eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań rem.:,,Remont kotłowni i sieci cieplnej wraz z systemem sterowania temperaturą gazu po redukcji na stacjach gazowych w/c Żukowo,Pelplin,Lębork,Rokitki oraz pełnienie nadzoru autorskiego (podział na części)Ogłoszenie z dnia 2017-10-12

Nr: NP/2017/09/0561/GDA

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań rem.:,,Remont kotłowni i sieci cieplnej wraz z systemem sterowania temperaturą gazu po redukcji na stacjach gazowych w/c Żukowo,Pelplin,Lębork,Rokitki oraz pełnienie nadzoru autorskiego (podział na części)

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Data publikacji: 2017-10-12

Data wygaśnięcia: 2017-10-26

CPV:

Osoba kontaktowa: Piotr Łykowski (ZA) piotr.lykowski@gaz-system.pl +48 587445479

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii. uzgodnień oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania robót budowlanych w ramach zadań remontowych: Część I "Remont kotłowni i sieci cieplnej wraz z systemem sterowania temperaturą gazu po redukcji na stacji gazowej w/c Żukowo" Część II "Remont kotłowni i sieci cieplnej wraz z systemem sterowania temperaturą gazu po redukcji na stacji gazowej w/c Pelplin" Część III "Remont kotłowni i sieci cieplnej wraz z systemem sterowania temperaturą gazu po redukcji na stacji gazowej w/c Rokitki" Część IV "Remont kotłowni i sieci cieplnej wraz z systemem sterowania temperaturą gazu po redukcji na stacji gazowej w/c Lębork" oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 2. Zakres dokumentacji projektowej: Dokumentację projektową należy opracować dla każdego zadanie oddzielnie. W wersji papierowej w zakresie i ilości opisanej poniżej dla każdego zadania oraz wersje elektroniczne dla każdego zadania na osobnym nośniku elektronicznym. 1) Wykonanie Projektu Budowlanego spełniającego wymagania pod względem szczegółowości jak dla Projektu Wykonawczego - 4 egz. 2) Opracowanie Informacji BIOZ - 4 egz. 3) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz. 4) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego w wersji uproszczonej z zestawieniem R, M, S oraz tabelą elementów scalonych - 1 egz. 5) Wykonanie przedmiaru robót - 1 egz. 6) Wykonanie ZZK (Zbiorcze Zestawienie Kosztów) - 1 egz. 7) Opracowanie zbiorczego zestawienia złomu - 2 egz. 8) Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, a także decyzji pozwolenia na budowę jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony lub potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych (w przypadku braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę). 3. Czynności prowadzone w ramach nadzoru autorskiego: 1) Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uwzględniając obowiązujące w czasie realizacji przepisy i instrukcje
2) Rozstrzyganie merytorycznych wątpliwości Wykonawcy robót bądź Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego w zakresie rozwiązań projektowych przyjętych przez autorów dokumentacji
3) Opiniowanie zaproponowanych przez Wykonawcę robót bądź Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego rozwiązań zamiennych lub równoważnych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej
4) Uzgadnianie z Zamawiającym rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji źródłowej: 5) Uczestniczenie w charakterze ekspertów w radach budowy, naradach komisjach technicznych oraz w odbiorach robót zanikających oraz technicznym i końcowym odbiorze poszczególnych obiektów. 4. Szczegóły techniczne dotyczące zakresu objętego zamówieniem zostały zawarte w Załącznik nr l do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 5. Istotne warunki zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji, szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 6. Dostawca, przed złożeniem oferty, może zapoznać się z zakresem prac na terenie przyszłych robót. W celu chęci odbycia wizji lokalnej należy skontaktować się z Zamawiającym. Wizja lokalna ma pomóc w przygotowaniu oferty. Nie odbycie wizji lokalnej nie jest powodem odrzucenia oferty, jedynie może skutkować brakiem możliwości dochodzenia praw w przypadku przygotowania oferty i realizacji niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wszelkie ryzyka związane z brakiem przeprowadzenia oględzin miejsca obciążają Dostawcę. 7. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami ,,Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." i stosować zawarte w nim zasady postępowania w trakcie realizacji zamówienia. Kodeks Postępowania dla Dostawców jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/. 8. Przedmiot Zamówienia został podzielony na 4 (słownie: cztery) Części: 1) Część nr 1 - "Remont kotłowni i sieci cieplnej wraz z systemem sterowania temperaturą gazu po redukcji na stacji gazowej w/c Żukowo". 2) Część nr 2 - "Remont kotłowni i sieci cieplnej wraz z systemem sterowania temperaturą gazu po redukcji na stacji gazowej w/c Pelplin". 3) Część nr 3 - "Remont kotłowni i sieci cieplnej wraz z systemem sterowania temperaturą gazu po redukcji na stacji gazowej w/c Rokitki". 4) Część nr 4 - "Remont kotłowni i sieci cieplnej wraz z systemem sterowania temperaturą gazu po redukcji na stacji gazowej w/c Lębork".
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do Specyfikacji przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ. 4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu niepublicznym w Postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia każdej Części Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia: 1) Dostawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Dostawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu składania ofert. 5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty w danej Części. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć Postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty w danej Części, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w danej Części. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania. 7. Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w niniejszym Rozdziale. 8. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryterium oceny oferty (cena - waga 100%). które będą prowadzone w formie osobistych spotkań, telekonferencji, wideokonferencji lub drogą elektroniczną. 9. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane. 10. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji Zamówienia. 11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części Zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om oraz nazwy podwykonawców. 12. Zamawiający nie dopuszcza udziału w realizacji Zamówienia podwykonawców wpisanych na Listę Nierzetelnych Dostawców.
