eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Wykonanie rozbudowy (nadbudowy) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2019-03-30

Ogłoszenie nr 510062198-N-2019 z dnia 30-03-2019 r.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki: Wykonanie rozbudowy (nadbudowy) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu numer nr RPKP.06.01.01-04-0097/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 661525-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500304886-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Informacje dodatkowe:
Opublikowano także ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500300571-N-2018 z dnia 17-12-2018 r. - wykazanie go w części powyżej pt. "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych" jako drugiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu jest niemożliwe ze względów technicznych, gdyż system pozwala tylko na umieszczenie numeru jednej zmiany do ogłoszenia.


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki, Krajowy numer identyfikacyjny 87121917800000, ul. ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 574 290, e-mail sekretariat2@op.pl, faks 566 574 290.
Adres strony internetowej (url): www.zpotorun.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie rozbudowy (nadbudowy) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPO:ZP/17/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy (nadbudowy) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego. 2. Ogólne dane dotyczące przedmiotu zamówienia: 2.1. Nadbudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu. 1) Ogólne założenia funkcjonalno-przestrzenne: - liczba projektowanych kondygnacji - 1. - wejście główne i podjazd do budynku - bez zmian. - układ sal pacjentów powtarza układ z niższych kondygnacji z niewielkimi zmianami; zmiany te występują również w trakcie środkowym. - dla zapewnienia lepszych warunków pacjentów w salach, poszerzono trakty zewnętrzne (wzdłuż ścian podłużnych), dzięki zwężeniu korytarzy. Uzyskana w ten sposób przestrzeń pozwala lepiej zagospodarować sale, w których przebywają pacjenci. 2) Opis funkcji pomieszczeń. Zgodnie z założeniem inwestora na zaprojektowanej kondygnacji znajdą się sale dla pacjentów, którzy zostaną przeniesieni z 1 piętra budynku sąsiedniego - Oddział IV, który będzie zmodernizowany i wyremontowany. Jednocześnie zwiększono liczbę łóżek z 25 (inne kondygnacje) do 37 - dzięki poszerzeniu sal. Zaprojektowano łącznie 12 sal pacjentów o zróżnicowanej wielkości, wynikającej z przyjętego wcześniej układu konstrukcyjnego i rozplanowania pomieszczeń na niższych kondygnacjach. 2.2. Modernizacja oddziału IV całodobowego. W ramach inwestycji inwestor zamierza zmodernizować część pomieszczeń na 1 piętrze w budynku sąsiednim (Oddział IV), które odpowiada poziomowi 2 piętra budynku nadbudowywanego. Kuchnia wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, klatki schodowe, magazyn podręczny (przy klatce schodowej) pozostaje bez zmian. 3. Zakres branżowy robót do wykonania: 3.1. Roboty budowlane w zakresie rozbudowy (nadbudowy) i modernizacji Oddziału IV całodobowego. 3.1. Wewnętrzne instalacje elektryczne w zakresie rozbudowy (nadbudowy) i modernizacji Oddziału IV całodobowego. 3.2. Wewnętrzne instalacje sanitarne w zakresie rozbudowy (nadbudowy) i modernizacji Oddziału IV całodobowego. 3.3. Instalacje teletechniczne w zakresie rozbudowy (nadbudowy) i modernizacji Oddziału IV całodobowego, w szczególności: - systemu Sygnalizacji Pożarowej SSP, - instalacji okablowania strukturalnego LAN. - instalacji TV. 3.4. Wykończenie wewnętrzne, rozwiązania materiałowe, kolorystyka, elementy wyposażenia - wg zawartego w dokumentacji technicznej opisu technicznego do projektu wykonawczego. 4. Przedmiot zamówienia i zakres prac określa szczegółowo dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, informacja bioz oraz przedmiary robót. Dokumenty te zawierają w szczególności: 4.1. Projekt budowlany i wykonawczy w zakresie architektury i konstrukcji opracowany przez: Biuro Projektów architektury - Marek Ryczek, 87-100 Toruń, ul. Łazienna 4, stanowiący załącznik do SIWZ i zawierający m.in.: - w części dot. projektu budowlanego: uzgodnienia z EDF, Wodociągami, Sanepidem, PPOŻ, 18 plików rysunków, BIOZ, opis techniczny, wytyczne w zakresie modernizacji, wytyczne w zakresie rozbudowy, 2 rysunki konstrukcyjne, opis do projektu konstrukcyjnego nadbudowy. - w części dot. projektu wykonawczego: 21 plików rysunków, opis techniczny, 13 rysunków konstrukcyjnych, spis rysunków konstrukcyjnych. - 2 przedmiary robót (w części dot. nadbudowy i modernizacji). 4.1.1. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie architektury i konstrukcji opracowana przez: Biuro Projektów architektury- Marek Ryczek, 87-100 Toruń, ul. Łazienna 4, stanowiąca załącznik do SIWZ. 4.2. Projekt budowlany i wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych stanowiący załącznik do SIWZ i zawierający m.in.: - w części nadbudowy: w projekcie budowlanym - opis techniczny i rysunek, w projekcie wykonawczym - 2 obliczenia fotometryczne, opis techniczny, 3 rysunki. - w części modernizacji: w projekcie budowlanym - opis techniczny i rysunek, w projekcie wykonawczym - obliczenia fotometryczne, opis techniczny, 2 rysunki. - 2 przedmiary robót (w części dot. nadbudowy i modernizacji). 4.2.1. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych, stanowiąca załącznik do SIWZ; 4.3. Projekt budowlany i wykonawczy w zakresie instalacji sanitarnych, stanowiący załącznik do SIWZ i zawierający m.in.: - w części dot. projektu budowlanego: 8 plików rysunków, opis techniczny, - w części dot. projektu wykonawczego: 9 plików rysunków, opis techniczny. 4.3.1. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji sanitarnych, stanowiąca załącznik do SIWZ; - przedmiar robót (w części dot. nadbudowy i modernizacji). 4.4. Projekt wykonawczy w zakresie instalacji teletechnicznych, stanowiący załącznik do SIWZ i zawierający m.in.: - w części dot. projektu wykonawczego: 5 plików rysunków, opis techniczny, 2 przedmiary robót (w części dot. nadbudowy i modernizacji). 4.4.1. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji teletechnicznych, stanowiąca załącznik do SIWZ. 5. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót zgodnie z zobowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz z najwyższą starannością. Wykonawca przed złożeniem oferty (w celu prawidłowej oceny zakresu przedmiotu zamówienia oraz kosztów ryzyka) może zapoznać się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi i realizacyjnymi robót, aby uwzględnić je w wynagrodzeniu ryczałtowym. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym, nie stanowi wyłącznej podstawy wyceny i powinien być zweryfikowany przez Wykonawcę. 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzanych zadań, wykonujących czynności fizyczne w zakresie przedmiotu umowy tj. roboty budowlane lub instalacyjne elementów składających się na przedmiot Umowy przez cały okres realizacji zamówienia, gdyż wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917). Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób podczas realizacji zamówienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy Pzp oraz sankcję z tytułu niespełnienia tych wymagań - wg wzoru umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111100-9, 45111220-6, 45111250-5, 45111300-1, 45400000-1, 45450000-6, 45330000-9, 45310000-3, 45315700-5, 45311100-1, 45316000-5, 45312200-9, 45314200-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5033209.41
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Firma Budowlana Fijałkowski i S-KA sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Okólna 7a
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5437966.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5437966.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6959000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 24,93%

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.