eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE CZYNNIKIEM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-08-18

Kielce: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE CZYNNIKIEM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Numer ogłoszenia: 249288 - 2011; data zamieszczenia: 18.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. , ul. Zagnańska 84, 25-528 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3432910, faks 041 3432912.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.it.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE CZYNNIKIEM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących usług w ramach projektu Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości: I. Obsługa ekspercka platformy internetowej PPP (Partnerstwa Publiczno-Prywatnego): Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Obsługa ekspercka platformy internetowej PPP (Partnerstwa Publiczno-Prywatnego) obejmuje świadczenie usług w zakresie: a) opracowania podstawowych informacji wprowadzających w tematykę partnerstwa publiczno-prywatnego, zawierających co najmniej: - informacje na temat historii i rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, - informacje na temat regulacji prawnych określających funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego na poziomie krajowym oraz międzynarodowym, - informacje na temat procedur i ścieżek realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, - informacje na temat łączenia finansowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego z wykorzystaniem środków unijnych, - informacje na temat szans i korzyści oraz ryzyk i zagrożeń związanych z realizacją inwestycji partnerstwa publiczno-prywatnego, zarówno dla partnerów prywatnych jak i partnerów publicznych, b) opracowania minimum 5 (pięciu) artykułów na temat partnerstwa publiczno- prywatnego i zrealizowanych, bądź będących w trakcie realizacji, inwestycji: - każdy artykuł powinien obejmować minimum 1 stronę tekstu w formacie A4 pisanego czcionką Arial 10; w każdym artykule powinny być zamieszczone fotografie przedstawiające omawiane inwestycje (prawa autorskie do fotografii będą przenoszone na Zamawiającego jako element artykułu), - każdy artykuł powinien dotyczyć innej zrealizowanej, bądź będącej w trakcie realizacji, inwestycji; c) opracowania wykazu minimum 20 podmiotów aktywnych w obszarze partnerstwa publiczno prywatnego (tj. świadczących usługi informacyjne, doradcze lub szkoleniowe w tym zakresie) wraz z danymi teleadresowymi i adresami stron WWW; d) opracowania bazy minimum 10 powszechnie dostępnych opracowań lub raportów na temat partnerstwa publiczno prywatnego, wraz z prawem do ich rozpowszechniania na stronie WWW Zamawiającego w formie plików do pobrania lub adresu strony WWW, na której opracowanie lub raport jest dostepny; e) opracowania minimum 3 (trzech) szkoleń na odległość z pośrednictwem internetu tzw. on-line dotyczących tematyki partnerstwa publiczno prywatnego: - do każdego szkolenia Wykonawca opracuje materiały szkoleniowe do przeglądania na stronie WWW w formie slajdów i komentarza w programie PowerPoint, (każde szkolenie powinno mieć zakres materiału odpowiadający minimum 4 (czterem) godzinom lekcyjnym, tj. 4 x 45 minut), - do każdego szkolenia Wykonawca opracuje test sprawdzający wraz z kluczem rozwiązań (test jednokrotnego wyboru, składający się ze 100 pytań, zawierający 4 odpowiedzi na każde z pytań), - uczestnicy szkoleń będą mogli wykorzystywać materiały szkoleniowe i test sprawdzający dla celów własnych, np. nauki, oraz przechowywać je w pamięci własnych komputerów. f) obsługi Forum konsultacyjnego (forum dyskusyjnego na platformie internetowej PPP Zamawiającego) w okresie 16.10.2011 r. - 31.12.2011 r., tj. udzielania odpowiedzi na zamieszczane na forum - pytania do ekspertów z zakresu uwarunkowań formalno-prawnych oraz finansów w obszarze partnerstwa publiczno prywatnego. Termin realizacji zamówienia publicznego: Termin realizacji zamówienia publicznego w zakresie: a) określonym w pkt. 1) a) - w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 15.10.2011 r., b) określonym w pkt. 1) b) - w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 15.10.2011 r., c) określonym w pkt. 1) c) - w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 15.10.2011 r., d) określonym w pkt. 1) d) - w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 15.10.2011 r., e) określonym w pkt. 1) e) - w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 15.10.2011 r., f) określonym w pkt. 1) f) - w okresie 16.10.2011-31.12.2011 r. Sposób realizacji