eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnowskie Góry › Zabiegi pielęgnacyjno - konserwatorskie zabytkowych drzewostanów w Tarnowskich Górach oraz utrzymanie zieleni, infrastruktury i ścianie drzew w Parku w Reptach Śląskich.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-06-09

Tarnowskie Góry: Zabiegi pielęgnacyjno - konserwatorskie zabytkowych drzewostanów w Tarnowskich Górach oraz utrzymanie zieleni, infrastruktury i ścianie drzew w Parku w Reptach Śląskich.
Numer ogłoszenia: 137666 - 2015; data zamieszczenia: 09.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 56847 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, tel. 032 3933600, 3933855, faks 032 3933602.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zabiegi pielęgnacyjno - konserwatorskie zabytkowych drzewostanów w Tarnowskich Górach oraz utrzymanie zieleni, infrastruktury i ścianie drzew w Parku w Reptach Śląskich..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług polegających na wykonaniu zbiegów pielęgnacyjno - konserwatorskich zabytkowych drzewostanów w Parku repeckim i alei lipowej przy ul. Lipowej oraz utrzymaniu zieleni, infrastruktury wraz z ścinaniem drzew w Parku repeckim przy ul. Śniadeckiego. Cały zakres prac został podzielony przez Zamawiającego na trzy odrębne zadania. Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni i infrastruktury oraz ścinanie drzew w Parku w Reptach -Tarnowskich Górach w latach 2015 - kwiecień 2016 r., w tym: 1) Koszenie łąk parkowych w dolinie Dramy - 5,80 ha 2) Koszenie trawników parkowych - 2,10 ha 3) Koszenie trawy, chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie parku - 31.270 m2 4) Cięcia odmładzające krzewów - 300 szt. 5) Pielęgnacja krzewów żywopłotowych z ligustru pospolitego - 1 543,60 m2 , 6) Pielęgnacja kwietników bylinowych ziemnych i w gazonach - 479,29 m2 , 7) Wyłożenie feromonów na kornika drukarza -50 szt. 8) Pielęgnacja nasadzeń odnowieniowych - 6.050 m2 , 9) Czyszczenie terenu z podrostów - 2,60 ha 10) Czyszczenie wczesne - 1,40 ha 11) Zwalczanie rdestowa ostrokończastego - 0,20 ha 12) Ochrona drzew kasztanowca białego - 100 szt. przez: a) wyłożenie feromonów na szrotówka - 200 szt. b) wygrabienie liści spod 100 szt. drzew kasztanowca białego - 10200 m2, 13) Wygrabianie liści z trawników - 0,55 ha 14) Konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów o łącznej długości 1.227,30 mb, w tym: a) rowy - 1.130,00 mb b) przepusty - 97,30 mb c) wykaszanie ze skarp rowów - 3955 m2 . 15) Wycinki drzew iglastych -65 szt. 16) Wycinka drzew liściastych - 115 szt. 17) Wyrób drewna wg sortymentów - 333 m3, 18) Zakładanie trawnika dywanowego siewem - 100 m2 19) Frezowanie pni drzew - 12.000 cm2 20. Sadzenie drzew - 17 szt. 21) Utrzymanie czystości: a) oczyszczanie alejek parkowych i parkingu - 35.350,00 m2 , b) oczyszczanie schodów -16.200,00 m2, c) oczyszczanie parku - 115 ha, 22) Montaż i naprawienie ławek parkowych - 7 szt. 23) Wykonanie innych prac na terenie parku - 70,00 r-g Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów pielęgnacyjno - konserwatorskich starodrzewu zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach w 2015 r. polegających na wykonaniu cięć sanitarnych i technicznych 119 szt. drzew różnych gatunków rosnących w obrębie Parku w Reptach, głównie wzdłuż alejek parkowych, w tym: 1) cięcia sanitarne - 116 szt. drzew, 2) cięcia techniczne (skrajnia alejek) - 3 szt. drzew, Zadanie 3 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich starodrzewu alei lipowej i posadzenie drzew przy ul. Lipowej w Tarnowskich Górach w 2015r. w tym: 1) wykonanie różnych kombinacji cięć sanitarno-pielęgnacyjnych, korekcyjnych, redukcyjnych, technicznych, prześwietlających pędy juwenilne połączone z usuwaniem gniazd jemioły, zamontowaniem w koronach drzew wiązań typu COBRAR lub równoważnych oraz odsłonięciem szyi korzeniowych i usunięciem odrostów korzeniowych, w tym: - cięcia pielęgnacyjno-sanitarne - CPS - na 36 szt. drzew, - cięcia korekcyjne - KK - na 13 szt. drzew, - cięcia redukcyjne - Rh - na 14 szt. drzew, w tym: - obniżenie korony o min. 2 m - 8 szt. drzew, - obniżenie korony o min. 3 m - 3 szt. drzew, - obniżenie korony o min. 4 m - 3 szt. drzew, - cięcia prześwietlające - prześwietlenie - 22 szt. drzew - cięcia techniczne (skrajnia pozioma i pionowa od str. sąsiadującej posesji) - T - 2 szt. drzew, - zamontowanie w koronach 5 szt. drzew wiązań lub systemu wiązań dynamicznych lub statycznych typu COBRA R lub równoważnych - Wz - łącznie 9 szt. wiązań o wytrzymałości 2 lub 4 tony, - odsłonięcie szyi korzeniowej - odsłonięcie - 8 szt. drzew, - usunięcie gniazd jemioły z korony drzewa - jemioła - 10 szt. drzew, - usunięcie odrostów korzeniowych - odrosty - 10 szt. drzew, 2) posadzenie drzew lip drobnolistnych zakupionych przez Zamawiającego - 8 szt. Szczegółowe opisy (oddzielne dla każdego zadania) przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznikach Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 itd. wraz z przedmiarami, oraz wzorami umów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.30.00 - Usługi utrzymania parków 77.21.10.00 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: utrzymanie zieleni i infrastruktury oraz ścinanie drzew w Parku w Reptach -Tarnowskich Górach w latach 2015 - kwiecień 2016 r..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105861,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 74469,84

 • Oferta z najniższą ceną: 74469,84 / Oferta z najwyższą ceną: 89256,98

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: wykonanie zabiegów pielęgnacyjno - konserwatorskich starodrzewu zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach w 2015 r..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Łukasz Konig, ul. Karola Miarki 20, 42-600 Tarnowskie Góry, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27660,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 20005,92

 • Oferta z najniższą ceną: 20005,92 / Oferta z najwyższą ceną: 38051,46

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich starodrzewu alei lipowej i posadzenie drzew przy ul. Lipowej w Tarnowskich Górach w 2015r..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26710,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15196,68

 • Oferta z najniższą ceną: 15196,68 / Oferta z najwyższą ceną: 30218,40

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.