eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › (2)Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach do realizacji projektu

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-02-10Ogłoszenie nr 510353-N-2020 z dnia 2020-02-10 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej: (2)Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach do realizacji projektu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Część I do realizacji projektu "Nowa jakość pomocy społecznej wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach" współfinansowanego przez Un ię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 2020 Część II "Usługi społeczne na start II" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020Część III Modelarze na start wsparcie społeczności lokalnych" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ram ach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 34519730000000, ul. ul. Górnych Wałów  9 , 44-100  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 359 700, e-mail ops@ops.gliwice.eu, faks 322 308 027.
Adres strony internetowej (URL): https://opsgliwice.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://ops.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: (2)Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach do realizacji projektu
Numer referencyjny: ZP.321.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I 1. Monitor typu LED IPS, matryca o przekątnej min. 23,0" (max 24") 16:9 o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1080, jasność min. 250 cd/m2, 16,7 mln kolorów, czas reakcji nie większy niż 5ms, kąt widzenia w poziomie / w pionie nie mniejszy niż 175 stopni, złącza co najmniej 1xHDMI, 1xDVI, 1xVGA, kolor czarny4 szt.5 2. Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4: z tonerem, max. koszt tonera (wkład oryginalny) 4,3gr/str. A4 (pokrycie 5%) - na podstawie cen rynkowych, max. koszt tonera (zamiennik) 1,4gr/str. A4 (pokrycie 5%) - na podstawie cen rynkowych, technologia druku laserowa monochromatyczna, format A4, rozdzielczość druku 300dpi, 600dpi, 1200dpi, czas nagrzewania do 17 sekund, szybkość drukowania min. 35 stron A4/min, czas wydruku pierwszej strony do 6,5 sekund, automatyczny druk dwustronny, 2 podajniki w standardzie, podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie, pojemność podajników na papier min. 350 arkuszy, Prędkość skanowania min. 40 obrazów (300 dpi, A4, mono, jednostronnie), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor, jednostronnie), 32 obrazy (300 dpi, A4, mono, dwustronnie), 16 obrazów (300 dpi, A4, kolor, dwustronnie) na minutę. Standardowe języki drukarki: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (kompatybilne z PostScript), zużycie energii elektrycznej nie więcej niż: kopiowanie/drukowanie: 662 W; tryb gotowości: 22 W; tryb uśpienia: 1 W, obsługiwane systemy min. Windows 7/8/10, USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), waga max. 19,5 kg, dołączony kabel USB 1,8m. szt. 1 3. Licencja na pakiet biurowy MS OFFICE 2019 PL, brak ograniczeń czasowych okresu użytkowania (lub równoważny: zapewniający pełną możliwość odczytu i edycji dokumentów utworzonych w aplikacjach wchodzących w skład pakietu MS Office 2003 bez utraty jakichkolwiek parametrów tych dokumentów współpracujący z oprogramowaniem używanym przez Zamawiającego m.in. szablonami opartymi na języku makropoleceń, systemem obiegu dokumentów). Pakiet powinien zawierać co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej, charakteryzujący się następującymi cechami: o pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, dokumentacja oraz pomoc techniczna w języku polskim, o możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, o prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: DOC, .DOCX, XLS, .XLSX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2007, MS Office 2010 o zaproponowane oprogramowanie musi posiadać taki sposób licencjonowania, który zapewni jego instalację na komputerze (komputerach) innych niż te, na których pierwotnie zainstalowano oprogramowanie, pod warunkiem wcześniejszej deinstalacji z tego komputera (komputerów). o możliwość