zadania: Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dzieła, o których mowa w pkt 1) a)-e) w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD. Zadanie, o którym mowa w pkt 1) f), Wykonawca zrealizuje poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania do ekspertów, zamieszczane na forum internetowym prowadzonym przez Zamawiającego na Portalu PPP. Pytania każdorazowo przekazywane będą Wykonawcy przez Zamawiającego drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. Wykonawca udzieli odpowiedzi na zadane przez Zamawiającego pytania do ekspertów w terminie maksymalnie 5 dni roboczych. Wykonawca prześle odpowiedź Zamawiającemu na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail w formie załącznika w pliku programu Word. Prawa autorskie: Wykonawca musi posiadać wyłączne prawa majątkowe autorskie do wykazów, materiałów szkoleniowych, testów i artykułów, o którym mowa w pkt 1) oraz wykorzystanych w nich materiałów, w tym fotografii, danych, itd. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego pełne majątkowe prawa autorskie do utworów, o których mowa w pkt 1 w ramach przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia wskazanego w Ofercie Wykonawcy, w szczególności: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów zarówno o charakterze trwałym, jak i przejściowym - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym również wprowadzania ich w formie zapisu cyfrowego i do sieci informatycznej (Internetu), b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania utworów tj. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Udzielenie zezwolenia na zwielokrotnienie określoną techniką obejmuje wszystkie formy zwielokrotnienia, które poprzedzają zwielokrotnienie w technice ostatecznie udostępnionej odbiorcom. Wykonawca udzieli Zamawiającemu również zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Ponadto wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w Ofercie Wykonawcy obejmować będzie przeniesienie własności nośników, na których utrwalone będą utwory. Prawa autorskie majątkowe do utworów oraz własność nośników, na których utwory zostały utrwalone, przechodzą na Zamawiającego z momentem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego utworu. II. Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla przedsiębiorców z zakresu Partnerstwa Publiczno- Prywatnego: Opis zadania: Warsztaty muszą obejmować co najmniej następujące tematy: - omówienie podstaw prawnych realizacji projektów partnerstwa publiczno- prywatnego, - prawne i finansowe aspekty przygotowania i realizacji przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego, - tryby wyboru inwestorów prywatnych, - zasady i modele współpracy między jednostką publiczną, a partnerem prywatnym, - dobre praktyki w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Ilość uczestników: W warsztatach weźmie udział min. 100 osób (5 warsztatów po min. 20 osób). Ilość godzin warsztatów: Całkowita liczba godzin: 20 godzin zegarowych (1 warsztat - 4 godziny). Miejsce realizacji warsztatów, zasady organizacji zajęć: Warsztaty realizowane będą na terenie województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego, przy czym szczegółowe lokalizacje zostaną ustalone przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy nie później niż na 7 dni (kalendarzowych) przed terminem realizacji każdego z warsztatów. Warsztaty będą się odbywać w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Czas trwania każdych warsztatów to 4 godziny zegarowe. Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie ustalony przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy nie później niż na 7 dni (kalendarzowych) przed terminem realizacji każdego z warsztatów. Termin realizacji warsztatów: Warsztaty odbędą się w okresie 01.12.2011-31.05.2012 r., przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia lub terminów poszczególnych warsztatów, zawiadamiając Wykonawcę nie później niż na 7 dni (kalendarzowych) przed terminem realizacji warsztatów. Szczegółowy termin warsztatów zostanie ustalony przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy nie później niż na 7 dni (kalendarzowych) przed terminem realizacji każdego z warsztatów. Program warsztatów: Wykonawca opracuje program warsztatów, który obligatoryjnie winien być przekazany do akceptacji Zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia (tj. najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed 01.12.2011r.) realizacji warsztatów. Materiały szkoleniowe: Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia i przekazania na własność każdemu z uczestników warsztatów skryptu autorskiego