eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olecko › przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z obsługi maszyn, urządzeń i oprogramowania nabytych w ramach doposażenia bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych w Olecku

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2018-01-11Ogłoszenie nr 504568-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Zespół Szkół Technicznych: przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z obsługi maszyn, urządzeń i oprogramowania nabytych w ramach doposażenia bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych w Olecku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt Modernizacja kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Technicznych, krajowy numer identyfikacyjny 18297500000, ul. Plac Zamkowy  2 , 19400   Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 875 202 253, e-mail zst.olecko.ksiegowosc@neostrada.pl, faks 875 202 254.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zst.olecko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.zst.olecko.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
19-400 Olecko, Plac Zamkowy 2


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z obsługi maszyn, urządzeń i oprogramowania nabytych w ramach doposażenia bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych w Olecku
Numer referencyjny: ZP.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli zawodów mechanicznych i budowlanych Zespołu Szkół Technicznych w Olecku z obsługi maszyn, urządzeń i oprogramowania nabytych w ramach doposażenia bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych w Olecku, przy uwzględnieniu podziału zamówienia na następujące CZĘŚCI: 1) CZĘŚĆ I - szkolenie z obsługi przecinarki CNC, 2) CZĘŚĆ II - szkolenie z obsługi frezarki CNC, 3) CZĘŚĆ III - szkolenie z obsługi programów CAD/CAM 2D, 4) CZĘŚĆ IV - szkolenie z obsługi programów CAD/CAM 3D, 5) CZĘŚĆ V - szkolenie z podstaw pomiarów termowizyjnych, 6) CZĘŚĆ VI - szkolenie z termowizji w budownictwie 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.5) Główny kod CPV: 80.00.00.00 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-27

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie: 1) w przypadku CZĘŚCI I zamówienia - co najmniej dwie usługi szkolenia z obsługi przecinarki CNC, z których wartość każdej była nie mniejsza niż 500,00 złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy), 2) w przypadku CZĘŚCI II zamówienia - co najmniej dwie usługi szkolenia z obsługi frezarki CNC, z których wartość każdej była nie mniejsza niż 1.000,00 złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy), 3) w przypadku CZĘŚCI III zamówienia - co najmniej dwie usługi szkolenia z obsługi programów CAD/CAM 2D, z których wartość każdej była nie mniejsza niż 1.000,00 złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy), 4) w przypadku CZĘŚCI IV zamówienia - co najmniej dwie usługi szkolenia z obsługi programów CAD/CAM 3D, z których wartość każdej była nie mniejsza niż 1.000,00 złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy), 5) w przypadku CZĘŚCI V zamówienia - co najmniej dwie usługi szkolenia z podstaw pomiarów termowizyjnych, z których wartość każdej była nie mniejsza niż 1.000,00 złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy), 6) w przypadku CZĘŚCI VI zamówienia - co najmniej dwie usługi szkolenia z termowizji w budownictwie, z których wartość każdej była nie mniejsza niż 1.000,00 złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oferta musi zawierać: 1) wypełniony formularz oferty w zakresie odpowiadającym CZĘŚCIOM zamówienia, na które wykonawca składa ofertę - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie wykonawcy potwierdzające niepodleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 SIWZ, 4) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane (zgodnie z załącznikami odpowiednio nr 4 - 9 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę w ramach każdej z CZĘŚCI zamówienia wykonania co najmniej dwóch usług o charakterystyce odpowiadającej wymaganiom określonym w Rozdziale V pkt 1 SIWZ. Wykonawca dokumentując wykonanie większej liczby usług powyżej dwóch w ramach danej CZĘŚCI zamówienia będzie miał możliwość otrzymania większej liczby punktów w kryterium doświadczenie, 5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym ustanowionego wykonawcę - pełnomocnika; do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy. 6) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy - pełnomocnictwo do reprezentowaniu wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena80,00
doświadczenie20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w szczególności w następujących przypadkach: 1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej - uprawniające strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 2) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone. 2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w pkt 1, jest złożenie przez jedną ze stron wniosku i jego akceptacja przez stronę drugą.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-19, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
