eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Zakup (dostawa) paliw płynnych przy użyciu kart paliwowych

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-03-31Ogłoszenie nr 521361-N-2020 z dnia 2020-03-31 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki: Zakup (dostawa) paliw płynnych przy użyciu kart paliwowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki, krajowy numer identyfikacyjny 15447382000300, ul. ul. Kossutha  13 , 40-844  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032) 7351547, 7351637, e-mail inwestycje@nfz-katowice.pl, faks 327 351 636.
Adres strony internetowej (URL): www.nfz-katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokój 208A


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup (dostawa) paliw płynnych przy użyciu kart paliwowych
Numer referencyjny: 2/pn/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) paliw płynnych do środków transportu oraz urządzeń gospodarczych Śląskiego OW NFZ na zasadach umożliwiających bezgotówkowe zakupy jednostkowe przy użyciu kart paliwowych, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa oraz we wzorze umowy. --- Zamawiający zamierza (deklaruje) zakupić w ramach niniejszego zamówienia w sumie 30.000 litrów paliwa następującego rodzaju: 1) Benzyna bezołowiowa Pb 95 (ilość deklarowana 22.000 litrów); 2) Olej napędowy ON (ilość deklarowana 8.000 litrów). --- W zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w toku realizacji umowy Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo zakupu większej lub mniejszej ilości litrów paliwa w stosunku do deklarowanych ilości, z zastrzeżeniem, że suma faktur wystawionych z tytułu realizacji umowy w okresie jej obowiązywania nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia całkowitego brutto umowy (ceny oferty), a całkowita ilość zakupionego paliwa nie może przekroczyć 30.000 litrów. --- Zamawiający musi mieć możliwość realizowania zamówienia na terenie całego kraju (Polski) przy jednoczesnym posiadaniu dostępu: - do co najmniej 2 stacji benzynowych na terenie Warszawy oraz - do co najmniej 5 stacji benzynowych na terenie województwa śląskiego, w tym do co najmniej 2 stacji benzynowych na terenie Katowic.--- Zakupy paliwa będą dokonywane przy użyciu kart paliwowych. Karty paliwowe, o których mowa w SIWZ, mają służyć do dokonywania transakcji bezgotówkowych zakupu paliwa.--- W terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia na karty przez Zamawiającego za pośrednictwem: 1) dedykowanego portalu, do którego dostęp Zamawiający otrzyma w dniu zawarcia umowy lub 2) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w umowie, Wykonawca będzie obowiązany wydać Zamawiającemu nieodpłatnie 13 kart, w tym: a) 11 kart - każda przypisana do konkretnego samochodu Zamawiającego wskazanego w §1 w ust.1 wzoru umowy (identyfikowana z danym samochodem) oraz b) 2 karty dodatkowe - na okaziciela. --- UWAGA! Wykonawca winien załączyć do oferty zaparafowane przez siebie ogólne warunki używania kart paliwowych w przypadku, gdy takowe obowiązują u Wykonawcy. Postanowienia ogólnych warunków używania kart paliwowych sprzeczne z postanowieniami umowy (wzoru umowy) nie będą wiązały Stron. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami ogólnych warunków używania kart paliwowych a postanowieniami umowy, rozstrzygać będzie treść umowy (wzoru umowy). --- 2. Rozwiązania równoważne. Zgodnie z art.30 ust.4 pzp, w zakresie norm, jakimi opisano przedmiot zamówienia, dopuszczone zostają rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". W przypadku przedmiotowego zamówienia Zamawiający dopuszcza w zakresie wskazanych w SIWZ norm paliwa rozwiązania równoważne (patrz formularz opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, winien załączyć do oferty sporządzony przez siebie oraz podpisany opis norm równoważnych wykazujący, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ. Opis oferowanego rozwiązania równoważnego winien wykazać (udowodnić) równoważność rozwiązania, które winno być na poziomie nie gorszym niż normy wskazane w SIWZ. --- >> Realizacja zamówienia będzie przebiegała na warunkach określonych w formularzu opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa oraz we wzorze umowy, które stanowią integralną część niniejszej SIWZ. --- >> SIWZ, w tym formularz opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa, określa standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust.2a pzp. --- 4. Miejsce realizacji zamówienia: na terenie Polski. 5. Sposób obliczenia ceny oferty wskazuje pkt II formularza opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa. Cenę oferty należy podać przy uwzględnieniu stałego rabatu (wyrażonego w %) od kwoty podanej przez Zamawiającego, o który każdorazowo będzie pomniejszana cena jednostkowa zakupu danego rodzaju paliwa obowiązująca w danym punkcie sprzedaży Wykonawcy w dniu zakupu (tankowania) tego paliwa. Jeżeli Wykonawca nie udziela żadnego rabatu, w miejscu na podanie rabatu wpisuje 0 (zero). W takim przypadku cena oferty nie będzie uwzględniała rabatu.

