eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostarczenie, instalacja oraz konfiguracja paneli systemu centralnego sterowania w sali konferencyjnej w siedzibie ZamawiającegoOgłoszenie z dnia 2019-04-03

Nr: NP/2019/03/0168/PS

Przedmiot zamówienia: Dostarczenie, instalacja oraz konfiguracja paneli systemu centralnego sterowania w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2019-04-03

Data wygaśnięcia: 2019-04-11

CPV:

Osoba kontaktowa: Michał Malarowicz (ZA) michal.malarowicz@gaz-system.pl +48 222201682

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Przedmiotem Zamówienia jest dostarczenie instalacja i skonfigurowanie dwóch paneli systemu centralnego sterowania w Sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
Warunki udziału w Projekcie : 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego. 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 3.1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie zrealizowali, co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu co najmniej 2 dostaw i wdrożeń sytemu sterowania sprzętem multimedialnym, każda o wartości nie mniej niż 35 000, 00 zł brutto. 3.2) Zamawiający uzna spełnienie warunku dot. potencjału osobowego, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co jedną osobą zdolną do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą certyfikat ukończenia kursu z programowania systemu AMX. 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego. - Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. 3. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony: formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ). 4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 1) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 2) Wykazu ,,Doświadczenie zawodowe" odnoszącego się do zamówień wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (zgodny z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ), potwierdzających spełnienie warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) SIWZ, wraz z podaniem m.in ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane. 3) Dowodów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego zamówienia, o których mowa w pkt 2) były wykonane, potwierdzające, iż zostały one wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia, (o których mowa w pkt 3) zostały wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 4) Wykazu osób delegowanych do realizacji zamówienia potwierdzającego spełnienie warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.2. SIWZ, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających posiadanie przez wskazane osoby wymaganego certyfikatu.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Brak
Miejsce realizacji zamówienia : ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
Termin składania ofert : 2019-04-11
Miejsce składania ofert : Oferty składać należy drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Zakupowego.
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujbezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.