prowadzącego zajęcia (zawierającego najważniejsze informacje omawiane na zajęciach) w postaci wydruku trwałego (kartki trwale złączone metodą bindowania lub zszywania; na materiałach szkoleniowych musi być zamieszczona informacja o współfinansowaniu projektu ze środków POKL, zatwierdzona wcześniej przez Zamawiającego). Pozostałe materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis, pendrive) zostaną zakupione i przekazane uczestnikom warsztatów przez Zamawiającego. Uwagi: Koszty organizacji i wynajmu sali szkoleniowej oraz cateringu podczas warsztatów ponosi Zamawiający. III. Przeprowadzenie szkolenia dla konsultantów z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego: Opis zadania: Szkolenie musi obejmować co najmniej następujące tematy: I moduł - partnerstwo publiczno-prywatne w teorii i praktyce. Moduł obejmuje 6 dni szkoleniowych w podziale na 3 spotkania 2-dniowe, średnio 6 godzin dziennie. Zadaniem bloku szkoleniowego jest podniesienie kompetencji konsultantów celem stworzenia grupy doradców partnerstwa publiczno-prywatnego w woj. świętokrzyskim i podkarpackim w zakresie tematyki partnerstw publiczno - prywatnych. Przeszkoleni konsultanci będą korzystać z pozyskanej wiedzy podczas pracy w ramach Punktów Informacyjno-Doradczych. II moduł - Zasady konstruowania studiów wykonalności. Moduł obejmuje 4 dni szkoleniowe w podziale na 2 spotkania 2-dniowe, średnio 6 godzin dziennie. Celem bloku szkoleniowego jest podniesienie kompetencji konsultantów - kandydatów na doradców partnerstwa publiczno-prywatnego w woj. świętokrzyskim i podkarpackim w zakresie zasad konstruowania studiów wykonalności, w szczególności ukierunkowanych na partnerstwo publiczno - prywatne. Tematyka szkolenia stanowi niezbędny element dla zapewnienia prawidłowej realizacji usługi doradczej w zakresie planu rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o partnerstwa publiczno-prywatne. Przeszkoleni konsultanci będą korzystać z pozyskanej wiedzy podczas pracy w ramach Punktów Informacyjno-Doradczych. III moduł - Aspekty ochrony środowiska w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego. Moduł obejmuje 2 dni szkoleniowe w podziale na 1 spotkanie 2-dniowe, średnio 6 godzin dziennie. Celem bloku szkoleniowego jest podniesienie kompetencji konsultantów - kandydatów na doradców partnerstwa publiczno-prywatnego w woj. świętokrzyskim i podkarpackim w zakresie przestrzegania wytycznych dotyczących ochrony środowiska w projektach partnerstwa publiczno - prywatnego. Przeszkoleni konsultanci będą korzystać z pozyskanej wiedzy podczas pracy w ramach Punktów Informacyjno-Doradczych. Ilość uczestników: W szkoleniu weźmie udział minimum 10 osób. Ilość godzin szkolenia Całkowita liczba godzin: 72 godziny szkoleniowe: I moduł - 36 godzin szkoleniowych (3 spotkania 2-dniowe, średnio 6 godzin dziennie), II moduł - 24 godziny szkoleniowe (2 spotkania 2-dniowe, średnio 6 godzin dziennie), III moduł - 12 godzin szkoleniowych (1 spotkanie 2-dniowe, średnio 6 godzin dziennie). Na jedną godzinę szkoleniową przypada 45 minut zajęć dydaktycznych i 15 minut przerwy, przy czym istnieje możliwość ustalania przerw elastycznie, w zależności od potrzeb uczestników szkolenia, jednakże przy uwzględnieniu powyższego założenia. Miejsce realizacji szkolenia / zasady organizacji zajęć: Szkolenie realizowane będzie na terenie województwa świętokrzyskiego, przy czym szczegółowa lokalizacja zostanie ustalona przez Zamawiającego i przekazana Wykonawcy nie później niż na 7 dni (kalendarzowych) przed terminem rozpoczęcia realizacji szkoleń w ramach danego modułu. Szkolenia będą się odbywać w dni robocze, od poniedziałku do piątku oraz w soboty. Czas trwania każdego szkolenia to średnio 6 godzin szkoleniowych, przy czym dzienny wymiar zajęć nie może przekroczyć w dni robocze 8 godzin szkoleniowych, a w soboty 4 godzin szkoleniowych. Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie ustalony przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy nie później niż na 7 dni (kalendarzowych) przed terminem rozpoczęcia realizacji szkoleń w ramach danego modułu. Termin realizacji szkolenia: Szkolenie odbędzie się: dla Modułu I - w okresie 01.10.2011-30.11.2011 r., dla Modułu II - w okresie 01.10.2011-30.11.2011 r., dla Modułu III - w okresie 01.12.2011-29.02.2012 r., przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów. Szczegółowy termin realizacji szkoleń w ramach poszczególnych modułów zostanie ustalony przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy nie później niż na 7 dni (kalendarzowych) przed terminem rozpoczęcia realizacji szkoleń w ramach danego modułu. Program