przetarg nieograniczony prowadzony jest na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Rodzaj zamówienia - usługa społeczna. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 euro.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: szkolenie z obsługi przecinarki CNC
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis szkolenia z obsługi przecinarki CNC stanowiącego CZĘŚĆ I zamówienia: 1) szkolenie obejmuje przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznej liczbie 24 godzin. Przewidywany termin realizacji szkolenia to styczeń/luty 2018 r. Szkolenie skierowane jest do grupy 6 osób. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mają zdobyć umiejętności obsługi przecinarki plazmowej CNC, samodzielnej pracy przy obsłudze i programowaniu przecinarki plazmowej, doboru parametrów cięcia, ustawiania, bazowania przedmiotów do cięcia, tworzenia prostego programu NC i wprowadzania ręcznego programu NC, wykonywania operacji na obrabiarkach sterowanych numerycznie w oparciu o utworzony program obróbczy, znajomości oraz prawidłowej interpretacji rysunków technicznych, 2) w ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma od wykonawcy materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i elektronicznej, 3) szkolenia będą odbywały się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku z wykorzystaniem bazy dydaktycznej zamawiającego. Zajęcia będą odbywały w dni robocze (od godziny 8:00 do 18:00) lub w dniach wolnych od pracy. Wykonawca opracuje i dostarczy zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram oraz program szkolenia. Po zakończeniu szkolenia wykonawca wyda wszystkim uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena80,00
doświadczenie20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: szkolenie z obsługi frezarki CNC
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis szkolenia z obsługi frezarki CNC stanowiącego CZĘŚĆ II zamówienia: 1) szkolenie obejmuje przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznej liczbie 24 godzin. Przewidywany termin realizacji szkolenia to styczeń/luty 2018 r. Szkolenie skierowane jest do grupy 6/8 osób. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mają zdobyć umiejętności obsługi przemysłowych obrabiarek sterowanych numerycznie opartych o najczęściej wykorzystywane w przemyśle sterowniki FANUC lub SINUMERIK, samodzielnej pracy przy obsłudze i programowaniu frezarek sterowanych numerycznie, doboru i ustawiania narzędzi oraz parametrów obróbczych obrabiarek sterowanych numerycznie, tworzenia prostego programu NC i wprowadzania ręcznie programu NC, umiejętności interpretacji istniejących programów oraz ich edytowania, wykonywania różnych części maszyn na obrabiarkach sterowanych numerycznie w oparciu o utworzony program obróbczy, znajomości oraz prawidłowej interpretacji rysunków technicznych, 2) w ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma od wykonawcy materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i elektronicznej, 3) szkolenia będą odbywały się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku z wykorzystaniem bazy dydaktycznej zamawiającego. Zajęcia będą odbywały w dni robocze (od godziny 8:00 do 18:00) lub w dniach wolnych od pracy. Wykonawca opracuje i dostarczy zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram oraz program szkolenia. Po zakończeniu szkolenia wykonawca wyda wszystkim uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena80,00
doświadczenie20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: szkolenie z obsługi programów CAD/CAM 2D
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis szkolenia z obsługi programów CAD/CAM 2D stanowiącego CZĘŚĆ III zamówienia: 1) szkolenie obejmuje przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznej liczbie 40 godzin. Przewidywany termin realizacji szkolenia to luty/marzec 2018 r. Szkolenie skierowane jest do grupy 4 osób. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mają zdobyć umiejętności: tworzenia prostych modeli części za pomocą podstawowych opcji programu CAD, tworzenia prostych złożeń oraz dokumentacji 2D za pomocą podstawowych opcji programu CAD, tworzenia części wieloobiektowych i złożonych kształtów modeli bryłowych przy zastosowaniu zaawansowanych opcji programu CAD, 2) w ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma od wykonawcy materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i elektronicznej, 3) szkolenia będą odbywały się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku z wykorzystaniem bazy dydaktycznej zamawiającego. Zajęcia będą odbywały w dni robocze (od godziny 8:00 do 18:00) lub w dniach wolnych od pracy. Wykonawca opracuje i dostarczy zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram oraz program szkolenia. Po zakończeniu szkolenia wykonawca wyda wszystkim uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-03-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena80,00
doświadczenie20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: szkolenie z obsługi programów CAD/CAM 3D
