eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (Grupa E) dla Gminy Murowana Goślina i 6. podmiotów wymienionych w siwz, w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-04-02Ogłoszenie nr 532811-N-2019 z dnia 2019-04-02 r.

Gmina Murowana Goślina: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (Grupa E) dla Gminy Murowana Goślina i 6. podmiotów wymienionych w siwz, w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Tak


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Gminą Murowana Goślina z siedzibą Plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, NIP:777-31-59-427, osoba do kontaktu Ewa Poepke-Kala: tel. 61 8923650, email: e.poepke@murowana-goslina.pl
Biblioteką Publiczną w Murowanej Goślinie, ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina, NIP: 777-17-90-506, REGON 000979797, osoba do kontaktu Maria Matelska- Busza, tel. 61 8923627, email: biblioteka@murowana-goslina.pl
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina, NIP: 7771790446, REGON: 630768644, osoba do kontaktu Arleta Włodarczak tel. 618122120, email: dom.kultury@murowana-goslina.pl
MG Sport i Nieruchomości spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Murowanej Goślinie (kod pocztowy: 62-095) przy ul. Mściszewskiej 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000330285 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, REGON: 301065848, NIP: 7773104550, o kapitale zakładowym: 13 489 750,00 PLN, osoba do kontaktu Paweł Kubiński, tel. 61 8112336, email: p.kubinski@mgsportinieruchomosci.pl
Szkołą Podstawową nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina, NIP 7772394267, REGON 000261717, osoba do kontaktu Monika Nowak-Bajer, tel. 61 8113019, email: sp1@murowana-goslina.pl,
Szkołą Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie, ul. Gen. T. Kutrzeby 3, 62-095 Murowana Goślina, NIP 7772398124, REGON 631576711, osoba do kontaktu Mirosława Szudera, tel. 618122977, email: sp2@murowana-goslina.pl
Przedszkolem "Słoneczko" ul. Leśna 9, 62-095 Murowana Goślina, NIP 7771845549, REGON 302266069, , osoba do kontaktu Małgorzata Migas, tel. 61 8122804, email: sloneczko@napisz.net

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murowana Goślina, krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich  9 , 62-095  Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Na podstawie Porozumienia nr 111/2019 w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa gazowego (zakup gazu) w trybie przetargu nieograniczonego zawartego w Murowanej Goślinie w dniu 6 lutego 2019 r. zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Strony zgodnie oświadczają, że wyznaczają spośród siebie Gminę Murowana Goślina - zwanego dalej Zamawiającym Wyznaczonym - jako zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. Strony upoważniają Zamawiającego Wyznaczonego do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszego porozumienia, w szczególności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie wspólnego zamówienia zastrzeżone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do kompetencji kierownika zamawiającego, nie wyłączając reprezentowania Stron w postępowaniu odwoławczym i skargowym przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi, a także przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowej. W celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia, Zamawiającemu Wyznaczonemu przysługuje prawo powierzenia pomocniczych działań zakupowych na zasadach określonych w art. 15 ust. 2-4 Prawa zamówień publicznych. Zakres powierzenia określa Zamawiający Wyznaczony. Strony ustalają, że podjęte na podstawie niniejszego porozumienia działania w celu udzielenia zamówienia wspólnego są formą współpracy nieodpłatnej, z zastrzeżeniem że w przypadku konieczności uiszczenia opłat, wpisów lub kosztów postępowania, na skutek zastosowania przepisów Prawa zamówień publicznych o środkach ochrony prawnej, Strony zobowiązują się do ich pokrycia w równych wysokościach. Strony ustalają, że po wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia w prowadzonym wspólnie postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa gazowego (zakup gazu), o którym mowa w § 1 ust. 1, Gmina Murowana Goślina i każda ze stron zawrze odrębną umowę na dostawę paliwa gazowego (zakup gazu) z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą. Każda ze Stron zobowiązana będzie do zapłaty wykonawcy wynagrodzenia w części odpowiadającej przypadającym na nią kwotom na podstawie wystawionej na nią faktury, w terminie wskazanym w umowie z wykonawcą. Odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie obciążają wyłącznie tę Stronę, która dopuściła się zwłoki.

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście za pośrednictwem kuriera lub przesłać pocztą
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, pokój nr 3 (kancelaria)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (Grupa E) dla Gminy Murowana Goślina i 6. podmiotów wymienionych w siwz, w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.
Numer referencyjny: ZP.271.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) wynosząca dla zamówienia podstawowego 4 002 664 kWh (z prawem opcji wynosi 4 803 198 kWh) w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. 2. Gaz grupy E powinien być dostarczony całodobowo do punktów zdawczo - odbiorczych, wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Winien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach z wyjątkiem sytuacji spowodowanych siłą wyższą i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw. 4. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza. 5. Wielkość poboru gazu dla zamówienia podstawowego wynosi 4 002 664 kWh (z prawem opcji wynosi 4 803 198 kWh) w ciągu 24 miesięcy dla obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało na podstawie historycznego zużycia paliwa gazowego i może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego, bowiem nie można z góry ustalić ilości paliwa gazowego, które zostanie dostarczone Zamawiającemu. Ilość zamówienia podstawowego nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 6. W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie do +/- 20% względem ilości podstawowej określonej w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. 7. Zwiększenie ilości zakupionego paliwa gazowego i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw paliwa gazowego do 20% ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od zwiększenia zapotrzebowania na dostawę paliwa gazowego oraz zwiększenia wartości usługi dystrybucji do punktów opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ w związku z dodaniem nowych punktów poboru gazu i/lub wnioskowaniem o podwyższenie parametrów dystrybucji. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

