eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Oprogramowanie UCAMx i Integr8tor lub równoważne wraz ze szkoleniem i subskrypcjąOgłoszenie z dnia 2020-02-06

Ogłoszenie nr 510022592-N-2020 z dnia 06-02-2020 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny: Oprogramowanie UCAMx i Integr8tor lub równoważne wraz ze szkoleniem i subskrypcją

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 633180-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny, Krajowy numer identyfikacyjny 00003930900000, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 590 73 42, 22 590 73 41, e-mail ryszard.makarski@itr.org.pl, malgorzata.majdak@itr.org.pl, faks (22) 619 29 47.
Adres strony internetowej (url): www.itr.org.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Oprogramowanie UCAMx i Integr8tor lub równoważne wraz ze szkoleniem i subskrypcją

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Zam. publ. nr 21/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie UCAMx i Integr8tor lub równoważne wraz z licencją wieczystą (stałą) oraz szkoleniem i subskrypcją. Zakres zamówienia: Etap I: 1) Dostarczenie i instalacja programów UCAMx i Integr8tor wg szczegółowych wymagań określonych w Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia - załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 2) Wraz z dostawą oprogramowania wymienionego w pkt 1 zamawiający wymaga licencji wieczystej (stałej) wraz roczną subskrypcją, tj. rocznym wsparcie technicznym oraz rocznym dostępem do bezpłatnej aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania. Etap II: Szkolenie z obsługi oprogramowania. Szczegółowe wymagania co do szkolenia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Etap III: Po okresie rocznej subskrypcji zamawiający wymaga 5-letniego wsparcia technicznego dla programu UCAMx oraz 5-letniego dostępu do bezpłatnej aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania UCAMx. Miejscem dostawy oprogramowania jest siedziba zamawiającego, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dostawy) został przedstawiony w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 48.32.30.00 - Pakiety oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo (CAM)


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 100000
Waluta EUR

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Ucamco NV
Email wykonawcy: sales@ucamco.com
Adres pocztowy: Bijenstraat 19
Kod pocztowy: 09-051
Miejscowość: Gent
Kraj/woj.: Belgia

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

tak
Skrót literowy nazwy państwa: BE

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 101000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 101000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 101000
Waluta: EUR

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.