eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Garwolin › Dostawa leków do Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-10-02

Garwolin: Dostawa leków do Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o
Numer ogłoszenia: 327584 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 295200 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., Al. Legionów 11, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 25 682 16 93, faks 25 684 32 04.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków do Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę leków do magazynu Zamawiającego, który stanowi Dział Farmacji Szpitalnej Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. ul. Al. Legionów 11 08-400 Garwolin - Budynek administracyjno-leczniczy, piętro pierwsze. Szczegółowy asortyment, wymagania, ilości zawiera Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferowane leki muszą posiadać minimum 12 miesięczny termin ważności od daty dostawy. Realizacja dostawy w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zamówienia. Zamawiający wymaga właściwe opakowanie i oznakowanie w języku polskim. Wykonawca na własny koszt i ryzyko winien dostarczyć przedmiot zamówienia do magazynu Zamawiającego. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00 - Produkty farmaceutyczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 98509,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 103133,15

  • Oferta z najniższą ceną: 103133,15 / Oferta z najwyższą ceną: 103133,15

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.