eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawy posiłków profilaktycznych - catering żywieniowyOgłoszenie z dnia 2020-04-01

Nr: BR/2020/04/0005/GS

Przedmiot zamówienia: Dostawy posiłków profilaktycznych - catering żywieniowy

Typ: Badanie Rynku

Tryb: Z ogłoszeniem

Kategoria: Dostawy

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2020-04-01

Data wygaśnięcia: 2020-04-10

CPV:

Osoba kontaktowa: Jan Wielowieyski (ZA) jan.wielowieyski@gaz-system.pl +48 222201437

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Zapytanie o Informację dotyczące projektu pn. ,,Dostawy posiłków profilaktycznych - catering żywieniowy". 1. Organizator Zapytania Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4. Osoba do kontaktów: Jan Wielowieyski Nr telefonu +48 22 220 14 37 Adres e-mail: jan.wielowieyski@gaz-system.pl: 2. Przedmiot zamówienia Przedmiotem Zapytania o informację są Catering żywieniowy oraz posiłki profilaktyczne, które mają być przeznaczone dla pracowników podczas budowy gazociągów i innych obiektów gazowniczych. 3. Cel Zapytania o Informację Celem Zapytania o Informację jest pozyskanie informacji od podmiotów uczestniczących w Zapytaniu na temat możliwości dostaw wyżywienia w ramach posiłków profilaktycznych dla pracowników (CATERING ŻYWIENIOWY), w szczególności na temat: o dostępnej oferty, o minimalnego i maksymalnego zakresu zamówienia, o aktualnej dostępności na rynku, o najkorzystniejszego bilansu ceny i innych warunków zamówienia. 4. Uczestnicy Zapytania Uczestnikami Zapytania o Informację mogą być wszyscy wykonawcy, zainteresowani pozyskaniem zamówienia, posiadający potencjał i doświadczenie odpowiednie do realizacji zamówienia będącego przedmiotem Zapytania o Informację. Przystąpienie Uczestnika do Zapytania o Informację jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji przez Zamawiającego w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień. Zamawiający nie ujawni w toku Zapytania o Informację ani po jego zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli uczestnik Zapytania o Informację, nie później niż wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu, zastrzegł, że informacje te nie mogą być udostępniane innym podmiotom. 5. Zapytanie o Informację Aby wziąć udział w Zapytaniu o Informację należy wypełnić i odesłać do organizatora Zapytania wniosek stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Wypełniony wniosek należy przesłać do Organizatora Zapytania w terminie do 10 kwietnia 2020 roku godzina 12:00 na adres e-mail: jan.wielowieyski@gaz-system.pl (dw. dorota.kotlarz@gaz-system.pl oraz paulina.knop@gaz-system.pl) lub poprzez Portal Zakupowy. Organizator Zapytania zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do wybranych uczestników Zapytania w celu doprecyzowania przekazanych informacji. Organizator Zapytania zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do wybranych uczestników Zapytania z prośbą o wyjaśnienie i/lub doprecyzowanie bądź rozszerzenie w formie pisemnej bądź ustnej zapisów zawartych w ankiecie. Na etapie zgłaszania podmiotów do Zapytania o Informację, Zamawiający nie przewiduje udzielania odpowiedzi na ewentualnie zadane pytania, chyba, że dotyczyłyby kwestii ściśle formalnych. 6. Informacje ogólne a) Zapytanie o Informację prowadzone jest w języku polskim. b) Organizator Zapytania nie przewiduje wynagrodzenia dla podmiotów uczestniczących w Zapytaniu o Informację. c) Zapytanie prowadzony jest w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. d) Zapytanie o Informację prowadzone jest w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. e) Udział w Zapytaniu o Informację nie spowoduje wykluczenia podmiotów biorących udział w spotkaniach, z udziału w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego. f) O zakończeniu Zapytania o Informację Zamawiający poinformuje uczestniczące w nim podmioty i osoby. g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Zapytania o Informację na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Spis Załączników: Załącznik nr 1 - Zgłoszenie do udziału w Zapytaniu o Informację
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Brak
Termin składania ofert : 2020-04-10
Miejsce składania ofert : Oferty składać należy w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Zakupowego - https://zakupy.gaz-system.pl
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : Brak
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujbezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.