eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobierzyce › USŁUGI PORZĄDKOWE POLEGAJĄCE NA SPRZĄTANIU I STAŁEJ PIELĘGNACJI BOISK, TERENÓW REKREACYJNYCH I PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE, W PODZIALE NA ZADANIA

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-03-31Ogłoszenie nr 527951-N-2020 z dnia 2020-03-31 r.

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji: USŁUGI PORZĄDKOWE POLEGAJĄCE NA SPRZĄTANIU I STAŁEJ PIELĘGNACJI BOISK, TERENÓW REKREACYJNYCH I PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE, W PODZIALE NA ZADANIA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 36723860000000, ul. Dębowa   20 , 55-040  Kobierzyce, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 717151200, 691733972, e-mail dyrektor.kosir@sport-kobierzyce.pl, sport.kosir@sport-kobierzyce.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.sport-kobierzyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.sport-kobierzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.sport-kobierzyce.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.sport-kobierzyce.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą , kurierem, osobiście złożone
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI PORZĄDKOWE POLEGAJĄCE NA SPRZĄTANIU I STAŁEJ PIELĘGNACJI BOISK, TERENÓW REKREACYJNYCH I PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE, W PODZIALE NA ZADANIA
Numer referencyjny: 2720/KOSiR/ZPU/3/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Nazwa przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług porządkowych polegających na sprzątaniu i stałej pielęgnacji boisk, terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Kobierzyce, w podziale na zadania: Zadanie 1 - Sprzątanie terenu oraz koszenie terenów zielonych wraz z wywozem trawy oraz pielęgnacja nasadzeń wraz z wywozem odpadów BIO Zadanie 2 - Sprzątanie terenu oraz koszenie terenów zielonych wraz z wywozem trawy Zadanie 3 - Sprzątanie terenu oraz koszenie terenów zielonych wraz z wywozem trawy Zadanie 4 - Sprzątanie terenu oraz pielęgnacja nasadzeń wraz z wywozem odpadów BIO Zadanie 5 - Sprzątanie terenu oraz pielęgnacja nasadzeń wraz z wywozem odpadów BIO 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, lokalizacja, częstotliwość wykonywania prac, orientacyjny szacunkowy obmiar powierzchni zostały określone w załącznikach do niniejszego SIWZ tj.: szczegółowych wykazach świadczonych usług stanowiących załącznik 2.2. do SIWZ do Zadania 1, załącznik 2.3 do SIWZ do Zadania 2, załącznika 2.4 do SIWZ do Zadania 3, załącznik 2.5 do SIWZ do Zadania 4, załącznik 2.6 do SIWZ do Zadania 5 oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik 5.1. do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90910000-9
90400000-1
90500000-2
90600000-3
77310000-6
77320000-9
77340000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Uwaga: Zamawiający uzna jedną polisę na sumę gwarancji minimum 100 000,00 zł również w przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedno zadanie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: c) zdolności technicznej lub zawodowej, co oznacza że: ? o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj.: Dla Zadania 1, Zadania 4, Zadania 5: ? co najmniej 1 osoba posiadająca wyższe wykształcenie ogrodnicze, leśne lub architektury krajobrazu, mogąca się wykazać co najmniej 3 - letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania wykształcenia/uprawnień. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie musi wykazać 1 osobę spełniającą powyższe kryterium na każde z zadań oddzielnie W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców. Dla Zadania 2, Zadania 3: ? co najmniej 1 osoba posiadająca wykształcenie średnie lub wyższe ogrodnicze, leśne lub architektury krajobrazu, mogąca się wykazać co najmniej 3 - letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania wykształcenia/uprawnień, na każde z zadań oddzielnie W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie może wykazać 1 osobę spełniającą powyższe kryterium. ? o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującym sprzętem dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3: ? minimum 1 ciągnik rolniczy z przyczepą ? samochód ze skrzynią załadowczo-wyładowczą ? minimum 2 sztuki kosiarek z napędem z koszem na trawę ? minimum 2 sztuki kosiarek samojezdnych typ traktorek z koszem/pojemnikiem na trawę) mogą być używane do koszenia, zbierania liści, mulczowania ? minimum 4 sztuki kos spalinowych ręcznych żyłkowych W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków konsorcjum, wspólników spółki cywilnej. Wykonawca może wykazać ten sam sprzęt dla każdego zadania w przypadku wystartowania łączenie na zadania 1,2,3. dla Zadania 4, Zadania 5: ? minimum 1 ciągnik rolniczy z przyczepą (lub samochód ze skrzynią załadowczo-wyładowczą) ? 2 sztuki nożyc spalinowych do żywopłotu ? 2 sztuki dmuchawy - odkurzacz W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków konsorcjum, wspólników spółki cywilnej. Wykonawca może wykazać ten sam sprzęt dla każdego zadania w przypadku wystartowania łączenie na zadania 4,5.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Należy wypełnić Załącznik nr 3.5 do SIWZ