instalacji na systemach operacyjnych Microsoft Windows: 8,8.1,10. o zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel, Word, Power Point w wersji 2003 oraz 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. szt.5 4. Komputer 1. Kompaktowa i wielofunkcyjna obudowa Mini-Tower, format płyty głównej mATX (suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 810 mm) z możliwością pracy w pozycji poziomej i pionowej. Sloty zewnętrzne: 1x 5,25" Sloty wewnętrzne: 1x 3,5"/ 1x 2,5" Porty I/O z przodu: 2x USB3.0 (USB3.1 Gen 1), Mic-in, Audio-out (AZALIA / HD-Audio) Zasilacz SFX o mocy min. 300W (o co najmniej 85% sprawności) z aktywnym filtrem PFC. 2. Procesor czterordzeniowy (4 wątkowy), dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem o częstotliwości minimum 3,6 GHz z możliwością przyśpieszenia do 4,00GHz, pamięć podręczna minimum 6 MB, obsługujący dwukanałowo pamięci co najmniej DDR4, o TPD nie większym niż 65W. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik minimum: 7750 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net), lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testu wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne (porównywane) zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z ich wynikami, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 3. Pamięć RAM minimum 8 GB. Minimum 1 wolny slot pamięci. Możliwość rozbudowy do minimum 32 GB. Płyta musi umożliwiać pracę pamięci w trybie dwukanałowym. 4. Płyta główna wyposażona w co najmniej: 3 porty: serial ATA III, 1 port Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3), co najmniej 2 złącza rozszerzeń (mogą być niskoprofilowe): (1x PCI Express 2.0 x4, 1x PCI Express 3.0 x16). Złącza powinny umożliwiać montowanie kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi. 5. Karta graficzna zgodna z technologią (DirectX 12), pamięć video minimum 256 MB (karta nie musi posiadać niezależnej pamięci video jest dopuszczalne jej współdzielenie). 6. Dysk twardy SSD M.2 PCI-e o pojemności minimum 250 GB, prędkość odczytu min. 3000 MB/s, prędkość zapisu min. 1000 MB/s, kod wielkości 2280 (22 x 80). 7. Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. 8. Karta sieciowa zintegrowana GigabitEthernet PCI 10/100/1000 (RJ-45), PXE, Wake on LAN. 9. Klawiatura ze złączem USB układzie US. 10. Mysz optyczna ze złączem USB, 3 przyciskowa z przewijaniem. 11. Porty co najmniej: a). audio (słuchawki + mikrofon na przednim panelu obudowy), b). 4 x USB 3.0, c). klawiatury i myszy (PS/2), d). 1xDVI, 1xD-Sub e). 1x LAN RJ45. 12. System operacyjny Windows 10 pro, lub równoważny zapewniający: zgodność z interfejsem API systemu minimum Windows 7 Pro, możliwość uruchamiania oprogramowania przeznaczonego do pracy na platformie Windows 32 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego, możliwość centralnego zarządzania systemem operacyjnym bez dodatkowego oprogramowania za pomocą usług katalogowych opartych na protokole LDAP kompatybilnych ze strukturą zarządzania opartą na serwerze domenowym Windows 2008, obsługę wszystkich podzespołów komputera, umożliwiający logowanie się do domeny Active Directory opartej o serwery Windows z określeniem praw logującego się użytkownika, zapewniający (natywnie) możliwość połączenia usługą Microsoft pulpit zdalny oraz uruchamiania programów w szczególności: MS Office, przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla użytkowników i administratorów. szt.5 Część II 1. Laptop o przekątnej ekranu 15,6", typ ekranu matowy (LED), procesor 2 rdzenie min. 2,3 GHz, min. 3MB cache, min. 3500 pkt wg https://www.cpubenchmark.net, min. pamięć RAM DDR4 8 GB, dysk SSD M.2 min. 256 GB, możliwość montażu dysku SATA, rozdzielczość ekranu 1920 x 1080, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, moduł Bluetooth, rodzaje wejść / wyjść USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., USB 2.0 - 1 szt., HDMI - 1 szt., czytnik kart pamięci - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., bateria 3-komorowa min. 3500 mAh Li-Ion, wymiary max. 380x260x20 mm (szerokość x głębokość x wysokość), waga max. 1,99 kg, wydzielona klawiatura numeryczna, wielodotykowy