eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › DOWÓZ DZIECI Z GMINY MUROWANA GOŚLINA DO SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WEDŁUG V (PIĘCIU) CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-09-10

Ogłoszenie nr 510190053-N-2019 z dnia 10-09-2019 r.

Gmina Murowana Goślina: DOWÓZ DZIECI Z GMINY MUROWANA GOŚLINA DO SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WEDŁUG V (PIĘCIU) CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 585003-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (url): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

DOWÓZ DZIECI Z GMINY MUROWANA GOŚLINA DO SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WEDŁUG V (PIĘCIU) CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.13.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów szkół Podstawowych i Przedszkoli z terenu Gminy Murowana Goślina na trasie z domu do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem tym uczniom opieki w czasie dowożenia - zgodnie z określonymi wymogami - we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych i przedszkolnych w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, począwszy od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, wg V części (zadań) przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia podzielony na V (pięć) nw. wyodrębnionych części/ zadań, będzie realizowany na następujących trasach: a) Zadanie nr 1 - Trasa nr 1: Złotoryjsko, Murowana Goślina, Przebędowo, Trojanowo, Wojnowo, Białężyn, Nieszawa do Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, ul. Miłowody 2 Średnia liczba kilometrów dziennie - 90. Liczba kilometrów jest uzależniona od planu lekcji poszczególnych uczniów. b) Zadanie nr 1 - Trasa nr 2: Trojanowo, Przebędowo, Rakownia, Boduszewo, Huciska, Kamińsko Długa Goślina, Murowana Goślina do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Uczniów Niewidomych w Owińskach, plac Przemysława nr 9, 62-005 Owińska. Wyposażenie niezbędne na trasie drugie: winda do przewozu osób niepełnosprawnych. Średnia liczba kilometrów dziennie - 180. Liczba kilometrów jest uzależniona od planu lekcji poszczególnych uczniów. c) Zadanie nr 1 - Trasa nr 3: Przebędowo, Murowana Goślina, Mściszewo, Złotoryjsko do: - Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum "Zawsze Razem" os. Jana III Sobieskiego 109, Poznań, - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Rycerska 43, Poznań. - Przedszkola OREW EULEDEA Sp. z o.o. ul. Bosa 15 w Poznaniu. Średnia liczba kilometrów dziennie - 200. Liczba kilometrów jest uzależniona od planu lekcji poszczególnych uczniów. d) Zadanie nr 1 - Trasa nr 4: Kąty, Białęgi, Raduszyn Murowana Goślina do: - Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II, ul. Przełajowa 6, 61-622 Poznań, - Szkoły Specjalnej Przysposabiająca do Pracy nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. J. Korczaka, ul. Żniwna 1, Poznań. Średnia liczba kilometrów dziennie - 164. Liczba kilometrów jest uzależniona od planu lekcji poszczególnych uczniów. e) Zadanie nr 1 - Trasa nr 5: Nieszawa, Uchorowo, Głębocko, Murowana Goślina do: -Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Uczniów Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego ul. Bydgoska 4a, Poznań, -Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima, ul. Nieszawska 21, Poznań, -W poniedziałek rano do Zespołu Szkół Specjalnych nr 106, ul Janickiego 22, Poznań. W piątek popołudniu OSW ul. Mariacka 24/28 w Poznaniu. Średnia liczba kilometrów dziennie - 132. Liczba kilometrów jest uzależniona od planu lekcji poszczególnych uczniów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9


Dodatkowe kody CPV: 60130000-8, 60140000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Trasa nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 103207.50
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: EXPRESS-BUS PRZEWOZY OSOBOWO-TOWAROWE WACŁAW STASIULEWICZ
Email wykonawcy: waclaw.stasiulewicz@wp.pl
Adres pocztowy: Wołuszewo 3
Kod pocztowy: 87-720
Miejscowość: Ciechocinek
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 138209.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 95664.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 138209.65
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Trasa nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 206415.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: EXPRESS-BUS PRZEWOZY OSOBOWO-TOWAROWE WACŁAW STASIULEWICZ
Email wykonawcy: waclaw.stasiulewicz@wp.pl
Adres pocztowy: Wołuszewo 3
Kod pocztowy: 87-720
Miejscowość: Ciechocinek
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 211468.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 211468.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 211468.32
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Trasa nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 229350.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ANNA BOBER FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "ANIA"
Email wykonawcy: szalek46@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Okrężna 8
Kod pocztowy: 62-085
Miejscowość: Skoki
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 146013.84
Oferta z najniższą ceną/kosztem 102936.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 146013.84
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Trasa nr 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 188067.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TELE BUS Przewozy Okazjonalne i Turystyczne Paulina Frąckowiak
Email wykonawcy: tele.bus@wp.pl
Adres pocztowy: Długa Goślina 5a
Kod pocztowy: 62-095
Miejscowość: Murowana Goślina
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 96335.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 96335.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 174780.24
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Trasa nr 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 151371.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: EXPRESS-BUS PRZEWOZY OSOBOWO-TOWAROWE WACŁAW STASIULEWICZ
Email wykonawcy: waclaw.stasiulewicz@wp.pl
Adres pocztowy: Wołuszewo 3
Kod pocztowy: 87-720
Miejscowość: Ciechocinek
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 161353.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 118153.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 161353.68
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.