eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czechowice-Dziedzice › "Rozszerzenie funkcjonalności systemu bibliotecznego PROLIB"

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-02-20

Ogłoszenie nr 550031236-N-2020 z dnia 20-02-2020 r.

Czechowice-Dziedzice: "Rozszerzenie funkcjonalności systemu bibliotecznego PROLIB" OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna, Krajowy numer identyfikacyjny 27058137000000, ul. ul. Niepodległości , 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 215 20 01, e-mail mbp@mbp.czechowice-dziedzice.pl, faks 32 718 67 55.
Adres strony internetowej (url): www.mbp.czechowice-dziedzice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Instytucja Upowszechniania Kultury


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Rozszerzenie funkcjonalności systemu bibliotecznego PROLIB"
Numer referencyjny MBP-PW-13/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest "Rozszerzenie funkcjonalności systemu bibliotecznego PROLIB" Zakres czynności obejmuje w szczególności zakup i wdrożenie nowych funkcjonalności systemu bibliotecznego obejmujących: - realizację płatności BLIK - komunikację z czytelnikiem za pomocą SMS - multiwyszukiwarkę w zbiorach bibliotecznych Integro - obsługę przez system biblioteczny urządzeń RFID: kodowanie etykiet RFID, realizację wypożyczeń i zwrotów woluminów z etykietą RFID w module Wypożyczalnia, obsługę książkomatu RFID w module Wypożyczalnia, realizację Skontrum RFID oraz protokół SIP 2 umożliwiający obsługę urządzeń RFID do samodzielnych wypożyczeń i zwrotów książek przez czytelnika. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - załącznik nr 2 do Zaproszenia - specyfikacja usługi, które stanowią integralną część Zaproszenia.

II.5) Główny Kod CPV: 48.00.00.00 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), zwanej dalej "ustawą". Uzasadnienie: Ww. dostawa zarówno z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jak i związanych z ochroną praw wyłącznych, wymienionych poniżej: - tylko jeden podmiot - firma SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS S.A. może dostarczyć wymienione w zamówieniu funkcjonalności systemu PROLIB wraz z niezbędnym do ich implementacji oprogramowaniem narzędziowym Progress - posiada prawa wyłączne do systemu PROLIB, - żaden podmiot na rynku usług informatycznych zarówno z Polski, Unii Europejskiej czy świata nie posiada zdolności wykonania przedmiotu zamówienia w związku z nieudostępnieniem kodu oprogramowania przez jego właściciela, jak i brakiem dostępu do oprogramowania narzędziowego niezbędnego do implementacji takich funkcjonalności w systemie PROLIB, - występuje sytuacja, w której Zamawiający zakupuje nowe funkcjonalności w posiadanym przez siebie unikatowym systemie informatycznym, zakupionym w następstwie wcześniejszego zamówienia, a w trakcie jego długoletniej eksploatacji, wykonano wiele kosztownych prac, trudnych do powtórzenia, związanych m.in. z napełnieniem bazy danych, co stworzyło konieczność kontynuacji standardu oprogramowania będącego w dyspozycji Zamawiającego, w sytuacji unikatowej technologii, którą dysponuje tylko jeden wykonawca, - funkcjonalności oprogramowania będących przedmiotem zamówienia nie można zrealizować poza posiadanym przez bibliotekę systemem PROLIB - bez ich bezpośredniej, wewnętrznej integracji z poszczególnymi modułami tego systemu, spełnia całkowicie przesłanki o możliwości udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a i b ustawy Pzp. Ponadto potrzeba Zamawiającego nie może być zaspokojona w rozsądny sposób z wykorzystaniem alternatywnych rozwiązań. Rozwiązanie równoważne (alternatywne) lub zastępcze w tym przypadku polegałoby na zakupie nowego systemu bibliotecznego z wyspecyfikowanymi dotychczasowymi oraz nowymi funkcjonalnościami (będącymi przedmiotem Zamówienia) i wymianie przez niego obecnego systemu, co byłoby związane z zdecydowanie znacznie wyższymi (co najmniej o rząd) kosztami bezpośrednimi (wymiana funkcjonującego prawidłowo oprogramowania w pełni spełniającego wymagania biblioteki, zapewnienie infrastruktury sprzętowej dla nowego oprogramowania, koszt nowych licencji, jego instalacja i wdrożenie, konwersja i napełnianie bazy danych, szkolenia pracowników i użytkowników), jak i pośrednimi związanymi z organizacją pracy biblioteki w nowym systemie (znaczące komplikacje techniczne i organizacyjne). Zatem takie rozwiązanie w porównaniu z zakupem nowych, będących przedmiotem niniejszego Zamówienia, funkcjonalności do istniejącego w bibliotece systemu PROLIB z powodów ekonomicznych, technicznych i organizacyjnych byłoby zdecydowanie nierozsądne i kosztowo nieracjonalne. Przedstawiony powyżej stan faktyczny i prawny potwierdza wybór postępowania zamówienia publicznego z wolnej ręki i wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 1 lit. a i b ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Sygnity Business Solutions S.A., kontakt@sygnitysbs.pl, ul. Dąbrowskiego 12, 65-021, Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.