eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Usługi konserwacji, przeglądów i napraw kotłowni gazowych w budynkach administracyjnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku wykonywane przez 36 miesięcy od podpisania umowyOgłoszenie z dnia 2017-09-12

Nr: NP/2017/08/0493/GDA

Przedmiot zamówienia: Usługi konserwacji, przeglądów i napraw kotłowni gazowych w budynkach administracyjnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku wykonywane przez 36 miesięcy od podpisania umowy

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Data publikacji: 2017-09-12

Data wygaśnięcia: 2017-09-20

CPV:

Osoba kontaktowa: Bożena Sarnowska (ZA) bozena.sarnowska@gaz-system.pl +48 587445469

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1.Przedmiotem Zamówienia jest prowadzenie kontroli działania, konserwacji, przeglądów, napraw oraz innych czynności mających na celu zapewnienie pełnej sprawności kotłowni gazowych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ -SYSTEM Oddział w Gdańsku w podziale na trzy zadania
Zadanie I obejmuje budynki zlokalizowane w Gdańsku przy ul. Wałowej 47, Podstocznej 10,11,15. Zadanie II obejmuje budynki zlokalizowane w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 34. Zadanie III obejmuje budynki zlokalizowane w Gustorzynie gm. Brześć Kujawski. 2.Istotne warunki zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji, szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 3.Dostawca, przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się z planowanym zakresem robót oraz z załącznikami do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wizja lokalna ma pomóc uszczegółowić zapisy w dokumentacji w celu przygotowania rzetelnej oferty. 4.Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami ,,Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." i stosować zawarte w nim zasady postępowania w trakcie realizacji zamówienia. Kodeks Postępowania dla Dostawców jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do Specyfikacji przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca. 3.Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ. 4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji. 2. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 3. O zakończeniu Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu składania ofert. 4. Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia o którym mowa w ust. 2 powyżej. 5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć Postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania. 7. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny oferty, które będą prowadzone w formie osobistych spotkań, telekonferencji, wideokonferencji lub drogą elektroniczną. 8. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Niepublicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli żąda go Zamawiający. 9. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwość powierzenia prac będących przedmiotem niniejszego postępowania podwykonawcom. 10. W przypadku powierzenia prac podwykonawcom w ofercie należy wskazać jaki zakres prac zostanie zlecony podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców. 11. Zamawiający nie dopuszcza udziału w realizacji Zamówienia Niepublicznego podwykonawców wpisanych na Listę Nierzetelnych Dostawców.
Dodatkowe informacje : Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji. 2.Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia Niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Dostawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/ 3. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 4. Dostawca jest zobowiązany w temacie wiadomości elektronicznej wpisać numer postępowania tj.: NP/2017/08/0475/GDA Zamawiający informuje, że jeżeli oferta wpłynie na adres inny niż wskazany w SIWZ lub ogłoszeniu zostanie uznana za nieprawidłowo złożoną. 5. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w formie papierowej lub elektronicznej Ofertę należy złożyć na Formularzu ,,Oferta" (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ). Złożenie większej liczby ofert w postępowaniu spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Dostawcę. Dostawca decyduje o formie złożenia oferty. 6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF. Zamawiający informuje, że odpowiedzialność za ewentualne wady pliku bądź plików, skutkujące brakiem możliwości zapoznania się z treścią oferty przez Zamawiającego, ponosi Dostawca.
Warunki udziału w Projekcie : INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia niepublicznego mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.: 2.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i rozmiarem usłudze stanowiącej przedmiot Zamówienia. 2.2. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia posiadającą aktualne świadectwa kwalifikacji wydane zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji I sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.) lub równoważne zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dz. U. Nr 63, poz. 394) do wykonywania prac w zakresie : a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania, czynnościami osób wykonujących prace eksploatacyjne, na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, montażu dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: ? Grupa 3 pkt. 4 - sieci gazowe, rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa pkt. 6 - urządzenia, instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa pkt. 8 - przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW pkt. 10 - AKP, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 4, 6, 8 b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania czynnościami osób wykonujących prace eksploatacyjne, na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, montażu dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: ? Grupa 3 pkt. 4 - sieci gazowe, rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa pkt. 6 - urządzenia, instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa pkt. 8 - przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW pkt. 10 - AKP, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 4, 6, 8 c) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania czynnościami osób wykonujących prace eksploatacyjne, na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, montażu, prac kontrolno - pomiarowych dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: ? Grupa 2 pkt. 1 - kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi pkt. 2 - sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW pkt. 10 - AKP i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1,2 dla przynajmniej 1 (jednej) osoby przewidzianej do wykonania czynności eksploatacyjnych. d) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania czynnościami osób wykonujących prace eksploatacyjne, na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, montażu, prac kontrolno - pomiarowych dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: ? Grupa 2 pkt. 1 - kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi pkt. 2 - sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW pkt. 10 - AKP i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1,2 dla wszystkich osób przewidzianych do wykonania czynności eksploatacyjnych. Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji. W takim przypadku osoba wskazana do pełnienia kilku funkcji musi wykazać się odpowiednimi dla wszystkich tych funkcji uprawnieniami. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego zgodnie z Rozdziałem VII ust. 1 SIWZ. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty lub przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego. 3. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie Zamówienia Niepublicznego. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1 pkt 1) - 3) powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1 pkt 4) musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie. 4. Zamawiający dopuszcza poleganie na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dostawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia niepublicznego, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (poleganie na zasobach innych podmiotów). W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów Dostawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował w sposób realny zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia niepublicznego, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia niepublicznego oraz dokumenty, z których będzie wynikać, że osoba lub osoby podpisujące zobowiązanie były umocowane do działania w imieniu tych podmiotów. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia wymaga się, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia Niepublicznego w charakterze podwykonawców Dostawcy. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych wpisanych na Listę Nierzetelnych Dostawców. W sytuacji, gdy Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji Zamówienia Niepublicznego, zakazuje się polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia. IX.INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY 1. W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia: 20.09.2017r. do godz. 10:00. Dostawca zobowiązany jest przedłożyć: 1) Formularz ,,OFERTA" - wypełniony zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ) zawierający między innymi oświadczenie Dostawcy, iż nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z Rozdziałem VIII ust 1. Pkt. 4) SIWZ oraz Oświadczenie Dostawcy, iż spełnia warunki udziału, zgodnie z Rozdziałem VIII ust.1 pkt 1) - pkt 3) SIWZ. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie. Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeśli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub Zamawiający samodzielnie zweryfikuje aktualność danych Dostawcy zawartych w rejestrze. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych przepisów. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego (po wstępnej ocenie ofert lub negocjacjach handlowych): 1) Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień, zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 2) ppkt. 2.1) SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Specyfikacji). Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy odpowiednio podać: - przedmiot zamówienia, - zakres prac - termin realizacji tj. rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) i zakończenia (dd/mm/rrrr) realizacji zamówienia, - zamawiającego (nazwa, adres), (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ) Ponadto, do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dokument potwierdzający, że zamówienia te zostały wykonane należycie. 2) Oświadczenie, że Dostawca dysponuje lub będzie dysponował osobami przewidzianymi do realizacji zadania, posiadającymi uprawnienia i doświadczenie opisane w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 2) ppkt 2.2) SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ). 3) Jeżeli Dostawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) - 3) SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VIII ust. 4 SIWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga: 3.1. zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu lub 3.2. innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 3. Oferta wraz z dokumentami może być przedstawiona w formie oryginału lub kopii lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę/Mocodawcę. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę. 5. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentu, o których mowa w ust 1. pkt 2) powyżej oraz podpisania oświadczania w pkt. 14 Formularzu" OFERTA" dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty. 6. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Dostawca spełnia. 7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 8. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków lub wymagań na dzień przedłożonego oświadczenia lub dokumentu. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości. 10. Jeżeli w danym postępowaniu oferty zostały złożone przez więcej niż 2 Dostawców, dopuszcza się możliwość badania i oceny ofert tylko tych 2 Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie są najkorzystniejsze. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oferty złożone przez pozostałych Dostawców Zamawiający pozostawia bez badania i oceny.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : 36 m-cy po podpisaniu umowy
Miejsce realizacji zamówienia : Gdańsk, Grudziądz, Gustorzyn
Termin składania ofert : 2017-09-20
Miejsce składania ofert : 1. Oferta w formie elektronicznej: zamowienia.gda@gaz-system.pl
2. Oferta w formie elektronicznej: należy składać za pośrednictwem Portalu Zakupowego GAZ SYSTEM dostępnego pod adresem https://zakupy.gaz-system.pl lub 3. Oferta w formie papierowej: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk Kancelaria pokój nr 208.
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 45 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.