II.5) Główny kod CPV: 09132000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09132100-4
09134100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: --- Termin wykonania zamówienia: w okresie od dnia 21.05.2020 r. do dnia 21.05.2021 r., z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po dniu 21.05.2020 r., będzie ona realizowana w okresie 12 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia. >>W terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia na karty przez Zamawiającego, Wykonawca winien wydać Zamawiającemu nieodpłatnie karty paliwowe w liczbie określonej w SIWZ. >>Duplikat karty zagubionej, skradzionej, zniszczonej, wymagającej zmiany danych etc. Wykonawca winien wydać Zamawiającemu w ciągu 15 dni licząc od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: --- Art. 22 ust.1b pkt 1 pzp - warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, a opisanego poniżej, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiającego dokument, o którym mowa w pkt VI pkt 3.--- Wykonawca winien spełnić warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi. Wykonawca winien posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U.2019, poz.755). --- UWAGA! W celu spełnienia tego warunku nie jest możliwe skorzystanie z zasobów innego podmiotu. Skorzystanie z zasobów innego podmiotu nie jest możliwe w zakresie wymagającym koncesji. --- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o którym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spełnić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; b) warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, winien spełnić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. --- W związku z art. 22a ust.1 pzp Wykonawca nie może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać na posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, tj. koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, przez inne podmioty. --- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: 1) oświadczenie, o którym mowa w pkt VI pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to winno potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 2) oświadczenie, o którym mowa w pkt VI pkt 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) dokument o którym mowa w pkt VI pkt 3 SIWZ na potwierdzenie warunku opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. --- UWAGA! W celu spełnienia tego warunku nie jest możliwe skorzystanie z zasobów innego podmiotu. Skorzystanie z zasobów innego podmiotu nie jest możliwe w zakresie wymagającym koncesji.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

--- W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej: www.nfz-katowice.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Por. art. 24 ust.11 pzp oraz §5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów (...). Wzór oświadczenia - grupa kapitałowa stanowi załącznik do SIWZ. --- Kwestie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia reguluje SIWZ. UWAGA! Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa winien odpowiadać zasadom określonym w pkt X lit. B SIWZ dla pełnomocnictw. --- Kwestie związane między innymi z formą oświadczeń i dokumentów reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów(....) (Dz.U.2016, poz. 1126 ze zm) oraz SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
--- 1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.4 pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 złotych (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych). --- 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. Na potrzeby przelewów międzynarodowych podaje się: SWIFT, tj.: "GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice. --- 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca obowiązany jest złożyć dokument - wadium w kasie Śląskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV piętro, pokój nr 410. Treść takiego dokumentu nie może warunkować wypłacenia kwoty wadium Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu. Dokument w swej treści winien uwzględniać postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoją ważnością musi obejmować okres odpowiadający terminowi związania ofertą (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem związania ofertą będzie zatem dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wadium winno mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny. --- 5. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie się złożenie dokumentu w kasie Śląskiego OW NFZ, bądź wpływ środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy, przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 pzp. --- 6. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
--- W toku realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy bądź zrezygnować z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy złożonej w zamówieniu nr 2/pn/2020. Zmiana bądź rezygnacja winna nastąpić w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem przyczyny zmiany bądź rezygnacji, oraz w przypadku zmiany - ze wskazaniem nowego podwykonawcy (jeżeli dotyczy).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-09, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
--- Kwestie dotyczące klauzuli RODO reguluje SIWZ.--- W związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), otwarcie ofert będzie transmitowane za pośrednictwem kanału youtube. Wykonawcy/osoby zainteresowane udziałem w otwarciu ofert, proszone są odpowiednio wcześniej zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl, z wnioskiem o przesłanie linka do ww. transmisji. Zamawiający w odpowiedzi na wniosek prześle stosowny link do kanału youtube, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.