eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › Zakup energii elektrycznej

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-09-29

Radomsko: Zakup energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 372370 - 2012; data zamieszczenia: 29.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Radomsko , ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 044 6854571, faks 044 6854513, 6854521.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania obiektów użyteczności publicznej, monitoringu wizyjnego oraz oświetlenia ulicznego Miasta Radomska. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do: I. 10 punktów odbioru energii - na potrzeby zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Miasto Radomsko. II. 42 punktów odbioru energii (w tym 1 punkt z przyłączem rezerwowym) - na potrzeby zasilania budynków, lokali i obiektów użytkowych dla których płatnikami faktur za energię elektryczną są następujące placówki: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mieszka I, ul. Dąbrowskiej 27 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Narutowicza 207 3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Reja 81 4. Zespół Szkolno - Gimnazjalny nr 1, ul. Piastowska 17 5. Zespół Szkolno - Gimnazjalny nr 2, ul. Piłsudskiego 22 6. Zespół Szkolno - Gimnazjalny nr 3, ul. Szkolna 4 7. Zespół Szkolno - Gimnazjalny nr 4, ul. Świętej Królowej Jadwigi 20 8. Zespół Szkolno - Gimnazjalny nr 5, ul. Rolna 65 9. Zespół Szkolno - Gimnazjalny nr 6, ul. Makuszyńskiego 25 10. Zespół Szkolno - Gimnazjalny nr 7 im. Romualda Traugutta, ul. 11 Listopada 16 11. Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Miła 13 12. Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka, ul. Targowa 7 13. Publiczne Przedszkole nr 3, ul. Sierakowskiego 19 14. Publiczne Przedszkole nr 4 Pod Zielonym Ludkiem, ul. Kołłątaja 12 15. Publiczne Przedszkole nr 5, ul. 11 Listopada 33 16. Publiczne Przedszkole nr 6 im. Marii Konopnickiej, ul. Rolna 2 17. Publiczne Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi, ul. Sokola 2 18. Publiczne Przedszkole nr 10, ul. A. Krajowej 13 19. Przedszkole Specjalne, ul. Piastowska 10A 20. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 12a 21. Miejski Dom Kultury, ul. Brzeźnicka 5 22. Muzeum Regionalne, ul. Narutowicza 1 23. Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Narutowicza 6 24. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Leszka Czarnego 22 III. 171 punktów odbioru energii dla oświetlenia ulicznego, oświetlenia parków miejskich i miasteczka ruchu drogowego rozlicznych w taryfie C12b oraz 5 punktów odbioru dla monitoringu wizyjnego miasta rozliczanych w taryfie C11, dla których płatnikiem jest Miasto Radomsko. IV. Szacunkowa ilość dostarczanej energii +/- 10% w okresie dostawy wynosi: 3 606 110 kWh, w tym: A) szacunkowa ilość energii dla obiektów użyteczności publicznej na okres 1 roku wynosi: 1 235 110 kWh, rozliczana: a) całodobowo w grupie taryfowej C11 118 300 kWh b) całodobowo w grupie taryfowej G11 4 200 kWh c) całodobowo w grupie taryfowej C21 272 500 kWh d) w strefie 1 szczytowej dla grupy C12a 223 180 kWh e) w strefie 2 pozaszczytowej dla grupy C12a 324 580 kWh f) w strefie 1 szczytowej dla grupy G12a 8 000 kWh g) w strefie 2 pozaszczytowej dla grupy G12a 10 000 kWh h w strefie 1 szczytowej dla grupy C22a 71 800 kWh i) w strefie 2 pozaszczytowej dla grupy C22a 154 550 kWh j) w strefie 1 dziennej dla grupy C12b 10 500 kWh k) w strefie 2 nocnej grupy C12b 9 500 kWh l w strefie 1 dziennej dla grupy C22b 16 000 kWh ł) w strefie 2 nocnej dla grupy C22b 12 000 kWh B) Szacunkowa ilość energii dla oświetlenia ulicznego na okres 1 roku wynosi : 2 367 000 kWh, rozliczana: 1) w strefie 1 dziennej dla grupy C12b 881 000 kWh 2) w strefie 2 nocnej dla grupy C12b 1 486 000 kWh C) Szacunkowa ilość energii dla monitoringu wizyjnego miasta całodobowo w taryfie C11 wynosi: 4 000 kWh. Zestawienie punktów poboru wraz z warunkami rozliczeń wyszczególniono w dodatkach nr 4 i 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 1729 KW, w tym dla oświetlenia dróg oraz parków miejskich i miasteczka ruchu 598 KW, dla monitoringu wizyjnego 5 KW, dla miejsc publicznych i placówek i instytucji podległych Miastu 1126 KW. Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru zostały przedstawione w załączonych zestawieniach zbiorczych w dodatkach nr 4 i 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00 - Elektryczność .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1)Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), 2)Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w Sekcji IV pkt. IV.4.4 niniejszego ogłoszenia. 3)Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w ESBANK Banku Spółdzielczym w Radomsku: Nr rachunku: 98 8980 0009 2001 0037 5283 0014 z dopiskiem: Wadium - Zakup energii elektrycznej. Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4)Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 3 ppkt 2-5 wówczas Wykonawca złoży oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Obsługi Interesanta - Biuro Podawcze (przed upływem terminu określonego w Sekcji IV pkt. IV.4.4 niniejszego ogłoszenia.) w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą z dopiskiem WADIUM. Dokument ten musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Ponadto w/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty. 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Zakup energii elektrycznej. 6. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1.oświadczenie, że Wykonawca dysponuje i będzie dysponować przez okres realizacji niniejszego zamówienia zawartą umową z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie Miasta Radomska o świadczenie usług dystrybucji energii - złożone np. w treści formularza ofertowego 2.oświadczenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - złożone np. w treści formularza ofertowego

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Dodatek nr 6 do SIWZ).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radomsko.pl, www.bip.radomsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Radomska Biuro Zamówień Publicznych..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta -Biuro Podawcze w Urzędzie Miasta Radomska - parter budynku, 97-500 Radomsko ul. Tysiąclecia 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 59 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.