szkolenia: Wykonawca opracuje program szkolenia, który obligatoryjnie winien być przekazany do akceptacji Zamawiającego najpóźniej na 7 dni (kalendarzowych) przed terminem rozpoczęcia realizacji szkoleń w ramach danego modułu. Materiały szkoleniowe: Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia i przekazania na własność każdemu z uczestników szkolenia skryptu autorskiego prowadzącego zajęcia (zawierającego najważniejsze informacje omawiane na zajęciach) w postaci materiałów w wersji elektronicznej na płycie CD oraz wydruku trwałego (kartki trwale złączone metodą bindowania lub zszywania; na materiałach szkoleniowych musi być zamieszczona informacja o współfinansowaniu projektu ze środków POKL, zatwierdzona wcześniej przez Zamawiającego). Pozostałe materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis, pendrive) zostaną zakupione i przekazane uczestnikom szkolenia przez Zamawiającego. Metodologia prowadzenia zajęć: Szkolenie winno zawierać część merytoryczną (teoretyczną) i praktyczną. Uwagi: Koszty organizacji i wynajmu sali szkoleniowej oraz cateringu ponosi Zamawiający.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00 - Usługi szkoleniowe 80.51.00.00 - Usługi szkolenia specjalistycznego 85.31.23.20 - Usługi doradztwa 80.51.10.00 - Usługi szkolenia personelu 80.42.00.00 - Usługi e-learning 80.52.10.00 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą zero-jedynkową, tj. wg zasady spełnia lub nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty, które zostały wyszczególnione w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca (lub podwykonawca) wykaże: - realizację co najmniej 10 usług szkoleniowych w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych (każde szkolenie dla min. 10 osób) o tematyce tożsamej z przedmiotem zamówienia, tj. dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 należy złożyć wykaz wykonanych usług szkoleniowych z wykorzystaniem załączonego wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ oraz należy dołączyć co najmniej 3 dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie winny dotyczyć wyłącznie usług wskazanych w wykazie - załączniku nr 4 do SIWZ). Na potwierdzenie należy również złożyć oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. - realizację co najmniej 2 usług doradczych przy projektach z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dla podmiotu publicznego lub prywatnego, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 należy złożyć wykaz wykonanych usług doradczych z wykorzystaniem załączonego wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ oraz należy dołączyć co najmniej 1 dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie (dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie winien dotyczyć wyłącznie usługi wskazanej w wykazie - załączniku nr 5 do SIWZ). Na potwierdzenie należy również złożyć oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą zero-jedynkową, tj. wg zasady spełnia lub nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty, które zostały wyszczególnione w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą zero-jedynkową, tj. wg zasady spełnia lub nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty, które zostały wyszczególnione w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 3 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym: Ekspertką(tem) ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, która(y) łącznie spełnia poniższe wymagania: - jest autorem (autorką) lub współautorem(torką) co najmniej 1 publikacji książkowej lub 10 publikacji prasowych z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, przygotowanych i opublikowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, - posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 3 szkoleń z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, uczestniczył(a) w roli eksperta(ki) w co najmniej 2 projektach doradczych z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert; Ekspertką(tem) ds. finansów, która(y) łącznie spełnia poniższe wymagania: - posiada udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu co najmniej 5 analiz finansowych dotyczących postępowań w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, - posiada udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu co najmniej 5 studiów wykonalności, w tym co najmniej 2 studiów dla projektów o wartości do 1 000 000,00 PLN i co najmniej 3 studiów dla projektów o wartości powyżej 1 000 000,00 PLN, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, Ekspertką(tem) ds. ochrony środowiska, która(y) łącznie spełnia poniższe wymagania: - posiada udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu co najmniej 5 raportów oddziaływania na środowisko, w tym co najmniej 2 raportów dla projektów o wartości do 1 000 000,00 PLN i co najmniej 3 raportów dla projektów o wartości powyżej 1 000 000,00 PLN, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z Rozdziałem V pkt 6 należy złożyć wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia z wykorzystaniem załączonego wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ oraz CV wskazanych osób, zawierające opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, z którego wynika spełnienie powyżej wskazanych wymogów w zakresie kwalifikacji i doświadczenia w wykonaniu usług tożsamych do przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie należy również złożyć oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą zero-jedynkową, tj. wg zasady spełnia lub nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty, które zostały wyszczególnione w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą zero-jedynkową, tj. wg zasady spełnia lub nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty, które zostały wyszczególnione w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W odniesieniu do usług szkoleniowych do załącznika nr 4 należy dołączyć co najmniej 3 dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie winny dotyczyć wyłącznie usług wskazanych w wykazie - załączniku nr 4 do SIWZ). 2. W odniesieniu do usług doradczych do załącznika nr 5 należy dołączyć co najmniej 1 dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie (dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie winien dotyczyć wyłącznie usługi wskazanej w wykazie - załączniku nr 5 do SIWZ). 3. W odniesieniu do osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia do załącznika nr 6 należy dołaczyć CV wskazanych w tym załączniku osób, zawierające opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, z którego wynika spełnienie wskazanych wymogów w zakresie kwalifikacji i doświadczenia w wykonaniu usług tożsamych do przedmiotu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług szkoleniowych (grupowych) o tematyce tożsamej z przedmiotem zamówienia - 20
 • 3 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług doradczych przy projektach z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dla podmiotu publicznego lub prywatn. - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trybie §3 ust. 4 i 5 Umowy, tj. w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmiany którejkolwiek z osób mających realizować określoną część zamówienia, wskazanych imiennie przez Wykonawcę w ofercie. Tryb zmiany: w takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do: a) niezwłocznego pisemnego zawiadomienia - z podaniem przyczyn - Zamawiającego o tym, iż nie jest możliwym przez którąkolwiek z ww. osób wykonanie powierzonych jej przez Wykonawcę w związku z zawarciem niniejszej umowy zadań, b) równoczesnego z zawiadomieniem, o którym mowa w pkt a) powyżej, imiennego wskazania na piśmie Zamawiającemu innej osoby mającej realizować - w miejsce dotychczas wskazanej - określoną część zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich informacji o danej osobie zdolnej do wykonania zamówienia zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ, wraz z CV. Osoba wskazana przez Wykonawcę musi posiadać umiejętności i doświadczenie równe lub wyższe od umiejętności i doświadczenia osoby zastępowanej. Zamawiający, po otrzymaniu informacji wraz ze wskazaniem innej osoby, o których mowa w b), niezwłocznie zaakceptuje wskazaną nową osobę lub odmówi jej akceptacji. W przypadku odmowy akceptacji Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu imiennie innej osoby spełniającej warunki, o których mowa wyżej. Odmowa akceptacji wskazanej przez Wykonawcę osoby nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia eksperta o odpowiednich kwalifikacjach dla realizacji umowy. Osoba, co do której Zamawiający odmówił akceptacji, nie może prowadzić realizację przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.it.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z o. o., ul. Zagnańska 84, 25 - 528 Kielce.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2011 godzina 12:00, miejsce: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zagnańska 84, 25 - 528 Kielce, II piętro - pok. 6 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, Projekt Systemowy PARP, w ramach projektu pn. Partnerstwo Publiczno-Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi szkoleniowe »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.