eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasień › Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną i zapleczem, obiektu przy ul Podmokłej 1 w m. Jasień, dz. nr 1012/2Ogłoszenie z dnia 2020-02-04Ogłoszenie nr 508927-N-2020 z dnia 2020-02-04 r.

Gmina Jasień: Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną i zapleczem, obiektu przy ul Podmokłej 1 w m. Jasień, dz. nr 1012/2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jasień, krajowy numer identyfikacyjny 00052871200000, ul. XX lecia  20 , 68-320  Jasień, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 4578872, e-mail h.miklaszewska@jasien.pl, faks 68 4578873.
Adres strony internetowej (URL): www.jasien.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.jasien.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną i zapleczem, obiektu przy ul Podmokłej 1 w m. Jasień, dz. nr 1012/2
Numer referencyjny: ZPOŚiP.271.1.2020.IPro
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących: Przebudowę dachu nad obiektem użyteczności publicznej - salą gimnastyczną i zapleczem przy ul. Podmokłej 1 w m. Jasień gm. Jasień; powiat Żarski woj. Lubuskie. w zakresie obejmującym m.in.: - rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego wraz z warstwą dociepleniową z wełny mineralnej, - rozbiórkę rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, instalacji odgromowej, - rozbiórkę świetlika dachowego, - rozbiórkę okładzin kominów, - wykonanie nowego pokrycia dachowego, - montaż świetlika łukowego w kalenicy budynku, - montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej, - podwyższenie attyki, - wykonanie nowej okładziny kominów, - miejscową wymianę tynków z odgrzybieniem ścian wewnętrznych w miejscach występujących zacieków, - malowanie ścian wewnętrznych. Budynek usytuowany jest na dz. nr 1012/2, przy ul. Podmokłej w miejscowości Jasień,

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111100-9
45223210-1
45260000-7
45321000-3
45261320-3
45410000-4
45261900-3
45421146-9
45442100-8
45311100-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego: 200 000,00 zł, (dwieście tysięcy złotych) oraz - posiada środki finansowe lub zdolność do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w kwocie 200 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Dysponowanie osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - Zamawiający wymaga, aby formą zatrudnienia pracowników fizycznych było zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował kierownikiem robót - posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej bez ograniczeń i posiadającym aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz który posiada co najmniej 3 lata (po uzyskaniu uprawnień) doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcy funkcji kierownika budowy. b) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 1 zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dachów o powierzchni krycia nie mniejszej niż 400 m2 każdy. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnego doświadczenia, musi być spełniony: - przez Wykonawcę samodzielnie, lub - przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, lub w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ust 2) wykaz robót budowlanych wykonanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone. 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania osobami wskazanymi do wykonywania niniejszego zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW. 4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie 9 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ IDW. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1). 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.3 - 9.7 SIWZ - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia), e) parafowany wzór umowy, poświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 18.000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych i 00/100 groszy). 2. Wadium może być wniesione w formach określonych w ustawie pzp. art. 45 ust. 6. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: 53 1020 5460 0000 5002 0006 0475 Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu, w treści wskazującego co najmniej nr sprawy ZPOŚiP.271.1.2020.IPro 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, nie później jednak niż o godz. 1100 w dniu otwarcia ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: "od dnia... . - do dnia.....", d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty 60,00
okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
24. Postanowienia umowy 24.1 W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w umowie, w przypadkach w niej wskazanych, z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 24.2 Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 24.3 Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia usługi określony w SIWZ. 24.4 Wszelkie zmiany umowy możliwe są za obopólnym pisemnym porozumieniem stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 24.5 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: Warunki materialne: I. z powodu zmiany prawa polskiego albo prawa wspólnotowego, od których uzależnione jest prawidłowe wykonanie i rozliczenie zadania II. z powodu wystąpienia okoliczności siły wyższej np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne: 1. Siła Wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: 1) na którą Strona nie ma wpływu, 2) przed którą ta Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia Umowy, 3) której, gdyby taka wystąpiła, Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć, 4) której nie można w istocie przypisać drugiej Stronie. 