II.5) Główny kod CPV: 09123000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
65200000-5
65210000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp stanowiącego załącznik nr 1 do formularza ofertowego oraz gdy wykonawca składając ofertę wykaże, że posiada aktualną koncesję do wykonywania działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Koncesja do wykonywania działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto w stosunku do niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępując je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych powyżej dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ponadto, obok dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego załącznik do SIWZ, 2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu - stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, 3) Wykonawca WRAZ Z OFERTĄ składa: a) dowód wniesienia wadium, b) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, c) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarcze

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
7.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 17 000 zł (słownie zł: siedemnaście tysięcy). 7.2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 7.2.1. pieniądzu, 7.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 7.2.3. gwarancjach bankowych, 7.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 7.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.110). 7.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Nazwa banku: Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach O/Murowana Goślina Nr rachunku bankowego: 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007 z dopiskiem: "WADIUM PALIWO GAZOWE DLA GMINY MUROWANA GOŚLINA" Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7.5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w ppkt 7.2.2. - 7.2.5. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty kserokopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w taki sposób, aby była możliwość jego zwrócenia bez dekompletowania oferty. 7.6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie zawierały w swojej treści odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Z treści złożonych poręczeń lub gwarancji musi jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji). Gwarancja lub poręczenie powinny zawierać termin obowiązywania, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą oraz miejsce i termin jej zwrotu. 7.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 7.12.1. 7.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7.7., jeżeli w wyniku rozstrzygnięciu odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 7.12.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 7.12.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 7.12.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy, w zakresie: 1.1. zmiany ceny jednostkowej netto za paliwo gazowe wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania gazu podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki, 1.2. zmiany ceny jednostkowej za paliwo gazowe brutto, stawki abonamentowej brutto oraz stawek dystrybucyjnych brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 1.3. zmiany stawek opłat dystrybucyjnych gazu ziemnego określonych i zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Taryfach operatora, 1.4. zmiany grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w taryfach zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 1.5. zmiany przepisów prawa energetycznego lub innych obowiązujących w sprzedaży, obrocie i dystrybucji paliwa gazowego, mających zastosowanie do umowy, 1.6. zmiany parametrów usługi dystrybucji, 1.7. zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, prawnych itp.), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 1.8. zmian organizacyjnych płatnika, nabywcy, odbiorcy, 1.9. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy w przypadku utracenia przez Zamawiającego praw do budynku/ lokalu/ obiektu, podwójnego fakturowania. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszty dotyczące danego obiektu, 1.10. dodania nowego punktu poboru gazu, 1.11. zmiany terminu rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku, gdy późniejsze rozpoczęcie świadczenia usług wynikać będzie z terminów określonych w procedurach zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, 1.12. terminu realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zamówienia, 1.13. w innych sytuacjach, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty realizacji zadania) lub takich, które mogą mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron, 1.14. w stosunku do osób reprezentujących. 2. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie dotyczących wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 2.1. stawki podatku od towarów i usług, 2.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 2.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 2.5. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 18. VI ust. 2 pkt 2) Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę umowy o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać i udowodnić związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokością minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 18. VI ust. 2 pkt 3) Wykonawca składa pisemny wniosek do Zamawiającego o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać i udowodnić związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt. 18. VI ust 2 pkt 3), na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt. 18. VI ust. 2 pkt 3). 5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 18. VI ust. 2 pkt 4) Wykonawca składa pisemny wniosek do Zamawiającego o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad wynagrodzenia pracownika w zakresie przyjęcia zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać i udowodnić związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt. 18. VI ust. 2. pkt 4), na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt. 18. VI ust. 2 pkt 4). 6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt. 18. VI ust. 2 pkt 2-4), na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosków, o których mowa w pkt. 18. VI ust. 3-5) oceni, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 7. Jeżeli Zamawiający zaakceptuje wnioski, o których mowa w pkt. 18. VI ust. 3-5, wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy. 8. Inicjatorem dokonania istotnych zmian w umowie jest Zamawiający za wyjątkiem zmian wskazanych w pkt. 18. VI ust. 1 pkt 1)-4) oraz ust. 2. pkt 1), które to zmiany wchodzą automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów. 9. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt. 18. VI ust. 2 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 18. VI ust. 2 pkt 2)-4) oraz ich bezspornego udowodnienia. 10. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko za zgodą obu jej stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany za wyjątkiem zmian wskazanych w pkt. 18. VI ust. 1 pkt 1)-4) oraz w ustępie 2 pkt 1), które to zmiany następują automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów. 10.1. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie określone jako nieistotne: 10.2. zmiany numeru rachunku bankowego, na które Zamawiający winien przelewać wynagrodzenie Wykonawcy, 10.3. zmiany miejsca realizacji umowy pod warunkiem, że nowa lokalizacja będzie spełniała wymagania określone w SIWZ, 10.4. zmiany danych teleadresowych stron umowy lub innych danych zawartych w rejestrach publicznych. 11. Zmiana danych określonych w pkt. 18. VI ust. 10 pkt 1) powyżej wymaga aneksu, o zmianach danych określonych w pkt. 18. VI ust. 10 pkt 2) i 3) powyżej Strony będą się informować niezwłocznie w formie pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 p.z.p., nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać", z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-15, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina; 1.1. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl; 1.2. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (Grupa E) dla Gminy Murowana Goślina i 6. podmiotów wymienionych w siwz, w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.", oznaczonego nr referencyjnym sprawy: ZP.271.4.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym; 1.3. odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych; 1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa; 1.5. obowiązek podania przez Pani/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/ Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 1.6. w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 1.7. posiada/posiadają Pani/Pan/Państwo: 1.8. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/ Państwa dotyczących; 1.8.1. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych*; 1.8.2. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 1.8.3. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 1.9. nie przysługuje Pani/Panu/Państwu: 1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.