eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Roboty budowlane w związku realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Ciechocinek sieci dystrybucyjnej SIME Polska Sp. z o.o. zasilającej odbiorców na obszarze m. i gm. Aleksandrów Kujawski, RaciążekOgłoszenie z dnia 2018-03-14

Nr: NP/2018/02/0109/GDA

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane w związku realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Ciechocinek sieci dystrybucyjnej SIME Polska Sp. z o.o. zasilającej odbiorców na obszarze m. i gm. Aleksandrów Kujawski, Raciążek

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Roboty

Miasto: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Data publikacji: 2018-03-14

Data wygaśnięcia: 2018-03-30

CPV:

Osoba kontaktowa: Piotr Łykowski (ZA) piotr.lykowski@gaz-system.pl +48 587445479

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Ciechocinek sieci dystrybucyjnej SIME Polska Sp. z o.o. zasilającej odbiorców na obszarze miasta i gminy Aleksandrów Kujawski, Raciążek" polegająca na wykonaniu robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, decyzjami, warunkami szczegółowymi oraz uzgodnieniami. 2. Szczegółowy zakres robót opisuje dokumentacja projektowa opracowana przez firmę Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o., która jest udostępniona w wersji elektronicznej do niniejszego OPZ. Załączony do dokumentacji przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot zamówienia. 3. Lokalizacja: dz. nr 664/3, 665/4, 665/6, 665/8, 666/4, 666/5, 666/11 położonych przy ul. Bema, na terenie miasta Ciechocinek, gmina Ciechocinek, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko - pomorskie. 4. Istotne warunki zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji, szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji. 5. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na obiekcie/ach objętym/mi przedmiotem Zamówienia. Wizja lokalna ma pomóc w przygotowaniu oferty. Nie odbycie wizji lokalnej nie jest powodem odrzucenia oferty, jedynie może skutkować brakiem możliwości dochodzenia praw w przypadku przygotowania dokumentacji niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego. Wizja lokalna odbędzie się na wniosek zainteresowanego Wykonawcy. Wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej należy składać na adres e-mail: zamowienia.gda@gaz-system.pl nie później niż w terminie 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Wizja lokalna nie jest zebraniem Wykonawców, w związku z tym w czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie przyjmował pytań o wyjaśnienie SIWZ, ani udzielał odpowiedzi na pytania Wykonawców. Koszty przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie objętym przedmiotem Zamówienia ponosi Wykonawca. Wszelkie ryzyka związane z brakiem przeprowadzenia wizji lokalnej obciążają Wykonawcę. 6. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami ,,Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." i stosować zawarte w nim zasady postępowania w trakcie realizacji zamówienia. Kodeks Postępowania dla Dostawców jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do Specyfikacji przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ. 4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu niepublicznym w Postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. O zakończeniu Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu składania ofert. 5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć Postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania. 7. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w niniejszym Rozdziale. 8. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryterium oceny oferty (cena - waga 95 %). 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane. 10. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji Zamówienia. 11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części Zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om oraz nazwy podwykonawców. 12. Zamawiający nie dopuszcza udziału w realizacji Zamówienia podwykonawców wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2, 4) - 6) i 8) SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do realizacji Zamówienia podwykonawców, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3)
Dodatkowe informacje : 1. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert może spowodować odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Dostawcę. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Załącznikiem nr 3 do SIWZ (Formularz ,,Oferta"). 4. Przedmiotem Postępowania jest udzielenie zamówienia niepublicznego objętego kodem konsolidacyjnym: X-1-2-4, dla którego Zamawiający prowadzi Listę Wiarygodnych Dostawców (LWD). 