2. Siła Wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności w rodzaju wyliczonych poniżej, ale bez ograniczenia się do nich, jeśli tylko powyższe warunki wyliczone w pkt. III 1. są spełnione: 1) wojna, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazja, działanie wrogów zewnętrznych, 2) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa, 3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niż Personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy, 4) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania lub radioaktywności, oraz 5) zdarzenia losowe występujące w przyrodzie, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, tajfun, powódź lub aktywność wulkaniczna itp. 3. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia - lub z dużą dozą pewności przewiduje się, że uniemożliwi - którejś ze Stron wykonanie jej zobowiązań według Umowy, to Strona ta przekaże drugiej Stronie powiadomienie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest - lub przewiduje się, że będzie - uniemożliwione. Powiadomienie zostanie dokonane w ciągu 14 dni po tym, kiedy Strona dowiedziała się, lub powinna była dowiedzieć się, o odnośnym wydarzeniu lub okoliczności stanowiącej Siłę Wyższą. 4. Po powiadomieniu, Strona ta będzie zwolniona z wykonania wskazanych w zawiadomieniu zobowiązań na tak długo, jak Siła Wyższa będzie uniemożliwiać jej ich wykonywanie. 5. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, ab zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły Wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. 6. Strona przekaże niezwłocznie powiadomienie drugiej Stronie, kiedy przestanie być pod wpływem Siły Wyższej. III. Z powodu wystąpienia okoliczności powstania szkody środowiskowej o znacznych rozmiarach i zasięgu IV. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron Umowy. V. Wykonawca może dokonywać zmiany Kierownika budowy, wskazanego w Załączniku nr 6 do SIWZ, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego zmianę. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kierownika budowy w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osoby pełniącej funkcję; b) nie wywiązania się z obowiązków wynikających z Umowy; c) jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 1) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kierownika w wyznaczonym terminie, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy; 2) W przypadku zmiany, nowy Kierownik budowy musi posiadać kompetencje i umiejętności niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań będących przedmiotem niniejszej Umowy określone dla danego specjalisty w Załączniku nr 6 do SIWZ. VII. Zamawiający dopuszcza również zmiany w zakresie: a) zmiany obowiązującej stawki VAT: b) zmiany zakresu rzeczowego umowy mogą nastąpić w sytuacji wystąpienia różnic w związku ze zmniejszeniem lub w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania zamówienia. Zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 144 ust 1 w związku z art. 140 ust 1 i 3 ustawy Pzp. c) ceny - w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty/prace zaniechane): - w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym - nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy, - w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w kosztorysie ofertowym, to następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy; d) zmiany terminu wykonania zamówienia: - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego - wstrzymanie robót/usług przez zamawiającego; konieczność usunięcia błędów; - zmiany będące następstwem działania organów administracji -przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.; - zmiana w harmonogramie, zatwierdzona przez Zamawiającego; e) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Kc. f) zmiany sposobu spełnienia świadczenia: - zmiany technologiczne: - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub z przyczyn, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania i zawierania umowy; - produkt końcowy osiągnięty w wyniku zastosowania robót zamiennych jest zgodny z określonymi w zamówieniu podstawowym. VIII. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron Umowy. Warunki formalne: Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być przeprowadzone w razie zaistnienia warunków materialnych, jedynie po przeprowadzeniu negocjacji przez strony, prowadzących do wypracowania obustronnego porozumienia obejmującego wprowadzone do umowy zmiany. Negocjacje będę mogły być prowadzone na wniosek każdej ze stron, zgłaszany w razie zaistnienia powyższych warunków materialnych. W przypadku gdy strony w drodze negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie zakresu i treści wprowadzanych zmian, podpisane zostanie przez strony aneks do umowy o realizację niniejszego zamówienia publicznego. Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca, najpóźniej w dniu jego podpisania, przedłoży dokumenty potwierdzające przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz innych ubezpieczeń wymaganych w ramach zawartej umowy - na czas wynikający z przedłużenia. 24.6 W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia ww. okoliczności Strona, która poweźmie o nich wiadomość zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni poinformować o tym pisemnie drugą Stronę. 24.7 Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 24.8 Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej; propozycja zmiany powinna zawierać: a) opis zmiany, b) szczegółowe uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 24.9 Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) zatwierdzonej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-19, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.