touchpad, możliwość zabezpieczenia linką, + zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro PL 64 bit wraz z licencją, pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego/aktywacyjnego lub rejestracji/aktywacji poprzez Internet czy telefon. Lub równoważny zapewniający: zgodność z interfejsem API systemu minimum Windows 7 Pro, możliwość uruchamiania oprogramowania przeznaczonego do pracy na platformie Windows 32 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego, możliwość centralnego zarządzania systemem operacyjnym bez dodatkowego oprogramowania za pomocą usług katalogowych opartych na protokole LDAP kompatybilnych ze strukturą zarządzania opartą na serwerze domenowym Windows 2008, obsługę wszystkich podzespołów komputera, umożliwiający logowanie się do domeny Active Directory opartej o serwery Windows z określeniem praw logującego się użytkownika, zapewniający (natywnie) możliwość połączenia usługą Microsoft pulpit zdalny oraz uruchamiania programów w szczególności: MS Office. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla użytkownika. szt.1 2. Drukarka do zdjęć, technologia druku: termosublimacyjna kolorowa; obsługiwane formaty nośników 148 x 100 mm, maksymalna rozdzielczość druku 300 x 300 dpi; interfejsy: USB, Wi-Fi; wyświetlacz wbudowany; kaseta na papier w formacie karty; wymiary max. 185x140x65 mm (szerokość x głębokość x wysokość), waga max. 0,9 kg + zestaw materiałów eksploatacyjnych (papier 10x15cm, 260g+folia barwiąca) do wydruku min. 500 szt. zdjęć szt.1 3. Projektor Technologia wyświetlania DLP; rozdzielczość natywna 1920 x 1080 (FHD); format obrazu 4:3, 16:9; jasność min. 3400 lm; kontrast 16 000:1; wielkość rzutowanego obrazu 33" - 388"; minimalna odległość projekcji 1 m; żywotność lampy 5 000 h (tryb normalny), moc lampy 200-205 W; Złącza wejścia / wyjścia: wejście audio - 1 szt;, wyjście audio - 1 szt.; Composite video (RCA) - 1 szt. HDMI - 1 szt. VGA in (D-sub) - 1 szt. USB 2.0 (zasilanie) - 1 szt. RS-232 - 1 szt. AC in (wejście zasilania) - 1 szt. Głośniki: Tak Wymiary: wysokość max. 102 mm, szerokość max. 315 mm, głębokość max. 214 mm, waga max 2,65 kg Dołączone akcesoria: pilot, kabel VGA, kabel zasilający, baterie do pilota (AAA) - 2 szt., instrukcja obsługi szt.1 Część III 1. Laptop o przekątnej ekranu 15,6", typ ekranu matowy (LED), procesor 2 rdzenie min. 2,5 GHz, min. 3MB cache, min. 4500 pkt wg https://www.cpubenchmark.net, min. pamięć RAM DDR4 12 GB, dysk SSD M.2 min. 480 GB, możliwość montażu dysku SATA, rozdzielczość ekranu 1920 x 1080, LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, moduł Bluetooth, rodzaje wejść / wyjść USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., HDMI - 1 szt., czytnik kart pamięci - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., bateria 2-komorowa min. 3900 mAh Li-Ion, wymiary max. 380x255x24 mm (szerokość x głębokość x wysokość), waga max. 1,9 kg, wydzielona klawiatura numeryczna, wielodotykowy touchpad, możliwość zabezpieczenia linką, + zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro PL 64 bit wraz z licencją, pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego/aktywacyjnego lub rejestracji/aktywacji poprzez Internet czy telefon. Lub równoważny zapewniający: zgodność z interfejsem API systemu minimum Windows 7 Pro, możliwość uruchamiania oprogramowania przeznaczonego do pracy na platformie Windows 32 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego, możliwość centralnego zarządzania systemem operacyjnym bez dodatkowego oprogramowania za pomocą usług katalogowych opartych na protokole LDAP kompatybilnych ze strukturą zarządzania opartą na serwerze domenowym Windows 2008, obsługę wszystkich podzespołów komputera, umożliwiający logowanie się do domeny Active Directory opartej o serwery Windows z określeniem praw logującego się użytkownika, zapewniający (natywnie) możliwość połączenia usługą Microsoft pulpit zdalny oraz uruchamiania programów w szczególności: MS Office. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla użytkownika. Szt.2

II.5) Główny kod CPV: 30000000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30200000-1
