eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Wykonanie ekspozycji reliktów Palatium Mieszka I i jego żony Dobrawy na Ostrowie Tumskim w PoznaniuOgłoszenie z dnia 2020-02-27Ogłoszenie nr 517465-N-2020 z dnia 2020-02-27 r.

Miasto Poznań: Wykonanie ekspozycji reliktów Palatium Mieszka I i jego żony Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Poznań, krajowy numer identyfikacyjny 63125782200000, ul. Plac Kolegiacki  17 , 61-841  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 785 210, e-mail zp@um.poznan.pl, faks 61 878 50 85.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.poznan.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.poznan.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.poznan.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Poznania, Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, pl. Kolegiacki 17, 61 - 841 Poznań pok. 152


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ekspozycji reliktów Palatium Mieszka I i jego żony Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu
Numer referencyjny: ZOU-XII.271.24.2020.MM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych w ramach ekspozycji reliktów palatium Mieszka I i kaplicy jego żony Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, zlokalizowanych w rejonie Kościoła NMP in Summo w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w bezpośrednim sąsiedztwie i odwzorowaniem historycznego przebiegu wału grodu poznańskiego w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4.1 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2. Na cykl realizacji Zamówienia składa się przede wszystkim, lecz nie wyłącznie: 1) Opracowanie projektu organizacji ruchu i uzyskanie decyzji Zarządu Dróg Miejskich na zajęcie części chodnika ul. Marii Panny na Ostrowie Tumskim; 2) Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych w granicach inwestycji podczas realizacji prac ziemnych, przeprowadzenie badań oraz ich udokumentowanie; 3) Uzyskanie innych zgód i decyzji niezbędnych Wykonawcy do realizacji Zamówienia; 4) Dokonanie stosownych zawiadomień i zgłoszeń o rozpoczęciu prac; 5) Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem ekspozycji reliktów palatium Mieszka I i kaplicy jego żony Dobrawy na Ostrowie Tumskim oraz oznaczenie wałów grodu zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym ekspozycji reliktów Palatium Mieszka I oraz jego żony Dobrawy opracowanym przez Pracownię Projektową J.P. Woźny, który obejmuje w szczególności, lecz nie wyłącznie: Architektura: o wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych w zakresie posadzki kamiennej, chodnika, ogrodzenia itp., o wykonanie wykopów fundamentowych oraz pod podbudowy dla nawierzchni, o wykonanie badań archeologicznych, o wykonanie zabezpieczeń reliktów, o wywóz odpadów pochodzących z rozbiórek oraz wykopów, o montaż elementów stalowych (mocowania) oraz szklanych (płyty), o wykonanie nawierzchni z płyt granitowych, kostki "kocie łby", kostki granitowej wraz z krawężnikami granitowymi, o wykonanie posadzek betonowych, o wykonanie posadzki z drzewa twardego, o wykonanie ogrodzenia przęsłowego, kutego, z furtką, oraz z domurowaną częścią z szafą na złącze kablowe elektryczne, o dostawa i ustawienie siedzisk kamiennych, o wykonanie projektu, dostawa i montaż makiety odlanej z brązu, o zabezpieczenie drzew i krzewów w rejonie wykonywanych prac, o wykonanie oznaczeń wałów grodu z elementów z brązu wraz z fundamentami, o prace porządkowe. UWAGA! Zamawiający przekaże Wykonawcy za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu materiał do wykonania nawierzchni wokół Kościoła NMP in Summo w ilości: 130 m2 - płyty granitowej staroużytecznej, 1000 m2 - kamienia polnego "kocie łby", 40 m2 - kostki bazaltowej 10/12. Kwestie