eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krynica-Zdrój › Dostawa polielektrolitu do zagęszczania osadu nadmiernego i odwadniania osadu przefermentowanego dla Oczyszczalni Ścieków w Powroźniku

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-01-10

Krynica-Zdrój: Dostawa polielektrolitu do zagęszczania osadu nadmiernego i odwadniania osadu przefermentowanego dla Oczyszczalni Ścieków w Powroźniku
Numer ogłoszenia: 10314 - 2014; data zamieszczenia: 10.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 260371 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 018 472 52 76, faks 018 472 52 73.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa polielektrolitu do zagęszczania osadu nadmiernego i odwadniania osadu przefermentowanego dla Oczyszczalni Ścieków w Powroźniku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa polielektrolitu w postaci proszku do zagęszczania osadu nadmiernego i odwadniania osadu przefermentowanego. 2. Parametry polielektrolitu do zagęszczania osadu nadmiernego: 1) Szacowana ilość osadu nadmiernego przeznaczonego do zagęszczenia - 90 m3/d. 2) Osad przed zagęszczeniem - nie mniej niż 1,0% s.m. 3) Wymagany stopień zagęszczenia - nie mniej niż 3% s.m. 4) Zagęszczanie odbywa się w zagęszczaczu firmy GUINARD. 5) Szacowane zużycie polielektrolitu w ciągu roku wynosi 4 000 kg. 3. Parametry polielektrolitu do odwadniania osadu przefermentowanego: 1) Szacowana ilość osadu przefermentowanego przeznaczonego do odwodnienia - 60 m3/d. 2) Osad przed odwodnieniem - nie mniej niż 3% s.m. 3) Wymagany stopień odwodnienia - nie mniej niż 14% s.m. 4) Odwodnienie odbywa się na taśmowej prasie filtracyjnej firmy GUINARD. 5) Szacowane zużycie polielektrolitu w ciągu roku wynosi 4 000 kg. 4. Koszty transportu zamówionych partii polielektrolitu do oczyszczalni ścieków w Powroźniku ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest wliczyć koszt transportu do ceny jednostkowej brutto jednego kilograma proponowanego polielektrolitu. 5. Zamawiający przewiduje prawo opcji: 1) z szacunkowej ilości 4 000 kg polielektrolitu do zagęszczania osadu nadmiernego wymagalne będzie 2 000 kg, natomiast pozostałą ilość tj. 2 000 kg Zamawiający zamówi w zależności od zapotrzebowania; 2) z szacunkowej ilości 4 000 kg polielektrolitu do odwadniania osadu przefermentowanego wymagalne będzie 2 000 kg, natomiast pozostałą ilość tj. 2 000 kg Zamawiający zamówi w zależności od zapotrzebowania. 6. Dostawy poszczególnych partii polielektrolitu następowały będą każdorazowo na podstawie zgłoszeń telefonicznych lub faksem Zamawiającego. Realizacja dostawy nastąpi w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania. Polielektrolit dostarczany będzie w workach po 25 kg, o łącznej wadze jednego zamówienia nieprzekraczającej 625 kg. 7. Wymaganiem Zamawiającego jest, aby zaproponowany typ polielektrolitu gwarantował ekonomiczną i pewną eksploatacją urządzeń do zagęszczania i odwadniania osadów. 8. Wykonawca będzie odbierał opakowania po elektrolicie. Wykonawca powinien posiadać stosowne decyzje, wydane przez właściwe organy, zezwalające na odbiór opakowań po polielektrolicie. 9. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania parametrów odwadniania i zagęszczania osadów uzyskanych w testach eksploatacyjnych w okresie obowiązywania umowy. 10. W przypadku konieczności zmiany polielektrolitu o jednostkę mocy, marki - (właściwości fizykochemicznych), Wykonawca dostarczy żądany polielektrolit po przeprowadzeniu badania prób osadu na koszt Wykonawcy bez zmiany pierwotnie ustalonej ceny.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.54.20.00 - Polimery akrylowe w formach podstawowych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 117115,17

  • Oferta z najniższą ceną: 117115,17 / Oferta z najwyższą ceną: 121010,84

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.