5. Wykonawcom wpisanym na Listę Wiarygodnych Dostawców w kodzie, o którym mowa w ust. 4 powyżej w przedmiotowym Postępowaniu przysługują następujące uprawnienia: 1) niezwłoczne poinformowanie o wszczęciu Postępowania, 2) otrzymanie dodatkowych punktów w ramach kryterium oceny ofert ,,Obecność na LWD" (waga kryterium: 5%), 3) skrócony termin płatności należności z tytułu realizacji Zamówienia, wynoszący 14 dni, przy czym termin liczony jest od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, a za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5 powyżej, przysługują Wykonawcom znajdującym się na LWD w dniu wszczęcia przedmiotowego postępowania (dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego), a w odniesieniu do uprawnienia z ust. 5 pkt 2) i pkt 3) powyżej, jeśli dany Wykonawca nie został wykreślony z LWD przed podpisaniem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia niepublicznego. Jeżeli po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale przed podpisaniem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia niepublicznego, Wykonawca został wykreślony z LWD, Zamawiający dokona powtórzenia czynności oceny ofert, chyba że przyznanie punktów w ramach kryterium oceny ofert ,,Obecność na LWD" pozostawało bez wpływu na wynik postępowania. 7. Informacje na temat LWD oraz oceny umów i oceny okresowej Wykonawcy dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego w Strefie Dostawcy, w zakładce ,,Lista Wiarygodnych Dostawców". 8. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (tj. Konsorcjum, spółki cywilne) dodatkowe punkty w ramach kryterium oceny ofert ,,Obecność na LWD" otrzymają łącznie w ilości 5 punktów, bez względu na fakt, czy na LWD wpisany jest jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, czy wszyscy Wykonawcy.
Warunki udziału w Projekcie : I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego, 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego tj.: 3.1. W okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności odpowiadającej zakresowi przedmiotowego Zamówienia, tj. zrealizowali zamówienie polegające na budowie, w rozumieniu prawa budowlanego, stacji gazowej wysokiego ciśnienia o przepustowości minimum 3 000 Nm3/h
3.2. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnym do wykonania Zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje do jego wykonania, w tym osoby posiadające uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 11332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Nr 63, poz. 394), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1946), zwane dalej ,,uprawnieniami budowlanymi" do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: a) konstrukcyjno - budowlanej, - co najmniej 1 osoba
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej 1 osoba
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej 1 osoba
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - co najmniej 1 osoba 3.3. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnym do wykonania Zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje do jego wykonania, a w szczególności osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828 ze zm.) do wykonywania prac eksploatacyjnych: Grupa 1: typ E pkt. 2 - urządzenia i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV - co najmniej 2 osoby, typ D pkt. 2 - urządzenia i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV - co najmniej 1 osoba, typ E pkt. 7 - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego - co najmniej 2 osoby, typ D pkt. 7 - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego - co najmniej 1 osoba, typ E pkt. 9 - elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym - co najmniej 2 osoby, typ D pkt. 9 - elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym - co najmniej 1 osoba, typ E pkt. 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2, 7, 9 - co najmniej 2 osoby, typ D pkt. 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2, 7, 9 - co najmniej 1 osoba. Grupa 3 typ E pkt. 4 - sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe) - co najmniej 2 osoby, typ D pkt. 4 - sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe) - co najmniej 1 osoba, typ E pkt. 5 - sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu pow. 0,5 MPa (gazociągi stacje gazowe, tłocznie gazu) - co najmniej 2 osoby, typ D pkt. 5 - sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu pow. 0,5 MPa (gazociągi stacje gazowe, tłocznie gazu) - co najmniej 1 osoba, typ E pkt. 6 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa - co najmniej 2 osoby, typ D pkt. 6 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa - co najmniej 1 osoba, typ E pkt. 7 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa - co najmniej 2 osoby, typ D pkt. 7 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa - co najmniej 1 osoba, typ E pkt. 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 4,5,6,7 - co najmniej 2 osoby, typ D pkt. 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 4,5,6,7 - co najmniej 1 osoba. 3.4. Dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą wpisaną na Listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego do wykonania systemów zabezpieczeń technicznych o których mowa w Ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. 2017 poz.2213). 3.5. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia posiadające odpowiednie uprawnienia spawalnicze tj.: a) Personelem nadzoru spawalniczego - uprawnienia Europejskiego/ Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika - zgodnie z PN - EN ISO 14731:2008 - co najmniej 1 osoba
