eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn.Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-11-15

Ogłoszenie nr 510246683-N-2019 z dnia 15-11-2019 r.

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 606955-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 51086673300000, ul. ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 535 66 30, e-mail psd@powiat-olsztynski.pl, faks 89 535 66 40.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-olsztynski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.262.26.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w szczególności, w zakresie zarządzania, koordynacji, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach Projektu: "Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16". 1.1. Celem zamówienia jest powierzenie Inżynierowi Kontraktu zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji poprzez skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy Robót wykonania zadania w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowę i właściwymi przepisami prawnymi i technicznymi, wyegzekwowanie wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót dla osiągnięcia celu, jakiemu inwestycja ma służyć, w ustalonym w umowie z Wykonawcą Robót terminie i kwocie umownej. 1.2. Zamówienie ma stanowić dla Zamawiającego gwarancję należytej realizacji projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16" przewidywanego do wsparcia z funduszy unijnych, która polegać będzie na sprawnej i zgodnej z wymogami prawa oraz obowiązkami Zamawiającego jako Beneficjenta środków pomocowych, realizacji rzeczowej przedsięwzięcia oraz rozliczenia merytorycznego i finansowego w tym zakresie. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7- "Infrastruktura transportowa", Działania 7.2-" Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych", Poddziałania 7.2.1 - "Mobilny MOF -ZIT Olsztyna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 1.3. Celem szczegółowym jest wykonanie i zakończenie, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym SIWZ, realizacji zadania, w ramach Kontraktu na Roboty, w szczególności m. in. poprzez: - techniczne, finansowe i administracyjne zarządzanie Kontraktem; - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz pełnienie funkcji koordynatora czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z postanowieniami decyzji pozwolenia na budowę, przepisami polskiego prawa, w szczególności Ustawy PB; - przygotowanie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia z jednostkami współfinansującymi; - inne czynności niezbędne do uzyskania celu przedmiotu zamówienia. 1.4. W ramach inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16" zaplanowano przebudowę dróg powiatowych 1442N, 1449N, 1430N zlokalizowanych na terenie gmin Dywity i Barczewo w podziale na dwa zadania: o Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1442N od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo przez miejscowość Tuławki, dalej drogą powiatową nr 1449N do granicy administracyjnej gminy Dywity - realizowane w oparciu o dokumentację projektową: "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki następnie nr 1449N do skrzyżowania z droga powiatową nr 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna" opracowaną przez NEOX Spółka z o. o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk. Dla ww. zadania wydano: Decyzję Nr Dyw/82/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: BIII. 6740.7.42.2018.AO5 z dnia 11.07.2018 r. o Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1449N od granicy administracyjnej Gminy Barczewo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1430N Różnowo - Barczewko, dalej drogą powiatową nr 1430N do miejscowości Barczewko DK16 - realizowane w oparciu o dokumentację projektową: o "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki następnie nr 1449N do skrzyżowania z droga powiatową nr 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna" opracowana przez firmę NEOX Spółka z o. o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk. o "Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1449N do m. Barczewko DK16" opracowana przez firmę NEOX Spółka z o. o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk. Kompletna dokumentacja projektowa dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1


Dodatkowe kody CPV: 71248000-8, 71520000-9, 71310000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 138500.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "INSPEC" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: unspec@inspec.olsztyn.pl
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 6
Kod pocztowy: 10-118
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 170355.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 170355.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1083507.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.