eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żnin › Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew etap IV dr nr 130253C

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-07-04

Ogłoszenie nr 510136761-N-2019 z dnia 04-07-2019 r.

Gmina Żnin: Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew etap IV dr nr 130253C

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Budowa lub modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 2019 r przy udziale środków budżetu Województwa Kujawko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń rolnych z produkcji

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 538376-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Żnin, Krajowy numer identyfikacyjny 92351222000000, ul. ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 031 301, e-mail admin@um.znin.pl, faks 523 031 103.
Adres strony internetowej (url): www.bip.umznin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew etap IV dr nr 130253C

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IGPI.271.13.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje ostatni odcinek drogi gminnej klasy "D" nr 130253C relacji Jaroszewo - Brzyskorzystew o długości ok 4100 m. Etap IV to odcinek długości 544,50 m mający być przebudowany z jezdni o nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) na nawierzchnię asfaltową (bitumiczną) jednowarstwową AC11S o grubości 5 cm o szerokości jezdni 4,5 m. Spadek jezdni jednostronny 2% w stronę pobocza tłuczniowego i rowu melioracyjnego. Szerokość jezdni asfaltowej na obiekcie mostowym zmniejszona do 4 m. Obustronne pobocza z tłucznia o szerokości 0,5 m i grubości 10 cm (poza odcinkiem chodnika). Istniejąca nawierzchnia szutrowa wzmocniona tłuczniem 0/31,5 mm grubości 10 cm., skropiona emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,7 kg/m2. Chodnik lewostronny przy jezdni od cmentarza do boiska sportowego o długości 353,0 m i szerokości 1,5 m, ograniczony od strony jezdni krawężnikiem wystającym 15*230*100 na ławie betonowej C12/15, od strony pola obrzeże betonowe 6*230*100 na ławie betonowej C12/15, na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki betonowej grubości 6 cm szarej oraz przy krawędzi jezdni czerwonej, na podsypce cementowo - piaskowej. Spadek chodnika do jezdni 2%. Oczyszczenie i odtworzenie przydrożnych rowów odparowujących typu opływowego. Oznakowanie poziome i pionowe poprawiające bezpieczeństwo na drodze gminnej w tym bezpieczne przejście dla pieszych z boiska na chodnik w stronę cmentarza oznakowane pionowo znakami D-6 oraz oznakowaniem poziomym P-10 i P 14. Podłączenie drogi gminnej do drogi powiatowej nr 11940C za pomocą wysepki rozdzielającej ruch z oznakowaniem pionowym oraz poziomym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7


Dodatkowe kody CPV: 45233253-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 42366442
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Kowalski Budownictwo Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 12, Żnin
Kod pocztowy: 88-400
Miejscowość: Żnin
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 48951134
Oferta z najniższą ceną/kosztem 48951134
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 58286696
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.