przekazania materiału brukarskiego reguluje §5 umowy. W załączniku nr 15 do SIWZ zamieszczono zdjęcie referencyjne ukazujące oczekiwany przez Zamawiającego sposób wykonania nawierzchni brukowej. Definicja nawierzchni brukowej zgodna z definicją wskazaną w "Ilustrowanym Leksykonie architektoniczno - budowlanym" pod red. Wojciecha Skowrońskiego tj. "nawierzchnia brukowa, drog.,nawierzchnia brukowcowa, bruk;-> nawierzchnia drogowa z kamienia naturalnego (polnego,-> kostki kamiennej) lub sztucznego (-> klinkieru, prefabrykowanych płyt betonowych - -> trylinki) w postaci oddzielnych niedużych elementów układanych ręcznie na podbudowie nośnej. Podbudowę nośna może stanowić -> tłuczeń, -> beton lub -> podsypka piaskowa. Nawierzchnie z kamienia naturalnego są stosowane obecnie jako nawierzchnie ozdobne na deptakach i trotuarach lub jako podbudowy pod nawierzchnie ulepszone dróg o znaczeniu drugorzędnym. Instalacje elektryczne: o przeniesienie studni teletechnicznej, o ręczne kopanie rowów pod kable, o ułożenie w rowach rur ICTA oraz położenie w nich kabli YDY, o zasypanie rowów, o wywóz materiałów spryzmowanych pochodzących z wykopów, o montaż zasilaczy do konstrukcji formy palatium, o montaż taśm LED, o sprawdzenie całości instalacji łącznie z rozdzielnicą. Instalacje sanitarne: o rozbiórka starej studni rozdzielczej, o wywóz odpadów spryzmowanych, o wykonanie kanałów z rur PVC-U o różnych przekrojach, o wykonanie połączeń kanalizacyjnych z rur PVC-U, o montaż wpustów deszczowych, o wykonanie prefabrykowanej studni betonowej, o wykonanie i zagęszczenie podsypki piaskowej pod rurociągi, o wykonanie studzienek rewizyjnych, o wykonanie izolacji rurociągów otulinami z łupków styropianowych, o wykonanie próby wodnej. Zieleń: o wykopanie i przesadzanie krzewów, o usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), o sadzenie drzew, o usunięcie chwastów i innych zanieczyszczeń, o niwelacja i wyprofilowanie terenu, o rozścielenie ziemi urodzajnej, o wykonanie trawników dywanowych, o pielęgnacja trawników wykonanych darniowaniem pełnym, o pielęgnacja nowo posadzonych/ przesadzonych drzew i krzewów, o sadzenie krzewów żywopłotowych, o wykonanie operatu pielęgnacji zieleni. 6) Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 7) Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami technicznymi AQUANET nr DW/IBM/959/27078/2019; 8) Wykonanie instalacji oświetlenia zarysu murów Palatium; 9) Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, przesadzeń, siewu i pielęgnacji oraz dokonanie wszystkich zgłoszeń zgodnie z inwentaryzacją i projektem zieleni, umową oraz Decyzją Wydziału Ochrony Środowiska nr OS-III.6131.2.217.2018 wraz z późniejszymi zmianami. Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania wycinki drzew i krzewów; 10) Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni zgodnie z wytycznymi operatu pielęgnacyjnego opracowanego przez Wykonawcę, przez okres 36 miesięcy od dnia wydania Świadectwa Przejęcia. Prowadzenie zabiegów będzie potwierdzane przez Wykonawcę w Dzienniku pielęgnacji; 11) Wykonanie dokumentacji powykonawczej; 12) Odbiory prac; 13) Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i dokonanie Zawiadomienia o zakończeniu budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 14) Ukończenie wszystkich robót budowlanych, usług i dostaw objętych Zamówieniem; usunięcie w nich wszelkich wad, przeprowadzenie niezbędnych odbiorów, prób i pomiarów; 15) Przekazanie Zamówienia Zamawiającemu; 16) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy; 17) 18) Inne prace, które nie zostały wyszczególnione powyżej, a których wykonanie jest niezbędne w celu prawidłowej i kompletnej realizacji Zamówienia; UWAGA: Wszystkie prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem Archeologa.

