eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Licencja na oprogramowanie Winsarcz (nielimitowana ilość stanowisk) oraz nadzór autorski

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-01-24

Gdańsk: Licencja na oprogramowanie Winsarcz (nielimitowana ilość stanowisk) oraz nadzór autorski
Numer ogłoszenia: 13319 - 2013; data zamieszczenia: 24.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, faks 58 3458235 , strona internetowa www.gznk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Licencja na oprogramowanie Winsarcz (nielimitowana ilość stanowisk) oraz nadzór autorski.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie niewyłącznej, niezbywalnej licencji na oprogramowanie Winsarcz (nielimitowana ilość stanowisk) do korzystania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Programu oraz nadzór autorski.
2. Licencja obejmuje:
a) zgodnie z Dokumentacją prawo do korzystania z Programu wyłącznie na własny użytek Licencjobiorcy na Sprzęcie Podstawowym,
b) prawo do korzystania z Dokumentacji dostarczonej wraz z Programem dla wspomagania dozwolonego korzystania z Programu przez Licencjobiorcę,
c) prawo do sporządzania kopii Programu dla celów archiwalnych lub jako kopii zapasowych.
3.Nadzór autorski obejmuje:
a) podjęcie działań mających na celu usunięcie zgłoszonego telefonicznie problemu najpóźniej w dniu zgłoszenia,
b) analizę zgłoszonych usterek pod względem wpływu na pozostałe oprogramowanie działające u Zamawiającego,
c) usuwanie zgłaszanych usterek w funkcjonowaniu oprogramowania w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego,
d) usuwanie błędów w danych spowodowanych usterkami oprogramowania w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego,
e) sporządzenia protokołu, w którym określane są okoliczności występowania usterki oraz jej wpływ na dane zawarte w systemie,
f) w przypadku konieczności osobistego udziału przedstawiciela Wykonawcy podczas usuwania usterki, przybędzie on najpóźniej w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu,
g) pomoc w usuwaniu skutków awarii,
h) udzielanie wyjaśnień związanych z bieżącą eksploatacją programów,
i) udzielanie porad w zakresie techniczno - eksploatacyjnym,
j) nieodpłatne przekazywanie nowych wersji oprogramowania w okresie trwania umowy,
k) wykonywanie uaktualnień oprogramowania wymagających tworzenia dodatkowego oprogramowania,
l) pomoc w wykonywaniu przez Zamawiającego konwersji baz do formatów XLS lub TXT,
m) wykonywania zbiorczych zmian danych w bazach w ramach systemu na pisemne zlecenie głównego księgowego lub jego zastępcy,
n) drobne modyfikacje oprogramowania usprawniające obsługę i zmieniające formę wydruków.
o) wykonanie zmian w programie pozwalających na wydruk wszystkich zestawień na drukarkach igłowych oraz laserowych,
p) wykonywanie analiz nieuwzględnionych w programie na życzenie zamawiającego i w określonym przez niego terminie.
q) okresowa kontrola, nie rzadziej niż raz na miesiąc, integralności strukturalnej baz danych,
r) naprawę uszkodzeń baz danych wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i pod jego nadzorem,
s) pomoc w zakresie przetwarzania danych zawartych w bazach danych Zamawiającego, a niemożliwych do wykonania przez oprogramowanie Wykonawcy,
t) pomoc w wykonywaniu przez Zamawiającego zestawień i wydruków niestandardowych, nie wymagających tworzenia dodatkowego oprogramowania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.00.00.00 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 72.25.00.00 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 72.25.32.00 - Usługi w zakresie wsparcia systemu 72.26.70.00 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Oprogramowanie (SARCZ - naliczanie czynszu i rozliczanie mediów) zostało wdrożone w latach 90-tych w byłych PGM-ach, a następnie przejęte wraz z innymi zasobami teleinformatycznymi przez GZNK ZB i funkcjonuje do dnia dzisiejszego, po wykonanych w międzyczasie modyfikacjach i dostosowaniu do pracy w środowisku Windows.
  Zmiana oprogramowania pociągałaby za sobą dodatkowe koszty takie jak konwersja baz danych, wdrożenie obejmujące przystosowanie funkcjonującej infrastruktury teleinformatycznej zakładu jak również szkolenia pracowników.
  Jednocześnie należy podkreślić, że rzetelne wykonanie zamówień wymaga wiedzy odnośnie relacji baz danych oraz dostępu do kodów źródłowych aplikacji. Oba te elementy są chronione prawami autorskimi oraz tajemnicą przedsiębiorstwa przez Wojewódzki Ośrodek Informatyczny Sp. z o.o.
  W związku z powyższym należy przyjąć, że nie istnieją inni wykonawcy, którzy byliby w stanie wykonać wymaganą usługę w zakresie jaki obejmuje obecnie funkcjonujące oprogramowanie do obsługi czynszów praktycznie z dnia na dzień.
  Aby zapewnić możliwość osiągnięcia przychodów przez Zamawiającego poprzez prawidłowe i terminowe naliczanie czynszów oraz zapewnić stały nadzór nad oprogramowaniem użytkowanym przez Zamawiającego z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów konieczne jest udzielenie zamówienia Wojewódzkiemu Ośrodkowi Informatyki Sp. z o.o., który jest właścicielem oprogramowania i posiada do niego prawa autorskie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Wojewódzki Ośrodek Informatyki Spółka z o.o., ul. Beniowskiego 84b, 80-355 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.