48000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Umowa będzie zrealizowana do 14 dni od dnia podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający przewiduje, w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, możliwość zmiany jej postanowień w stosunku do treści oferty Wykonawcy jeżeli po zawarciu umowy dojdzie do zmian przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. 2. Wystąpienie wymienionej w ust. 1 okoliczności nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmiany, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-17, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: : Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach do realizacji projektu "Nowa jakość pomocy społecznej wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach" współfinansowanego przez Un ię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 2020
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I 1. Monitor typu LED IPS, matryca o przekątnej min. 23,0" (max 24") 16:9 o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1080, jasność min. 250 cd/m2, 16,7 mln kolorów, czas reakcji nie większy niż 5ms, kąt widzenia w poziomie / w pionie nie mniejszy niż 175 stopni, złącza co najmniej 1xHDMI, 1xDVI, 1xVGA, kolor czarny4 szt.5 2. Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4: z tonerem, max. koszt tonera (wkład oryginalny) 4,3gr/str. A4 (pokrycie 5%) - na podstawie cen rynkowych, max. koszt tonera (zamiennik) 1,4gr/str. A4 (pokrycie 5%) - na podstawie cen rynkowych, technologia druku laserowa monochromatyczna, format A4, rozdzielczość druku 300dpi, 600dpi, 1200dpi, czas nagrzewania do 17 sekund, szybkość drukowania min. 35 stron A4/min, czas wydruku pierwszej strony do 6,5 sekund, automatyczny druk dwustronny, 2 podajniki w standardzie, podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie, pojemność podajników na papier min. 350 arkuszy, Prędkość skanowania min. 40 obrazów (300 dpi, A4, mono, jednostronnie), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor, jednostronnie), 32 obrazy (300 dpi, A4, mono, dwustronnie), 16 obrazów (300 dpi, A4, kolor, dwustronnie) na minutę. Standardowe języki drukarki: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (kompatybilne z PostScript), zużycie energii elektrycznej nie więcej niż: kopiowanie/drukowanie: 662 W; tryb gotowości: 22 W; tryb uśpienia: 1 W, obsługiwane systemy min. Windows 7/8/10, USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), waga max. 19,5 kg, dołączony kabel USB 1,8m. szt. 1 3. Licencja na pakiet biurowy MS OFFICE 2019 PL, brak ograniczeń czasowych okresu użytkowania (lub równoważny: zapewniający pełną możliwość odczytu i edycji dokumentów utworzonych w aplikacjach wchodzących w skład pakietu MS Office 2003 bez utraty jakichkolwiek parametrów tych dokumentów współpracujący z oprogramowaniem używanym przez Zamawiającego m.in. szablonami opartymi na języku makropoleceń, systemem obiegu dokumentów). Pakiet powinien zawierać co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej, charakteryzujący się następującymi cechami: o pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, dokumentacja oraz pomoc techniczna w języku polskim, o możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, o prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: DOC, .DOCX, XLS, .XLSX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2007, MS Office 2010 o zaproponowane oprogramowanie musi posiadać taki sposób licencjonowania, który zapewni jego instalację na komputerze (komputerach) innych niż te, na których pierwotnie zainstalowano oprogramowanie, pod warunkiem wcześniejszej deinstalacji z tego komputera (komputerów). o możliwość instalacji na systemach operacyjnych Microsoft Windows: 8,8.1,10. o zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel, Word, Power Point w wersji 2003 oraz 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. szt.5 4. Komputer 1. Kompaktowa i wielofunkcyjna obudowa Mini-Tower, format płyty głównej mATX (suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 810 mm) z możliwością pracy w pozycji poziomej i pionowej. Sloty zewnętrzne: 1x 5,25" Sloty wewnętrzne: 1x 3,5"/ 1x 2,5" Porty I/O z przodu: 2x USB3.0 (USB3.1 Gen 1), Mic-in, Audio-out (AZALIA / HD-Audio) Zasilacz SFX o mocy min. 300W (o co najmniej 85% sprawności) z aktywnym filtrem PFC. 2. Procesor czterordzeniowy (4 wątkowy), dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem o częstotliwości minimum 3,6 GHz z możliwością przyśpieszenia do 4,00GHz, pamięć podręczna minimum 6 MB, obsługujący dwukanałowo pamięci co najmniej DDR4, o TPD nie większym niż 65W. