eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy rozdzielnic RG-1 i RG-2 wraz z wyposażeniem instalacji w urządzenia do kompensacji mocy biernej pojemnościowej w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2020-02-25Ogłoszenie nr 512539-N-2020 z dnia 2020-02-25 r.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego: Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy rozdzielnic RG-1 i RG-2 wraz z wyposażeniem instalacji w urządzenia do kompensacji mocy biernej pojemnościowej w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, krajowy numer identyfikacyjny 10849220000000, ul. ul. Krucza  , 00-926  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 619 453, e-mail zamowienia.publiczne@gunb.gov.pl, faks 226 619 095.
Adres strony internetowej (URL): www.gunb.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.gunb.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.gunb.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego - Kancelaria Ogólna, pok. 12 P.
Adres:
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy rozdzielnic RG-1 i RG-2 wraz z wyposażeniem instalacji w urządzenia do kompensacji mocy biernej pojemnościowej w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie
Numer referencyjny: BAF.260.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy rozdzielnic RG-1 i RG-2 wraz z wyposażeniem instalacji w urządzenia do kompensacji mocy biernej pojemnościowej w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie, zwanego dalej "budynkiem", na podstawie dokumentacji projektowej, zwanej dalej "Dokumentacją". 2. Na przedmiot zamówienia składa się: 1) zamówienie podstawowe (etap I), o którym mowa w ust. 3, 2) zamówienie objęte prawem opcji (etap II), o którym mowa w ust. 4. 3. Zamówienie podstawowe (etap I) obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych, określonych w Dokumentacji, dotyczących realizacji etapu I, który obejmuje w szczególności: a) wymianę rozdzielnicy RG-1, b) wymianę rozdzielnicy RG-2, c) wymianę wewnętrznych linii kablowych zasilania obu rozdzielnic RG-1 i RG-2, d) zmianę zasilania wind, e) montaż baterii kondensatorów, f) modernizację przeciwpożarowych wyłączników prądu dla RG-1, RG-2 oraz zasilaczy UPS w pomieszczeniu 235, g) dostosowanie instalacji uziemienia do rozdziału przewodu PEN w budynku, 2) opracowanie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych robót budowlanych. 4. Zamówienie objęte prawem opcji (etap II) obejmuje: 1) wykonanie prac określonych w Dokumentacji, dotyczących realizacji etapu II, 2) zgłoszenie instalacji do odbioru Innogy Stoen Operator sp. z o.o. oraz wykonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności i prac związanych z przyłączeniem budynku do sieci elektroenergetycznej, 3) opracowanie dokumentacji powykonawczej dotyczącej realizacji etapu II. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ, z zastrzeżeniem ust. 6. Przedmiar robót, wchodzący w skład Dokumentacji, należy traktować jako dokument pomocniczy. 6. W przypadku, gdy w Dokumentacji, o której mowa w ust. 5, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń technicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów budowlanych i urządzeń równoważnych, o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w Dokumentacji. 7. Roboty budowlane będą wykonywane w budynku użytkowanym, co oznacza że: 1) wykonywanie wszelkich prac uciążliwych dla użytkowników budynku, w tym ograniczających dostęp do budynku, kolidujących z normalnym funkcjonowaniem budynku oraz prac wymagających wyłączenia energii elektrycznej, wymaga każdorazowo uzgodnienia z Zamawiającym terminu i czasu ich wykonywania, 2) prace należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość zasilania budynku, wszelkie wyłączenia lub przełączenia zasilania należy wykonywać w godzinach 18:00 - 6:00, z zastrzeżeniem, że przerwa w zasilaniu budynku nie może być dłuższa niż 2 godziny, 3) Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia terenu budowy, mając na uwadze w szczególności: a) zachowanie bezpieczeństwa użytkowników budynku, b) ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia prywatnego lub publicznego, c) wyeliminowanie możliwości przedostawania się z terenu budowy pyłów i innych zanieczyszczeń do pozostałej części budynku, d) utrzymywanie na terenie budowy ładu i porządku, w szczególności usuwanie wszelkich odpadów, pozostałości i zanieczyszczeń. 8. Na wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji (zgodnie z ofertą Wykonawcy). 9. Zamawiający wymaga: 1) na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, aby co najmniej jedna osoba wykonująca roboty budowlane w ramach zamówienia podstawowego (etap I), o których mowa w ust. 3, była zatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), 2) uwzględnienia stawki godzinowej na poziomie nie niższym, niż określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778), w przypadku osób wykonujących roboty budowlane na zasadach innych, niż określone w pkt 1, nieprzerwanie przez cały czas realizacji robót budowlanych, o których mowa w ust. 3. 10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, na którym podmiocie spoczywa obowiązek, o którym mowa w ust. 9, poprzez odpowiednie wypełnienie pozycji nr 3 formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SIWZ). Brak powyższych informacji (niewypełnienie odpowiedniej kratki) oznaczać będzie, że to na Wykonawcy spoczywa powyższy obowiązek. 11. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące obowiązku, o którym mowa w ust. 9, w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 9 do SIWZ. 12. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawcy przeprowadzili oględziny w budynku. Termin dokonania oględzin należy ustalić z pracownikiem Biura Administracyjno-Finansowego, pod numerem telefonu 22 661 94 42 lub 22 661 94 59, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

II.5) Główny kod CPV: 45310000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45311100-1
