eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (Grupa E) dla Gminy Murowana Goślina i 6. podmiotów wymienionych w siwz, w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-07-02

Ogłoszenie nr 510133229-N-2019 z dnia 02-07-2019 r.

Gmina Murowana Goślina: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (Grupa E) dla Gminy Murowana Goślina i 6. podmiotów wymienionych w siwz, w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 532811-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Gminą Murowana Goślina z siedzibą Plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, NIP:777-31-59-427, osoba do kontaktu Ewa Poepke-Kala: tel. 61 8923650, email: e.poepke@murowanagoslina.pl
Biblioteką Publiczną w Murowanej Goślinie, ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina, NIP: 777-17-90-506, REGON 000979797, osoba do kontaktu Maria Matelska- Busza, tel. 61 8923627, email: biblioteka@murowana-goslina.pl
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina, NIP: 7771790446, REGON: 630768644, osoba do kontaktu Arleta Włodarczak tel. 618122120, email: dom.kultury@murowana-goslina.pl
MG Sport i Nieruchomości spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Murowanej Goślinie (kod pocztowy: 62-095) przy ul. Mściszewskiej 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000330285 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, REGON: 301065848, NIP: 7773104550, o kapitale zakładowym: 13 489 750,00 PLN, osoba do kontaktu Paweł Kubiński, tel. 61 8112336, email: p.kubinski@mgsportinieruchomosci.pl
Szkołą Podstawową nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina, NIP 7772394267, REGON 000261717, osoba do kontaktu Monika Nowak- Bajer, tel. 61 8113019, email: sp1@murowana-goslina.pl,
Szkołą Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie, ul. Gen. T. Kutrzeby 3, 62-095 Murowana Goślina, NIP 7772398124, REGON 631576711, osoba do kontaktu Mirosława Szudera, tel. 618122977, email: sp2@murowana-goslina.pl
Przedszkolem "Słoneczko" ul. Leśna 9, 62-095 Murowana Goślina, NIP 7771845549, REGON 302266069, , osoba do kontaktu Małgorzata Migas, tel. 61 8122804, email: sloneczko@napisz.net


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (url): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): Na podstawie Porozumienia nr 111/2019 w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa gazowego (zakup gazu) w trybie przetargu nieograniczonego zawartego w Murowanej Goślinie w dniu 6 lutego 2019 r. zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Strony zgodnie oświadczają, że wyznaczają spośród siebie Gminę Murowana Goślina - zwanego dalej Zamawiającym Wyznaczonym - jako zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. Strony upoważniają Zamawiającego Wyznaczonego do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszego porozumienia, w szczególności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie wspólnego zamówienia zastrzeżone w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego do kompetencji kierownika zamawiającego, nie wyłączając reprezentowania Stron w postępowaniu odwoławczym i skargowym przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi, a także przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowej. W celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia, Zamawiającemu Wyznaczonemu przysługuje prawo powierzenia pomocniczych działań zakupowych na zasadach określonych w art. 15 ust. 2-4 Prawa zamówień publicznych. Zakres powierzenia określa Zamawiający Wyznaczony. Strony ustalają, że podjęte na podstawie niniejszego porozumienia działania w celu udzielenia zamówienia wspólnego są formą współpracy nieodpłatnej, z zastrzeżeniem że w przypadku konieczności uiszczenia opłat, wpisów lub kosztów postępowania, na skutek zastosowania przepisów Prawa zamówień publicznych o środkach ochrony prawnej, Strony zobowiązują się do ich pokrycia w równych wysokościach. Strony ustalają, że po wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia w prowadzonym wspólnie postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa gazowego (zakup gazu), o którym mowa w § 1 ust. 1, Gmina Murowana Goślina i każda ze stron zawrze odrębną umowę na dostawę paliwa gazowego (zakup gazu) z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą. Każda ze Stron zobowiązana będzie do zapłaty wykonawcy wynagrodzenia w części odpowiadającej przypadającym na nią kwotom na podstawie wystawionej na nią faktury, w terminie wskazanym w umowie z wykonawcą. Odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie obciążają wyłącznie tę Stronę, która dopuściła się zwłoki.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (Grupa E) dla Gminy Murowana Goślina i 6. podmiotów wymienionych w siwz, w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.4.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E)wynosząca dla zamówienia podstawowego 4 002 664 kWh (z prawem opcji wynosi 4 803 198 kWh) w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. 2. Gaz grupy E powinien być dostarczony całodobowo do punktów zdawczo - odbiorczych, wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Winien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach z wyjątkiem sytuacji spowodowanych siłą wyższą i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw. 4. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza. 5. Wielkość poboru gazu dla zamówienia podstawowego wynosi 4 002 664 kWh (z prawem opcji wynosi 4 803 198 kWh) w ciągu 24 miesięcy dla obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało na podstawie historycznego zużycia paliwa gazowego i może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego, bowiem nie można z góry ustalić ilości paliwa gazowego, które zostanie dostarczone Zamawiającemu. Ilość zamówienia podstawowego nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 6. W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie do ± 20% względem ilości podstawowej określonej w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. 7. Zwiększenie ilości zakupionego paliwa gazowego i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw paliwa gazowego do 20% ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od zwiększenia zapotrzebowania na dostawę paliwa gazowego oraz zwiększenia wartości usługi dystrybucji do punktów opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ w związku z dodaniem nowych punktów poboru gazu i/lub wnioskowaniem o podwyższenie parametrów dystrybucji. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09123000-7


Dodatkowe kody CPV: 65200000-5, 65210000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 868438.93
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
Email wykonawcy: dg@fortum.com
Adres pocztowy: ul. Heweliusza 9
Kod pocztowy: 80-890
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 756276.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 756276.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 758608.32
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.