II.5) Główny kod CPV: 45212350-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45111300-1
45111291-4
45111200-0
45223800-4
45231300-8
45340000-2
45316100-6
45112710-5
77310000-6
77315000-1
77340000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy do 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą podobne roboty budowlane lub usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych robót budowlanych lub usług co przewidziane w ramach zakresu zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 1) wykonanie wszelkich Robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy oraz zgłoszenie Robót do odbioru w terminie do 210 dni od podpisania umowy, 2) wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie i/lub skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy, w terminie do 240 dni od podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Zamawiający dokona stosownego przeliczenia na złote podczas badania złożonych ofert według tabeli średnich kursów walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli: a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każda, których przedmiotem było zagospodarowanie terenu przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. b) Wykonawca dysponuje zespołem przewidzianym do realizacji przedmiotu zamówienia składającym się z: b.a minimum 1 osoby pełniącej funkcję Kierownika Budowy - osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń oraz posiadająca doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót, co najmniej 2 robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz posiada staż pracy minimum 5 lat na stanowisku Kierownika Budowy pełniącego tę funkcję w zakresie odpowiadającym co najmniej wymaganym uprawnieniom określonym powyżej, b.b minimum 1 osoby pełniącej funkcję Kierownika Robót Elektrycznych - osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń oraz posiadająca staż pracy minimum 3 lat na stanowisku Kierownika Robót pełniącego tę funkcję w zakresie odpowiadającym co najmniej wymaganym uprawnieniom określonym powyżej, b.c minimum 1 osoby pełniącej funkcję Kierownika Robót Sanitarnych - osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, bez ograniczeń oraz posiadająca staż pracy minimum 3 lat na stanowisku Kierownika Robót pełniącego tę funkcję w zakresie odpowiadającym co najmniej wymaganym uprawnieniom określonym powyżej, b.d minimum 1 osoby pełniącej nadzór archeologiczny - osoba posiadająca ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie w zakresie archeologii biorąca udział w badaniach archeologicznych przez co najmniej 12 miesięcy oraz posiadająca 3-letnie doświadczenie w badaniach architektury przedromańskiej, po nabyciu tytułu magistra w dziedzinie archeologii. b.e minimum 1 osoby pełniącej nadzór nad realizacją instalacji ze szkła artystycznego - osoba posiadająca doświadczenie w realizowaniu zamówień ze szkła artystycznego przy co najmniej 2 zleceniach o wartości 150 000,00 zł brutto każde oraz posiadająca staż pracy minimum 5 lat przy realizacji zamówień ze szkieł artystycznych. b.f minimum 1 osoby wykonującej operat pielęgnacji zieleni - osoba posiadająca minimum średnie wykształcenie ogrodnicze oraz minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie pielęgnacji terenów zieleni urządzonej, obejmującej co najmniej nasadzenia drzew i krzewów. Uwaga 1: Zamawiający określając wymogi dla osób, wobec których wymagane jest legitymowanie się stosownymi kwalifikacjami lub uprawnieniami dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie właściwych w tym zakresie przepisów prawa krajowego (również równoważnych przepisów wcześniejszych), unijnego oraz międzynarodowego regulujących zasady uznawania kwalifikacji zawodowych jak również prawo do świadczenia usług transgranicznych. Uwaga 2 Zamawiający dopuszcza posiadanie przez jedną osobę kilku uprawnień, jednakże niedozwolone jest łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót branżowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; c) wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczenia, kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

9. Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę: a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; Pozostałe dokumenty: b) Wypełnione i podpisane Oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ; c) Wypełniony i podpisany załącznik nr 3 i 5 do SIWZ - jeśli dotyczy; d) Dokument, na podstawie którego Wykonawca jest uprawniony do naliczania innej niż obowiązująca (23%) stawki podatku VAT - jeśli dotyczy; e) Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Ustala się wadium w wysokości: 20 000,00 zł 2. Wadium wnosi się pod rygorem odrzucenia oferty przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z niżej wymienionych form na Beneficjenta: - w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań 91 1020 4027 0000 1502 1262 0672 o poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, o gwarancjach bankowych, o gwarancjach ubezpieczeniowych, o poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Poręczenia i gwarancje należy wystawić na Beneficjenta: Miasto Poznań Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. 3. Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej, przyjęty będzie termin uznania rachunku Zamawiającego w dniu i godzinie składania ofert. 4. Wadium w formach niepieniężnych składa się w oryginale do wyznaczonego terminu składania ofert w Wydziale Zamówień i Obsługi Urzędu pok. 152 - sekretariat. Przyjęcie dokumentu nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji/poręczeń musi obejmować cały okres związania ofertą. Koniecznym jest, aby gwarancja/poręczenie zawierały w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium oraz obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp, tj: zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy - zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy. 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-2 oraz 4 Ustawy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie kierownika budowy15,00
Doświadczenie osoby pełniącej nadzór nad realizacją instalacji ze szkła artystyczneg15,00
Okres gwarancji10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z § 19 wzoru umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-16, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.