45312100-8
45314300-4
45315100-9
45315600-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-09

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następującym terminie: 1) w zakresie zamówienia podstawowego (etap I) - do 9 grudnia 2020 r., 2) w zakresie zamówienia objętego prawem opcji (etap II) - w terminie 3 miesięcy od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o otrzymaniu od Innogy Stoen Operator sp. z o.o. zgłoszenia o gotowości wybudowanego przyłącza do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku; przewidywany okres zgłoszenia - zgodnie z umową zawartą przez Zamawiającego z Innogy Stoen Operator sp. z o.o. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej budynku klienta - marzec 2021-kwiecień 2021; Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o otrzymaniu od Innogy Stoen Operator sp. z o.o. ww. zgłoszenia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: 1) wykaże się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a) jednej roboty budowlanej w zakresie instalacji elektrycznej, o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy), b) jednej roboty budowlanej polegającej na wymianie rozdzielnicy elektrycznej, o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy), 2) dysponuje osobami do wykonania zamówienia, tj.: a) osobą skierowaną do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, b) co najmniej dwiema osobami wykonującymi roboty budowlane, posiadającymi co najmniej aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu co najmniej do 1 kV, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy osoby te nabyły odpowiednie kwalifikacje zawodowe poza granicami RP, ich kwalifikacje muszą być uznane na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek o którym mowa w: 1) pkt 1 - musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (warunek nie podlega sumowaniu, co oznacza, że nie będzie on spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać przedmiotowy warunek częściowo), 2) pkt 2 - może spełnić jeden lub mogą spełniać łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych spełniających wymagania Zamawiającego, określone w sekcji III.1.3) ogłoszenia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, o treści zgodnej ze wzorem określonym w Załączniku nr 7 do SIWZ; w przypadku, gdy: - Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych zawierający kwoty wyrażone w walutach innych niż polski złoty, Zamawiający przeliczy je na złoty polski posługując się średnim kursem waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski i obowiązującym na dzień zakończenia wykonywania zamówienia wskazanego w tym wykazie, - Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych, gdzie polega na doświadczeniu grupy wykonawców (Konsorcjum), której był członkiem, Zamawiający wymaga, aby w wykazie tym Wykonawca wyodrębnił wartość i zakres wykonanych robót spełniających wymagania Zamawiającego, określone w sekcji III.1.3) ogłoszenia, które Wykonawca faktycznie (samodzielnie) wykonał w ramach danego zamówienia publicznego, - roboty budowlane wskazane przez Wykonawcę w wykazie obejmują szerszy zakres robót od wymaganego przez Zamawiającego - Zamawiający wymaga, aby w wykazie tym Wykonawca wyodrębnił wartość i zakres wykonanych robót spełniających wymagania Zamawiającego, określone w sekcji III.1.3) ogłoszenia, które Wykonawca wykonał w ramach wielozakresowego zamówienia. 2) dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 1, zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 3) wykaz zawierający dane osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje określone w sekcji III.1.3) ogłoszenia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści zgodnej ze wzorem określonym w Załączniku nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, która stanowi formularz ofertowy (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ): 1) pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy, 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 4 SIWZ (załącznik nr 3 do SIWZ jeśli dotyczy); zobowiązanie musi być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, o treści zgodnej ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ; wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa brutto60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian warunków zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w przypadku wystąpienia: 1) siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków, 2) konieczności ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w Dokumentacji, na skutek zgodnego stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta braku zasadności wykonania danego zakresu przedmiotu zamówienia, 3) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do robót z zakresu zamówienia podstawowego (etap I) przewidzianych w Dokumentacji, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy, 4) rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy lub zmiany zakresu prac wykonywanych przez podwykonawcę. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1: 1) pkt 1 - istotna zmiana postanowień zawartej umowy może polegać na przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia o liczbę dni, w których niemożliwe było jego wykonywanie, 2) pkt 2 - istotna zmiana postanowień umowy może polegać na odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy o wartość niezrealizowanego zakresu przedmiotu umowy, określoną na podstawie kosztorysu, będącego Załącznikiem do umowy. 3) pkt 3 - istotna zmiana postanowień umowy może polegać na: a) zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych i/lub urządzeń technicznych innych, niż przewidziane w Dokumentacji, o parametrach jakościowych nie gorszych, niż wskazane w tej Dokumentacji, b) zastosowaniu innej technologii realizacji robót budowlanych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić w języku polskim - oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.