eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm › "Dostawa warzyw przetworzonych, przypraw, produktów rybnych i innych artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Chełmie".Ogłoszenie z dnia 2020-01-21Ogłoszenie nr 504650-N-2020 z dnia 2020-01-21 r.

Zakład Karny: "Dostawa warzyw przetworzonych, przypraw, produktów rybnych i innych artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Chełmie".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
"Dostawa warzyw przetworzonych, przypraw, produktów rybnych i innych artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Chełmie".

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny, krajowy numer identyfikacyjny 32004100000000, ul. ul. Kolejowa  112 , 22-100  Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825 653 485, e-mail zk_chelm@sw.gov.pl, faks 825 653 557.
Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka penitencjarna - zakład karny

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.zp.sw.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Dostawa warzyw przetworzonych, przypraw, produktów rybnych i innych artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Chełmie".
Numer referencyjny: DKw.2232.1.2020.JZ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa warzyw przetworzonych, przypraw, produktów rybnychi innych artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Chełmie Przedmiot zamówienia podzielono na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części, każda z części będzie rozpatrywana osobno obejmuje dostawę nw. produktów do Zakładu Karnego w Chełmie. 2. Ilość szacunkowa dostarczanego asortymentu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Ostateczna ilość przedmiotu zamówienia będzie wynikała z faktycznych potrzeb zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodebrania części zamówienia, z zastrzeżeniem, że ilość dostarczonego asortymentu nie będzie mniejsza niż 70 % wielkości całego zamówienia i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe lub prawne. 3. Wykonawcy dostarczać będą przedmiot zamówienia na własny koszt, zgodnie z wymogami sanitarnymi i systemem HACCP, w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych. Dostawy asortymentu określonego powyższej będą realizowane do magazynu Zamawiającego, zlokalizowanego w Zakładzie Karnym w Chełmie przy ul. Kolejowej 112, w godz. 8.00 - 12.00 z częstotliwością dostaw: raz na dwa tygodnie. Zamówienie towaru odbywać się będzie telefonicznie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem dostawy z podaniem ilości zamówionego asortymentu. 4.Oznakowanie wyrobów: etykiety na każdym opakowaniu powinny zawierać zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności poniższe informacje: - nazwę żywności - wykaz składników, - wszelkie składniki lub substancje powodujące alergie lub reakcje nietolerancji użytych przy wytwarzaniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecnych w produkcie gotowym ( nawet, jeżeli ich forma uległa zmianie), - ilość określonych składników, - ilość netto żywności, - daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia, - specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia, - dane identyfikujące podmiot odpowiedzialny za przekazanie informacji na temat żywności - od dnia 13 grudnia 2016 roku informacja o wartości odżywczej 5. Termin płatności: 30 dni, forma płatności: przelew.

