eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Ubezpieczenie mienia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-04-05

Ogłoszenie nr 510059612-N-2020 z dnia 05-04-2020 r.

EIB S.A.: Ubezpieczenie mienia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 520697-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3) w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. t.j. Dz.U. 2019, poz. 1843), przez EIB S.A., działająca na podstawie udzielonego przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu, jako Zamawiającego, wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie mienia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.


Informacje dodatkowe:
Pełna nazwa Zamawiającego: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Dokładny adres siedziby: ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice. Dane rejestrowe. Numer NIP: 270151110. Numer REGON: 954-22-60-707. Numer księgi rejestrowej: 00000001227. KRS nr :0000020162. Numer PKD: 8690B


I. 1) NAZWA I ADRES:

EIB S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 87027005900000, ul. Jęczmienna 21, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48(56)6693400, e-mail lukasz.gorny@eib.com.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.eib.com.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Ubezpieczenie mienia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 1: (a)Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, (b)Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, Cześć 2: (a)Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - terminale mobilne,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8


Dodatkowe kody CPV: 66515400-7, 66515000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 01

NAZWA: Część 01

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 68234
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska SA,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 172,
Kod pocztowy: 02-486
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 68234
Oferta z najniższą ceną/kosztem 68234
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 68234
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 02

NAZWA: Część 02

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie w zakresie Części 02 zamówienia zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu nie złożono oferty w zakresie danej części. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz.1843).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.