrzna, monitoringu, instalacja alarmowa - instalacja wewnętrzna i zewnętrzna. Budynek o powierzchnia zabudowy - 708,12 m2, powierzchni użytkowej - 567,53 m2 i kubaturze - 4 149,8 m3. W zakres prac wchodzi również konieczność wykonania komunikacji zewnętrznej, placu manewrowego, przyłączy do budynku oraz placu zabaw.


II.4) Główny kod CPV: 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od dnia 07.06.2019 r. od dnia 15.12.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/11/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmianie uległ termin wykonania zadania. Po zmianach określono go na dzień 30.12.2019 r. Dodatkowo zmianie uległ zakres prac do wykonania a wynagrodzenie z tego tytułu wzrosło o 77975,71 zł brutto..

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonawca pismem z dnia 26.11.2019 r. wnioskuje o przesunięcie terminu realizacji prowadzonej inwestycji z powodu wystąpienia robót dodatkowych, które nie mogły być przewidziane na etapie przygotowania dokumentacji projektowanej t.j.: - wymian studzienki SP na istniejącym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej w związku z brakiem możliwości jej obniżenia, względem zagospodarowywanego terenu .Brak możliwości przewidzenia dopiero po jej odkopaniu. - konieczność zamontowania na instalacji wodociągowej wewnętrznej różnicowego regulatora ciśnienia z uwagi na wystąpienie wyższego ciśnienia w sieci wodociągowej nie przewidzianej na etapie projektowania i otrzymanej informacji istniejącego ciśnienia w sieci. - na wniosek użytkownika oraz zapisy w notatce z Rady Budowy wdrażane zostały do realizacji roboty obejmujące zamianę wykładzin dywanowych na wykładziny PCV, które pomogą w lepszym utrzymaniem wymaganej czystości oraz zapobiegną w możliwości występowania alergii u dzieci na roztocza kurzu i są korzystne dla zamawiającego. Na podstawie wprowadzonych zmian Wykonawca sporządził Kosztorys ofertowy, którego wartość po weryfikacji przez Inspektora nadzoru podniosła wartość całej inwestycji i wynosi 3.810.815,86 zł brutto. Wartość robót została zwiększona o 77.975,71 zł od kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone o w/w kwotę i ostatecznie będzie wynosić 3.810.815,86 zł brutto.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.