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik minimum: 7750 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net), lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testu wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne (porównywane) zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z ich wynikami, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 3. Pamięć RAM minimum 8 GB. Minimum 1 wolny slot pamięci. Możliwość rozbudowy do minimum 32 GB. Płyta musi umożliwiać pracę pamięci w trybie dwukanałowym. 4. Płyta główna wyposażona w co najmniej: 3 porty: serial ATA III, 1 port Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3), co najmniej 2 złącza rozszerzeń (mogą być niskoprofilowe): (1x PCI Express 2.0 x4, 1x PCI Express 3.0 x16). Złącza powinny umożliwiać montowanie kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi. 5. Karta graficzna zgodna z technologią (DirectX 12), pamięć video minimum 256 MB (karta nie musi posiadać niezależnej pamięci video jest dopuszczalne jej współdzielenie). 6. Dysk twardy SSD M.2 PCI-e o pojemności minimum 250 GB, prędkość odczytu min. 3000 MB/s, prędkość zapisu min. 1000 MB/s, kod wielkości 2280 (22 x 80). 7. Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. 8. Karta sieciowa zintegrowana GigabitEthernet PCI 10/100/1000 (RJ-45), PXE, Wake on LAN. 9. Klawiatura ze złączem USB układzie US. 10. Mysz optyczna ze złączem USB, 3 przyciskowa z przewijaniem. 11. Porty co najmniej: a). audio (słuchawki + mikrofon na przednim panelu obudowy), b). 4 x USB 3.0, c). klawiatury i myszy (PS/2), d). 1xDVI, 1xD-Sub e). 1x LAN RJ45. 12. System operacyjny Windows 10 pro, lub równoważny zapewniający: zgodność z interfejsem API systemu minimum Windows 7 Pro, możliwość uruchamiania oprogramowania przeznaczonego do pracy na platformie Windows 32 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego, możliwość centralnego zarządzania systemem operacyjnym bez dodatkowego oprogramowania za pomocą usług katalogowych opartych na protokole LDAP kompatybilnych ze strukturą zarządzania opartą na serwerze domenowym Windows 2008, obsługę wszystkich podzespołów komputera, umożliwiający logowanie się do domeny Active Directory opartej o serwery Windows z określeniem praw logującego się użytkownika, zapewniający (natywnie) możliwość połączenia usługą Microsoft pulpit zdalny oraz uruchamiania programów w szczególności: MS Office, przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla użytkowników i administratorów. szt.5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30000000-9, 48000000-8, 30200000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach do realizacji projektu "Usługi społeczne na start II" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II 1. Laptop o przekątnej ekranu 15,6", typ ekranu matowy (LED), procesor 2 rdzenie min. 2,3 GHz, min. 3MB cache, min. 3500 pkt wg https://www.cpubenchmark.net, min. pamięć RAM DDR4 8 GB, dysk SSD M.2 min. 256 GB, możliwość montażu dysku SATA, rozdzielczość ekranu 1920 x 1080, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, moduł Bluetooth, rodzaje wejść / wyjść USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., USB 2.0 - 1 szt., HDMI - 1 szt., czytnik kart pamięci - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., bateria 3-komorowa min. 3500 mAh Li-Ion, wymiary max. 380x260x20 mm (szerokość x głębokość x wysokość), waga max. 1,99 kg, wydzielona klawiatura numeryczna, wielodotykowy touchpad, możliwość zabezpieczenia linką, + zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro PL 64 bit wraz z licencją, pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego/aktywacyjnego lub rejestracji/aktywacji poprzez Internet czy telefon. Lub