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis szkolenia z obsługi programów CAD/CAM 3D stanowiącego CZĘŚĆ IV zamówienia: 1) szkolenie obejmuje przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznej liczbie 40 godzin. Przewidywany termin realizacji szkolenia to luty/marzec 2018 r. Szkolenie skierowane jest do grupy 3 osób. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mają zdobyć umiejętności: tworzenia prostych modeli części za pomocą podstawowych opcji programu CAD, tworzenia prostych złożeń oraz dokumentacji 3D za pomocą podstawowych opcji programu CAD, tworzenia części wieloobiektowych i złożonych kształtów modeli bryłowych przy zastosowaniu zaawansowanych opcji programu CAD, 2) w ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma od wykonawcy materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i elektronicznej, 3) szkolenia będą odbywały się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku z wykorzystaniem bazy dydaktycznej zamawiającego. Zajęcia będą odbywały w dni robocze (od godziny 8:00 do 18:00) lub w dniach wolnych od pracy. Wykonawca opracuje i dostarczy zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram oraz program szkolenia. Po zakończeniu szkolenia wykonawca wyda wszystkim uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-03-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena80,00
doświadczenie20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: szkolenie z podstaw pomiarów termowizyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis szkolenia z podstaw pomiarów termowizyjnych stanowiącego CZĘŚĆ V zamówienia: 1) szkolenie obejmuje przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznej liczbie 24 godzin. Przewidywany termin realizacji szkolenia to marzec/kwiecień 2018 r. Szkolenie skierowane jest do grupy 3 osób. Na szkoleniu każdy uczestnik szczegółowo zapozna się z budową kamer termowizyjnych, samodzielnie wykona pomiary przy użyciu kamery termowizyjnej oraz przeprowadzi obróbkę termogramów przy użyciu profesjonalnego oprogramowania. Program szkolenia musi zawierać następujące zagadnienia: a) zasady działania i budowy kamery termowizyjnej, b) emisyjność powierzchni badanego obiektu, jej wpływ na poprawność pomiaru, c) metody wyznaczania emisyjności materiałów budowlanych, d) odbijalność i jej wpływ na pomiar, e) temperatura radiacyjna i jej wpływ na prawidłowy odczyt temperatury, f) prawidłowe wykonywanie termogramu, g) zastosowanie pomiarów termowizyjnych w budownictwie, h) obsługa kamery termowizyjnej, i) wykonywanie zdjęć termowizyjnych, j) obróbka zdjęć termowizyjnych na profesjonalnym oprogramowaniu, k) najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania badań termowizyjnych, 2) w ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma od wykonawcy materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i elektronicznej, 3) szkolenia będą odbywały się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku z wykorzystaniem bazy dydaktycznej zamawiającego. Zajęcia będą odbywały w dni robocze (od godziny 8:00 do 18:00) lub w dniach wolnych od pracy. Wykonawca opracuje i dostarczy zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram oraz program szkolenia. Po zakończeniu szkolenia wykonawca wyda wszystkim uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-27
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena80,00
doświadczenie20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: szkolenie z termowizji w budownictwie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis szkolenia z termowizji w budownictwie stanowiącego CZĘŚĆ VI zamówienia: 1) szkolenie obejmuje przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznej liczbie 24 godzin. Przewidywany termin realizacji szkolenia to marzec/kwiecień 2018 r. Szkolenie skierowane jest do grupy 3 osób. Na szkoleniu każdy uczestnik dowie się jak krok po kroku wykonać poprawnie badanie termowizyjne budynku oraz jak zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami wykonać raport z badania termowizyjnego. Program szkolenia musi zawierać następujące zagadnienia: a) wprowadzenie do wykonywania pomiarów, b) parametry wpływające na prawidłowy pomiar (odległość badanego obiektu, wilgotność względna powietrza w trakcie pomiaru, temperatura powietrza), c) zasady poprawnego wykonywania termogramów, d) wykonanie pomiaru wybranych budynków, e) klasyfikacja błędów - interpretacja wartości pól temperaturowych na powierzchniach przegród budowlanych (od strony wewnętrznej budynku), f) sporządzanie raportów z badań termowizyjnych zgodnego z obowiązującymi normami i wytycznymi, g) oprogramowanie do analizy termogramów i sporządzania raportów z pomiarów, h) samodzielne wykonanie raportu termowizyjnego, 2) w ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma od wykonawcy materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i elektronicznej, 3) szkolenia będą odbywały się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku z wykorzystaniem bazy dydaktycznej zamawiającego. Zajęcia będą odbywały w dni robocze (od godziny 8:00 do 18:00) lub w dniach wolnych od pracy. Wykonawca opracuje i dostarczy zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram oraz program szkolenia. Po zakończeniu szkolenia wykonawca wyda wszystkim uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-27
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena80,00
doświadczenie20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.