b) Personelem nadzoru spawalniczego stale obecnym na budowie posiadającym uprawnienia wg PN - EN ISO 14731:2008 (min. europejski mistrz spawalnik EWS) - co najmniej 1 osoba
c) Personelem wykonującym złącza spawane posiadającym uprawnienia PN-EN ISO 9606-1:2014 wydane przez UDT w zakresie metody spawania, materiału, średnic, grubości, rodzaju złącza w odniesieniu do złączy spawanych wykonywanych w ramach przedmiotowego zadania - co najmniej 1 osoba
d) Personelem wykonującym przyłącza kabli ochrony katodowej posiadającym uprawnienia zgodnie z PN-EN ISO 13585:2012 lub PN-EN ISO 14732, doświadczonym w wykonaniu min. 10 przyłączeń kabli do ścianek gazociągu wg. technologii łączenia uznanej przez UDT - co najmniej 1 osoba
UWAGA: Personel nadzoru spawalniczego opisany w punkcie a) może pełnić funkcję nadzoru spawalniczego stale obecnego na budowie, opisanego w punkcie b). 3.6. Dysponują lub będą dysponować specjalistą z dziedziny technologii zabezpieczeń przeciwkorozyjnych z co najmniej trzyletnią praktyką zawodową lub posiadającą ważny certyfikat IBDiM (ukończenia kursu ,,Projektowanie i nadzór nad wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych") lub posiadającą kwalifikacje potwierdzonymi aktualnym certyfikatem NACE CIP Level 2 lub FROSIO Level III. 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego, 5) Oferują robotę budowlaną spełniającą wymagania określone przez Zamawiającego, tj. dysponują lub będą dysponować certyfikowanym systemem jakości w spawalnictwie zgodnie z EN ISO 3834-2:2007. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty lub przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, warunki określone w ust. 1 pkt 2), pkt 3), pkt 4) oraz pkt 5) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2), 4) -6) i 8) SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia polegania na zasobach innych podmiotów, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3) i 10) SIWZ. II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY 1. Oferta Dostawcy powinna zawierać: 1) Wypełniony Formularz ,,OFERTA" (zgodny z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ) zawierający między innymi oświadczenie Dostawcy, iż nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z Rozdziałem VI ust 1. Pkt. 1) SIWZ oraz Oświadczenie Dostawcy, iż spełnia warunki udziału, zgodnie z Rozdziałem VI ust.1 pkt 2) - pkt 5) SIWZ. 2) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego: 1) Wykaz zrealizowanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, spełniających warunek określony w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1. SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ). Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać (dot. Rozdziału VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1. SIWZ: o przedmiot zamówienia (zakres robót), o daty wykonania, tj. rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) i zakończenia (dd/mm/rrrr) realizacji, o podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane. Do każdego zamówienia należy załączyć dowody określające czy te zamówienia zostały wykonane należycie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa w lit a). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane lub są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 2) Oświadczenie, iż Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami przewidzianymi do realizacji zadania, posiadającymi uprawnienia opisane w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 3) ppkt. 3.2. - ppkt 3.6. SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do Specyfikacji). UWAGA: Zamawiający NIE WYMAGA przedłożenia kopii odpowiednich uprawnień, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.2. - ppkt 3.6. SIWZ na etapie składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania ważności posiadanych uprawnień na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 3) Oświadczenie, iż Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował certyfikowanym systemem jakości w spawalnictwie zgodnie z EN ISO 3834-2:2007 (zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do Specyfikacji). 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 4. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2) - pkt 5) SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga: 1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub 2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 5. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków lub wymagań na dzień przedłożonego oświadczenia lub dokumentu. 6. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 7. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, którego oferta po wstępnej ocenie będzie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny. 8. Zamawiający poprawi w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie informując o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : 2018-10-11 23:59
Miejsce realizacji zamówienia : Zgodnie z OPZ
Termin składania ofert : 2018-03-30
Miejsce składania ofert : Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego GAZ-SYSTEM dostępnego pod adresem https://zakupy.gaz-system.pl
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.