eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18 w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie, w ramach zadania pn.Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-04-02

Ogłoszenie nr 550064284-N-2019 z dnia 02-04-2019 r.

Warszawa: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18 w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie, w ramach zadania pn.: Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ, Krajowy numer identyfikacyjny 01525966300082, ul. ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48224438048, e-mail ppn.zampubl@um.warszawa.pl, faks +484438186.
Adres strony internetowej (url): www.praga-pn.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18 w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie, w ramach zadania pn.: Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18
Numer referencyjny UD-VII-WZP.271.11.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 w Warszawie wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiającą przyłączenie budynku do istniejących sieci infrastruktury zewnętrznej, dojściem, dojazdem, miejscami parkingowymi i ogrodzeniem terenu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, decyzji i uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8

Dodatkowe kody CPV:

71200000-0,

71220000-6,

71221000-3,

71247000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
uzasadnienie prawne -art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych "Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej" . uzasadnienie faktyczne - Firma Dream Worlds Sp. z o.o., Sp. K., z siedzibą: ul. Obrzeżna Północna 17B, 41-400 Mysłowice, otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie pn. Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i w połączeniu z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18 w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie, w ramach zadania pn. " Budowa kompleksu sportowego wraz z hala sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/8 w Warszawie".


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Dream Worlds Sp. z o.o., Sp. K., , ul. Obrzeżna Północna 17B , 41-400, Mysłowice, kraj/woj. śląskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.