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

6.1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- Formularz oferty - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy) - pełnomocnictwo dla podmiotów występujacych wspólnie (jeśli dotyczy) - pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy (jeśli dotyczy) - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty60,00
Dodatkowe wyposażenie40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zmiana terminu realizacji umowy a) Jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty. b) Jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania. c) Jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie. d) Jeżeli zmiana (przedłużenie terminu wykonania zamówienia - dotyczy miesiąca listopad) jest konieczna z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych dla prac związanych z wykonaniem prac porządkowych i nasadzeniowych, o czas niezbędny, ale nie dłuższy niż 7 dni roboczych. e) Jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającego się okresu zimowego uniemożliwiającego wykonanie prac pielęgnacyjnych, nasadzeniowych. f) Jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidywalnych okoliczności niezależnych od stron, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych, klęsk żywiołowych, katastrofy uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy. g) Jeżeli wystąpi konieczność wstrzymania prac na mocy decyzji wydanej przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu wydłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) Zmiana sposobu wykonania umowy a) Zmiany osób i podmiotów' ? konieczność zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami (na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy), ? konieczność zmiany Podwykonawcy lub rezygnacja z udziału Podwykonawcy albo konieczność wprowadzenia Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy wraz z oświadczeniem Podwykonawcy, który zostaje zamieniony lub zrezygnowano z jego usług o uregulowaniu wobec niego zobowiązań wynikających z realizacji umowy. 3) Zmiany terminów i warunków płatności a) Będące następstwem wszelkich zmian wprowadzonych przez strony do umowy, b) Będących następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę. 4) Pozostałe zmiany: a) Zmiany dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy, jego formy organizacyjno prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne. b) Zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie. 5) W przypadku zmian: - stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. a) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 4) tiret 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. b) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 4) tiret 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. c) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 4) tiret 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 4) tiret 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 4) tiret 3 niniejszego paragrafu. d) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 4) tiret 1, 2 i 3 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. e) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Sprzątanie terenu oraz koszenie terenów zielonych wraz z wywozem trawy oraz pielęgnacja nasadzeń wraz z wywozem odpadów BIO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres świadczenia usług obejmuje: 1) Mechaniczne koszenie terenów zielonych w tym boisk, terenów rekreacyjnych, placów zabaw 2) Ręczne koszenie terenów zielonych w tym boisk, terenów rekreacyjnych, placów zabaw 3) Sprzątanie i inne usługi porządkowe związane z zebraniem nieczystości na terenie boisk, terenów rekreacyjnych i placów zabaw, wraz z wywozem powstałych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w zakresie mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów wymienionych w obowiązującym WPGO. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 1 raz w miesiącu potwierdzenia utylizacji odpadów BIO. 4) Pielęgnacja drzew, krzewów i sadzonek polegająca na przycinaniu, wycinaniu zgodnie ze sztuką ogrodniczą 5) Pielęgnacja trawników oraz terenów utwardzonych w tym następujące zabiegi agrotechniczne: a) Odchwaszczanie b) Koszenie trawników wraz z grabieniem, wywozem i kosztami utylizacji c) Uzupełnianie ubytków poprzez dosiew nasion d) Wygrabianie liści i nieczystości z trawników, usunięcie mchu, zanieczyszczeń oraz chwastów z terenów utwardzonych 6) Pielęgnacja krzewów ozdobnych i drzew: a) Pielenie krzewów b) Przycięcie krzewów wraz z usuwaniem kanianki oraz zebraniem gałęzi, c) Uzupełnienie nasadzeń w przypadku wypadnięcia istniejących d) Usuwanie posuszu z wewnętrznej części drzew i krzewów ze zwróceniem szczególnej uwagi na thuje shmaragd. 7) Usługa będzie wykonywana pod nadzorem pracownika Wykonawcy posiadającego doświadczenie w wykonywaniu nasadzeń i pielęgnacji terenów zielonych i wykształceniem średnim lub wyższym ogrodniczym, rolniczym, leśnym, architektura krajobrazu, zgodnie ze wskazanymi wymaganiami w tym zakresie co do każdego z zadań. Miejsce wykonywania usługi: Bielany Wrocławskie, Domasław, Kobierzyce, Księginice, Magnice, Ślęza, Tyniec Mały, Wysoka
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty (brutto)60,00
Dodatkowe wyposażenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy Termin wykonywania zamówienia: Zadanie 1 - od 01.05.2020 r., do 30.11.2020 r., oraz od 01.03. 2021 r. do 30.11.2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu znajduje się w SIWZ.


