eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świeradów-Zdrój › Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w Świeradowie-Zdroju

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-07-01

Ogłoszenie nr 500151420-N-2018 z dnia 01-07-2018 r.

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w Świeradowie-Zdroju

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej nr 4 "Środowisko i zasoby" Działania 4.2 "Gospodarka wodno-ściekowa", Poddziałania nr 4.2.1 "Gospodarka wodno-ściekowa - konkursy horyzontalne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 525692-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 23082139700000, ul. ul. 11-go Listopada 35, 59850 Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 816 471, e-mail zp@swieradowzdroj.pl, faks 757 816 585.
Adres strony internetowej (url): http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w Świeradowie-Zdroju

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OGMiI.271.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Świeradowie-Zdroju przy ulicach: Dolna, Dworcowa, Boczna, Kolejowa, Mokra, Krucza, Nadbrzeżna, Kościuszki, Kopernika, Chopina. Wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych, na wcześniej wykonanych sieciach w ul. Bocznej i ul. Kościuszki. Zamówienie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej (wraz z czterema nowymi przepompowniami) w miejscowości Świeradów-Zdrój wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W zakres zamówienia wchodzi również budowa sieci wodociągowej jako elementu uzupełniającego działania związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w obszarze oddziaływania projektu. Część 1 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ok. 5.020 m, budowa sieci wodociągowej - ok. 2.948 m. Część 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ok. 272 m. Część 3- odtworzenie nawierzchni asfaltowej w ul. Bocznej. Część 4 - odtworzenie nawierzchni asfaltowej w ul. Kościuszki.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45231000-5


Dodatkowe kody CPV: 45232000-2, 45231300-8, 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Roboty budowlane - Część I

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dzień 19.03.2018 r. Do upływu terminu składania ofert, tj.: do dnia 19.03.2018 r. do godz. 14:00 wpłynęła jedna oferta na część pierwszą zamówienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, tj.: kwotę 4.155.000,00 zł brutto na część pierwszą. Komisja powołana do niniejszego postępowania dokonała otwarcia ofert i stwierdziła, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części pierwszej. Cena tej oferty wynosi: 14.573.040,00 zł brutto. Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie możne zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Roboty budowlane - Część II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 367678.93
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: HENRYK WASILEWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "HEMAX"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Wojska Polskiego, nr 49
Kod pocztowy: 59-630
Miejscowość: Mirsk
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 470560.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 470560.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 832710.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Roboty budowlane - Część III

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Roboty budowlane - Część IV

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.