II.5) Główny kod CPV: 15331000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15300000-1
15331000-7
15872000-1
15220000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie, Wykonawca wraz z ofertą składa podpisane oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie, Wykonawca wraz z ofertą składa podpisane oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie, Wykonawca wraz z ofertą składa podpisane oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin realizacji reklamacji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Część I zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I zamówienia 1. Groszek konserwowy - opakowanie: puszka metalowa o gramaturze w przedziale od 0,40 - 3,50 kg, z roślin niemodyfikowanych genetycznie. Data ważności produktu co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 2000 kg 2. Chrzan tarty Opakowanie: słoik szklany lub wiaderka plastikowe o gramaturze od 0,50-5,00 kg. Data ważności produktu co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 1500 kg 3. Koncentrat pomidorowy 30% Opakowanie: słoik szklany o gramaturze w przedziale od 0,90-2,00 kg lub puszka metalowa o gramaturze od 1 do 5 kg. Data ważności produktu co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 3000 kg 4. Groch łupany Opakowanie: worki papierowe lub z polipropylenu pakowany od 15-20 kg. Wymagania jakościowe suchego ziarna: barwa charakterystyczna, brak zanieczyszczeń, suche, nieuszkodzone przez szkodniki i choroby, ziarno nie może być stęchłe ani spleśniałe, z roślin niemodyfikowanych genetycznie.Data ważności produktu co najmniej 3 miesiące od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 2000 kg 5. Ocet 10% W opakowaniach szklanych lub butelkach plastikowych o pojemności od 0,50 - 1,00 litra. Ocet powinien być bezbarwny, przezroczysty, bez osadu, o swoistym smaku i zapachu. Data ważności produktu co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 600 kg 6. Sól warzona jodowana spożywcza Sól pakowana w worek foliowy w opakowaniach 1 kg. Cechy organoleptyczne soli: śnieżnobiała, miałka, drobnoziarnista, łatwo rozpuszczalna w wodzie. Nie może być niczym zanieczyszczona. Data ważności produkt co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 2000 kg 7. Fasola biała Jaś -właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych oraz z czytelnym i aktualnym terminem ważności. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 3 000 kg 8. Woda mineralna niegazowana - w butelkach plastikowych 1,5 litra. Przewidywana całkowita wielkość dostaw - 20 000 litrów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji reklamacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część II zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II zamówienia 1. Barszcz biały- Zupa baza w proszku do przygotowywania zup. Opakowanie papierowe w wewnątrz pokryte workiem foliowym od 1-5 kg. Data ważności produkt co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 250 kg 2. Zupa pieczarkowa w proszku - Zupa baza w proszku do przygotowywania zup. Opakowanie papierowe w wewnątrz pokryte workiem foliowym od 1-5 kg. Data ważności produktu co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 250 kg 3. Żurek - Zupa baza w proszku do przygotowania zup. Opakowania papierowe w wewnątrz pokryte workiem foliowym pakowana od 1-5 kg. Data ważności produktu co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 250 kg 4. Sos grzybowy - Baza w proszku do przygotowania sosów. Opakowania papierowe w wewnątrz pokryte workiem foliowym pakowany od 1-5 kg. Data ważności produktu co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 250 kg 5. Sos pieczeniowy - Baza w proszku do przygotowania sosów. Opakowania papierowe w wewnątrz pokryte workiem foliowym pakowany od 1-5 kg. Data ważności produktu co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 250 kg 6. Rosół drobiowy - Bulion baza w proszku do przygotowania wywarów na zupę. Opakowania papierowe w wewnątrz pokryte workiem foliowym pakowany od 1-5 kg. Data ważności produktu co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 1 500 kg 7. Przyprawa do potraw w proszku - Opakowania papierowe w wewnątrz pokryte workiem foliowym pakowana od 1-10 kg. Przyprawa warzywna do zup, mięsa i sosów. Data ważności produktu co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 1 200 kg 8. Przyprawa do zup w płynie - W opakowaniach plastikowych pcv od 1-10 kg. Przyprawa warzywna do zup, mięsa i sosów. Data ważności produktu co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 1 200 kg 9. Pieprz ziołowy - Opakowania papierowe w wewnątrz pokryte workiem foliowym pakowany od 1-3 kg. Zapach i smak charakterystyczny dla przyprawy, przyprawa zmielona (proszek). Niepożądane wady organoleptyczne: zapach i smak obcy, zabrudzenie. Data ważności produktu co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 50 kg 10. Pieprz naturalny - Opakowania papierowe w wewnątrz pokryte workiem foliowym pakowany od 1-5 kg. Zapach i smak charakterystyczny dla przyprawy, przyprawa zmielona (proszek). Niepożądane wady organoleptyczne: zapach i smak obcy, zabrudzenie. Data ważności produktu co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 50 kg 11. Papryka mielona ostra - Opakowania papierowe w wewnątrz pokryte workiem foliowym pakowany od 1-5 kg. Zapach i smak charakterystyczny dla przyprawy, przyprawa zmielona (proszek). Niepożądane wady organoleptyczne: zapach i smak obcy, zabrudzenie. Data ważności produktu co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 40 kg 12. Majeranek - Opakowania papierowe lub worek foliowy po 0,5-2 kg. Zapach i smak charakterystyczny dla przyprawy. Niepożądane wady organoleptyczne: zapach i smak obcy, zabrudzenie. Data ważności produktu co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 50 kg 13. Liść laurowy - Opakowanie papierowe lub worek foliowy pakowany po 0,5-2 kg. Zapach i smak charakterystyczny dla przyprawy. Niepożądane wady organoleptyczne: zapach i smak obcy, zabrudzenie. Data ważności produktu co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 30 kg 14. Ziele angielskie - Opakowania papierowe w wewnątrz pokryte workiem foliowym pakowany od 1-2 kg. Zapach i smak charakterystyczny dla przyprawy. Niepożądane wady organoleptyczne: zapach i smak obcy, zabrudzenie. Data ważności produktu co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 30 kg 15. Czosnek granulowany dla ludzi - Opakowanie papierowe lub worek foliowy pakowany po 0,5-2 kg O ostrym, charakterystycznym zapachu oraz palącym słodkawym smaku. Niepożądane wady organoleptyczne: zapach i smak obcy, zabrudzenie. Data ważności produktu co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 20 kg 16. Koperek suszony - Opakowania papierowe w wewnątrz pokryte workiem foliowym pakowany od 0,5-1 kg. Data ważności produktu co najmniej 9 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 30 kg 17. Herbata granulowana - pakowana w przedziale od 0,10 - 5 kg, w opakowaniu papierowym lub z tworzyw sztucznych. Smak i aromat naparu herbacianego charakterystyczny, bez goryczy. Data ważności produktu co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 600 kg 18. Musztarda - W słoikach szklanych lub w opakowaniach pcv o wadze od 0,20 - 1,00 kg. Musztarda powinna mieć jednolitą półpłynną masę o barwie żółtej do jasnobrunatnej, o smaku lekko piekącym i zapachu octu. Pleśń na powierzchni musztardy lub fermentacja są cechami dyskwalifikującymi. Data ważności produktu co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 2 000 kg 19. Ketchup - W opakowaniach plastikowych pcv o pojemności od 0,450-1,00 kg, pikantny. Data ważności produktu, co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy Przewidywana całkowita wielkość dostaw 2 000 kg 20. Kawa zbożowa - pakowana w przedziale od 0,10 - 5 kg, w opakowaniu papierowym lub z tworzyw sztucznych. Data ważności produktu co najmniej 6 miesięcy od dnia dostawy. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 200 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15872000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji reklamacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: część III zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III zamówienia 1. Tusza rybna mrożona "czerniak"- tusze rybne mrożone w blokach zapakowane w kartony. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 500 kg 2. Płaty śledziowe - pakowane w wiaderka pcv do 5 kg. Przewidywana całkowita wielkość dostaw 300 kg 3. Kotlet rybny mrożony - produkt gotowy do podgrzania skład z zawartością mięsa ryby minimum 40%, Przewidywana całkowita wielkość dostaw 2.000 kg 4. Marchew mrożona kostka - Przewidywana całkowita wielkość dostaw 2.000 kg 5. Mieszanka warzywna mrożona - Przewidywana całkowita wielkość dostaw 2.000 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15220000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena0,00
termin realizacji reklamacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.