Część nr: 2Nazwa: Sprzątanie terenu oraz koszenie terenów zielonych wraz z wywozem trawy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres świadczenia usług obejmuje: 1) Mechaniczne koszenie terenów zielonych w tym boisk, terenów rekreacyjnych, placów zabaw 2) Ręczne koszenie terenów zielonych w tym boisk, terenów rekreacyjnych, placów zabaw 3) Sprzątanie i inne usługi porządkowe związane z zebraniem nieczystości na terenie boisk, terenów rekreacyjnych i placów zabaw, wraz z wywozem powstałych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w zakresie mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów wymienionych w obowiązującym WPGO. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 1 raz w miesiącu potwierdzenia utylizacji odpadów BIO. 4) Pielęgnacja trawników oraz terenów utwardzonych w tym następujące zabiegi agrotechniczne: a) Odchwaszczanie b) Koszenie trawników wraz z grabieniem, wywozem i kosztami utylizacji c) Uzupełnianie ubytków poprzez dosiew nasion d) Wygrabianie liści i nieczystości z trawników, usunięcie mchu, zanieczyszczeń oraz chwastów z terenów utwardzonych 5) Usługa będzie wykonywana pod nadzorem pracownika Wykonawcy posiadającego doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych i wykształceniem zawodowym, średnim lub wyższym ogrodniczym, rolniczym, leśnym, architektura krajobrazu, zgodnie ze wskazanymi wymaganiami w tym zakresie co do każdego z zadań. Miejsce wykonywania usługi: Bąki, Biskupice Podgórne, Cieszyce, Chrzanów, Królikowice, Krzyżowice, Małuszów, Nowiny, Owsianka, Solna, Żurawice
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty (brutto)60,00
Dodatkowe wyposażenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: od 01.05.2020 r., do 30.11.2020 r., oraz od 01.04. 2021 r. do 30.11.2021 r Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis warunków udziału w postępowaniu zawiera SIWZ.


Część nr: 3Nazwa: Sprzątanie terenu oraz koszenie terenów zielonych wraz z wywozem trawy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres świadczenia usług obejmuje: 1) Mechaniczne koszenie terenów zielonych w tym boisk, terenów rekreacyjnych, placów zabaw 2) Ręczne koszenie terenów zielonych w tym boisk, terenów rekreacyjnych, placów zabaw 3) Sprzątanie i inne usługi porządkowe związane z zebraniem nieczystości na terenie boisk, terenów rekreacyjnych i placów zabaw, wraz z wywozem powstałych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w zakresie mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów wymienionych w obowiązującym WPGO. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 1 raz w miesiącu potwierdzenia utylizacji odpadów BIO. 4) Pielęgnacja trawników oraz terenów utwardzonych w tym następujące zabiegi agrotechniczne: a) Odchwaszczanie b) Koszenie trawników wraz z grabieniem, wywozem i kosztami utylizacji c) Uzupełnianie ubytków poprzez dosiew nasion d) Wygrabianie liści i nieczystości z trawników, usunięcie mchu, zanieczyszczeń oraz chwastów z terenów utwardzonych 5) Usługa będzie wykonywana pod nadzorem pracownika Wykonawcy posiadającego doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych i wykształceniem zawodowym, średnim lub wyższym ogrodniczym, rolniczym, leśnym, architektura krajobrazu, zgodnie ze wskazanymi wymaganiami w tym zakresie co do każdego z zadań. Miejsce wykonywania usługi: Budziszów, Damianowice, Dobkowice, Kuklice, Pełczyce, Pustków Żurawski, Racławice Wielkie, Rolantowice, Szczepankowice, Tyniec nad Ślęzą
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty (brutto)60,00
Dodatkowe wyposażenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin Wykonania zamówienia od 01.05.2020 r., do 30.11.2020 r., oraz od 01.04. 2021 r. do 30.11.2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu zawiera SIWZ.


