eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Wykonanie pomostów startowych łodzi wioślarskich w trybie "zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2020-01-24

Ogłoszenie nr 510014536-N-2020 z dnia 24-01-2020 r.

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy: Wykonanie pomostów startowych łodzi wioślarskich w trybie "zaprojektuj i wybuduj"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 632985-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy, Krajowy numer identyfikacyjny -0000000000000, ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 357 901, e-mail zp@posir.poznan.pl, faks 618 334 651.
Adres strony internetowej (url): www.posir.poznan.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie pomostów startowych łodzi wioślarskich w trybie "zaprojektuj i wybuduj"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.240.66.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie ośmiu sztuk pomostów startowych łodzi wioślarskich wraz z automatyką, umożliwiającą sterowanie napędem elektrycznym, w celu precyzyjnego ustawienia łodzi na linii startu. Pomosty wykonane zostaną na terenie Oddziału Malta przy ul. Wiankowej 3, w części Toru Regatowego. Pomosty muszą być zamontowane w istniejącej infrastrukturze toru, w korytach istniejącej wyspy startowej. 2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w dwóch etapach: * etap I obejmuje w szczególności wykonanie kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej, pozyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, w tym uzyskanie stosownych opinii zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 817/2018/P z dnia 14 listopada 2018 r. Dokumentacja musi zostać opracowania w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. * etap II obejmuje w szczególności wykonanie montażu pomostów startowych, zgodnie z opracowanym projektem. Kolejno Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ww. dokumentem oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa. Rozwiązania zawarte w Programie funkcjonalno-użytkowym są rozwiązaniami przykładowymi. Dopuszcza się wykorzystanie materiałów i technologii równoważnych, tzn. nie odbiegających klasą, jakością i trwałością oraz właściwościami użytkowymi od wskazanych jako przykład. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie za wykonanie etapu I zamówienia nie może być wyższe niż 10 % wynagrodzenia za realizację całości przedmiotu zamówienia. Na oferowane i wyceniane w kosztorysie ofertowym materiały Wykonawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające właściwości, parametry oraz zgodność z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Zamawiający może żądać ich przedłożenia. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał kopii polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego powyższe ubezpieczenie. Przy realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące roboty montażu pomostów wraz z automatyką, które objęte są dokumentacją projektową, z wyłączeniem osób wykonujących czynności nadzoru budowlanego. Przed zawarciem umowy ws. realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawcy wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu uproszczony kosztorys ofertowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45212221-1


Dodatkowe kody CPV: 34930000-5, 45317000-2, 45000000-7, 71300000-1, 71221000-3, 71000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 200000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Andrzej Górny Górny A.T.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wspólna 22
Kod pocztowy: 61-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 626217.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 626217.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 626217.60
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.