równoważny zapewniający: zgodność z interfejsem API systemu minimum Windows 7 Pro, możliwość uruchamiania oprogramowania przeznaczonego do pracy na platformie Windows 32 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego, możliwość centralnego zarządzania systemem operacyjnym bez dodatkowego oprogramowania za pomocą usług katalogowych opartych na protokole LDAP kompatybilnych ze strukturą zarządzania opartą na serwerze domenowym Windows 2008, obsługę wszystkich podzespołów komputera, umożliwiający logowanie się do domeny Active Directory opartej o serwery Windows z określeniem praw logującego się użytkownika, zapewniający (natywnie) możliwość połączenia usługą Microsoft pulpit zdalny oraz uruchamiania programów w szczególności: MS Office. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla użytkownika. szt.1 2. Drukarka do zdjęć, technologia druku: termosublimacyjna kolorowa; obsługiwane formaty nośników 148 x 100 mm, maksymalna rozdzielczość druku 300 x 300 dpi; interfejsy: USB, Wi-Fi; wyświetlacz wbudowany; kaseta na papier w formacie karty; wymiary max. 185x140x65 mm (szerokość x głębokość x wysokość), waga max. 0,9 kg + zestaw materiałów eksploatacyjnych (papier 10x15cm, 260g+folia barwiąca) do wydruku min. 500 szt. zdjęć szt.1 3. Projektor Technologia wyświetlania DLP; rozdzielczość natywna 1920 x 1080 (FHD); format obrazu 4:3, 16:9; jasność min. 3400 lm; kontrast 16 000:1; wielkość rzutowanego obrazu 33" - 388"; minimalna odległość projekcji 1 m; żywotność lampy 5 000 h (tryb normalny), moc lampy 200-205 W; Złącza wejścia / wyjścia: wejście audio - 1 szt;, wyjście audio - 1 szt.; Composite video (RCA) - 1 szt. HDMI - 1 szt. VGA in (D-sub) - 1 szt. USB 2.0 (zasilanie) - 1 szt. RS-232 - 1 szt. AC in (wejście zasilania) - 1 szt. Głośniki: Tak Wymiary: wysokość max. 102 mm, szerokość max. 315 mm, głębokość max. 214 mm, waga max 2,65 kg Dołączone akcesoria: pilot, kabel VGA, kabel zasilający, baterie do pilota (AAA) - 2 szt., instrukcja obsługi szt.1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30200000-1, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach do realizacji projektu "Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III 1. Laptop o przekątnej ekranu 15,6", typ ekranu matowy (LED), procesor 2 rdzenie min. 2,5 GHz, min. 3MB cache, min. 4500 pkt wg https://www.cpubenchmark.net, min. pamięć RAM DDR4 12 GB, dysk SSD M.2 min. 480 GB, możliwość montażu dysku SATA, rozdzielczość ekranu 1920 x 1080, LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, moduł Bluetooth, rodzaje wejść / wyjść USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., HDMI - 1 szt., czytnik kart pamięci - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., bateria 2-komorowa min. 3900 mAh Li-Ion, wymiary max. 380x255x24 mm (szerokość x głębokość x wysokość), waga max. 1,9 kg, wydzielona klawiatura numeryczna, wielodotykowy touchpad, możliwość zabezpieczenia linką, + zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro PL 64 bit wraz z licencją, pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego/aktywacyjnego lub rejestracji/aktywacji poprzez Internet czy telefon. Lub równoważny zapewniający: zgodność z interfejsem API systemu minimum Windows 7 Pro, możliwość uruchamiania oprogramowania przeznaczonego do pracy na platformie Windows 32 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego, możliwość centralnego zarządzania systemem operacyjnym bez dodatkowego oprogramowania za pomocą usług katalogowych opartych na protokole LDAP kompatybilnych ze strukturą zarządzania opartą na serwerze domenowym Windows 2008, obsługę wszystkich podzespołów komputera, umożliwiający logowanie się do domeny Active Directory opartej o serwery Windows z określeniem praw logującego się użytkownika, zapewniający (natywnie) możliwość połączenia usługą Microsoft pulpit zdalny oraz uruchamiania programów w szczególności: MS Office. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla użytkownika. Szt.2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30000000-9, 30200000-1, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rekojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.