Część nr: 4Nazwa: Sprzątanie terenu oraz pielęgnacja nasadzeń wraz z wywozem odpadów BIO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres świadczenia usług obejmuje: 1) Sprzątanie i inne usługi porządkowe związane z zebraniem nieczystości na terenie boisk, terenów rekreacyjnych i placów zabaw, wraz z wywozem powstałych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w zakresie mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów wymienionych w obowiązującym WPGO. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 1 raz w miesiącu potwierdzenia utylizacji odpadów BIO. 2) Pielęgnacja drzew, krzewów i sadzonek polegająca na przycinaniu, wycinaniu zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 3) Pielęgnacja krzewów ozdobnych i drzew oraz terenów utwardzonych: a) Pielenie krzewów b) Odchwaszczanie c) Uzupełnianie ubytków poprzez dosiew nasion d) Wygrabianie liści i nieczystości z trawników, usunięcie mchu, zanieczyszczeń oraz chwastów z terenów utwardzonych e) Przycięcie krzewów wraz z usuwaniem kanianki oraz zebraniem gałęzi, f) Uzupełnienie nasadzeń w przypadku wypadnięcia istniejących g) Usuwanie posuszu z wewnętrznej części drzew i krzewów ze zwróceniem szczególnej uwagi na thuje shmaragd. 6) Usługa będzie wykonywana pod nadzorem pracownika Wykonawcy posiadającego doświadczenie w wykonywaniu nasadzeń i pielęgnacji terenów zielonych i wykształceniem średnim lub wyższym ogrodniczym, rolniczym, leśnym, architektura krajobrazu, zgodnie ze wskazanymi wymaganiami w tym zakresie co do każdego z zadań. Miejsce wykonywania usługi: Bąki, Biskupice Podgórne, Chrzanów, Cieszyce, Królikowice, Krzyżowice, Małuszów, Nowiny, Owsianka, Solna, Wierzbice, Żerniki Małe, Żurawice
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty brutto60,00
Dodatkowe wyposażenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia od 01.05.2020 r., do 30.11.2020 r., oraz od 01.03. 2021 r. do 30.11.2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu zawiera SIWZ


Część nr: 5Nazwa: Sprzątanie terenu oraz pielęgnacja nasadzeń wraz z wywozem odpadów BIO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres świadczenia usług obejmuje: 1) Sprzątanie i inne usługi porządkowe związane z zebraniem nieczystości na terenie boisk, terenów rekreacyjnych i placów zabaw, wraz z wywozem powstałych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w zakresie mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów wymienionych w obowiązującym WPGO. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 1 raz w miesiącu potwierdzenia utylizacji odpadów BIO. 2) Pielęgnacja drzew, krzewów i sadzonek polegająca na przycinaniu, wycinaniu zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 3) Pielęgnacja krzewów ozdobnych i drzew oraz terenów utwardzonych: a) Pielenie krzewów b) Odchwaszczanie c) Uzupełnianie ubytków poprzez dosiew nasion d) Wygrabianie liści i nieczystości z trawników, usunięcie mchu, zanieczyszczeń oraz chwastów z terenów utwardzonych e) Przycięcie krzewów wraz z usuwaniem kanianki oraz zebraniem gałęzi, f) Uzupełnienie nasadzeń w przypadku wypadnięcia istniejących g) Usuwanie posuszu z wewnętrznej części drzew i krzewów ze zwróceniem szczególnej uwagi na thuje shmaragd. 4) Usługa będzie wykonywana pod nadzorem pracownika Wykonawcy posiadającego doświadczenie w wykonywaniu nasadzeń i pielęgnacji terenów zielonych i wykształceniem średnim lub wyższym ogrodniczym, rolniczym, leśnym, architektura krajobrazu, zgodnie ze wskazanymi wymaganiami w tym zakresie co do każdego z zadań. Miejsce wykonywania usługi: Budziszów, Cieszyce, Damianowice, Dobkowice, Domasław, Jaszowice, Krzyżowice, Kuklice, Pełczyce, Pustków Wilczkowski, Pustków Żurawski, Rolantowice, Szczepankowice, Tyniec nad Ślęzą
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty brutto60,00
dodatkowe wyposażenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia od 01.05.2020 r., do 30.11.2020 r., oraz od 01.03. 2021 r. do 30.11.2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu zawiera SIWZ.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.