Dodatkowe informacje : 1. Temat (nagłówek) wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną musi rozpoczynać się numerem przedmiotowego postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj. NP/2017/09/0561/GDA. 2. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę w danej Części, sporządzoną w formie papierowej lub elektronicznej, zgodnie z wyborem Dostawcy. Złożenie większej liczby ofert w danej Części może spowodować odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Dostawcę. Dostawca decyduje o formie złożenia oferty. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający informuje, że odpowiedzialność za ewentualne wady pliku bądź plików, skutkujące brakiem możliwości zapoznania się z treścią oferty przez Zamawiającego, ponosi Dostawca. 4. Termin realizacji zamówienia: 1) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej dla zadań remontowych o których mowa w Rozdziale III ust. 8 pkt. 1) - pkt. 4) SIWZ - 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2) Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę, niezbędnych do wykonania robót budowlanych w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową lub zgłoszenie robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej i uzyskanie potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych w przypadku braku obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę i przekazanie ich Zamawiającemu - 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 3) Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej - od dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności pełnienia nadzoru autorskiego do dnia podpisania bez uwag Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy w zakresie, określonym w § 1 ust. 1 pkt 2) Umowy.
Warunki udziału w Projekcie : I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego, 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego, Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy: 3.1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 (słownie: dwa) zamówienia, każde polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy, przebudowy lub remontu kotłowni (o mocy min. 130 kW) i sieci cieplnej wraz z systemem sterowania temperaturą gazu po redukcji na stacji gazowej wysokiego ciśnienia. UWAGA: W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w ust. 4 poniżej co najmniej jeden podmiot musi wykazać się spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) powyżej. 3.2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, w tym posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe: a) uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca l 994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409, z późno zm.) do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej 1 osoba, b) uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca l 994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409, z późno zm.) do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej 1 osoba. 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego, 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty lub przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, warunki określone w ust. 1 pkt 2), pkt 3) ppkt 3.2), pkt 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów wpisanych na Listę Nierzetelnych Dostawców. II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY 1. Oferta Dostawcy powinna zawierać: 1) Wypełniony Formularz ,,OFERTA" (zgodny z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ) zawierający między innymi oświadczenie Dostawcy, iż nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z Rozdziałem VI ust 1. Pkt. 1) SIWZ oraz Oświadczenie Dostawcy, iż spełnia warunki udziału, zgodnie z Rozdziałem VI ust.1 pkt 2) - pkt 4) SIWZ. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie. Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeśli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub Zamawiający samodzielnie zweryfikuje aktualność danych Dostawcy zawartych w rejestrze. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych przepisów. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów. 2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego: 1) Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, spełniających warunek określony w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ). Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot zamówienia (zakres prac), charakterystyczne parametry - moc kotłowni (kW), daty wykonania, tj. rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) i zakończenia (dd/mm/rrrr) realizacji, podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane oraz załączyć dowody określające czy te zamówienia zostały wykonane należycie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa w lit a). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane lub są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 2) Oświadczenie, iż Dostawca dysponuje lub będzie dysponował osobami przewidzianymi do realizacji zadania, posiadającymi uprawnienia opisane w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 3 ppkt. 3.2) SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do Specyfikacji). UWAGA: Zamawiający NIE WYMAGA przedłożenia kopii odpowiednich uprawnień, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.2) SIWZ na etapie składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania ważności posiadanych uprawnień na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 4. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2) - pkt 4) SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga: 1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub 2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 5. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków lub wymagań na dzień przedłożonego oświadczenia lub dokumentu. 6. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 7. Jeżeli w danym postępowaniu oferty zostały złożone przez więcej niż dwóch Dostawców, dopuszcza się możliwość badania i oceny ofert tylko tych dwóch Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie są najkorzystniejsze. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oferty złożone przez pozostałych Dostawców Zamawiający pozostawia bez badania i oceny. 8. Zamawiający poprawi w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie informując o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : Zgodnie z zapisem pkt. 22 ppkt. 4 niniejszego ogłoszenia.
Miejsce realizacji zamówienia : Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku
siedziba Wykonawcy.
Termin składania ofert : 2017-10-26
Miejsce składania ofert : 1.1. Oferta w formie elektronicznej: zamowienia.gda@gaz-system.pl lub 1.2. Oferta w formie elektronicznej: należy składać za pośrednictwem Portalu Zakupowego GAZ-SYSTEM dostępnego pod adresem https://zakupy.gaz-system.pl lub 1.3. Oferta w formie papierowej: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk Kancelaria pokój nr 208
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 45 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.