eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1525/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-07-01
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1525/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2022 roku w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 czerwca 2022 roku przez
Wykonawc
ę Indemar Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
w postępowaniu prowadzonym
przez
Zamawiającego Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,

przy udziale Wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia: Jantar
Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku i Era Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,


orzeka:

1. Oddala
odwołanie
;
2. kosztami
postępowania obciąża Odwołującego – Indemar Sp. z o.o. z siedzibą w
Szczecinie i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego –
Indemar Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie tytułem wpisu od odwołania;

2.2.
zasądza od Odwołującego – Indemar Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na rzecz
Zamawiającego – Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku kwotę 3 600 zł 00 gr
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione
koszty Strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika oraz kwotę 825 zł
00 gr (słownie: osiemset dwadzieścia pięć złotych zero groszy) stanowiącą uza-
sadnione koszty Strony
poniesione z tytułu dojazdu na posiedzenie oraz kwotę
230
zł 00 gr (słownie: dwieście trzydzieści złotych zero groszy) stanowiącą inne
uzasadnione wydatki Strony.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:
………………………….
Sygn. akt KIO 1525/22
Uzasadnienie


Zamawiający – Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – prowadzi na podstawie
ustawy z dnia 11
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku
poz. 1129 ze zm., dalej:
„ustawa Pzp”) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
mające za przedmiot Budowę
monitoring
u miejskiego w ramach projektu „Rozwój sieci monitoringu”.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 1 kwietnia 2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00106030/01.

W dniu 1 czerwca 2022 r.
Zamawiający poinformował wykonawców o wyniku
przedmiotowego p
ostępowania.
W dniu 6 czerwca 2022 r. Wykonawc
a Indemar Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
(dalej jako „Odwołujący”) wniósł odwołanie od następujących czynności Zamawiającego:
1.
niezgodnej z przepi
sami ustawy czynności polegającej na niezasadnej ocenie ofert i
wyborze oferty Konsorcjum, jako oferty najkorzystniejszej pomimo,
że oferta tego
wykonawcy podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 b i c ustawy Pzp z uwagi na
niewykazanie przez Wyko
nawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego
przez Zamawiającego w ramach pkt VII SWZ ppkt 4 lit a oraz niezłożenia w przewidzianym
przez Zamawiającego terminie podmiotowego środka dowodowego w zakresie wykazania
spełnienia warunku udziału w postępowaniu;
2.
niezgodnej z przepisami ustawy
czynności polegającej na niezasadnej ocenie ofert i
wyborze oferty Konsorcjum, jako oferty najkorzystniejszej, pomimo, że złożona przez tego
wy
konawcę oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy Pzp jako nieod-
powiadająca SWZ, w tym w szczególności co do oczekiwanego przez Zamawiającego
zakresu wykonanych robót, bowiem kosztorys Wykonawcy zawiera pozycje, które
Zamawiający wyraźnie wyłączył z zakresu przedmiotu umowy, a cena oferty zawiera
wynagrodzenie za prace, których Zamawiający nie zamawiał;
3.
niezgodnej z przepisami ustawy czynności polegającej na odrzuceniu oferty Indemar
Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako
niezgodnej z warunkami z
amówienia - pomimo, że oferta tego wykonawcy była ofertą naj-
korzystniejszą, odpowiadała warunkom przedmiotowym sformułowanym przez Za-
mawiającego w SWZ oraz zawierała najniższą cenę.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:

naruszenie przepisów ustawy Pzp tj. art. 16 pkt 1 i 2, art. 17 ust. 2, art. 57 pkt 2; art. 239 ust.
1; 226 ust. 1 pkt 2 lit b i c PZP, art. 22ó ust. 1 pkt 5; art. 128 ust. 1 PZP, art. 17 ust. 2 PZP;
art. 273 ust. 1 pkt 2 PZP poprzez:
1) nieodrzucenie oferty
Przystępującego Konsorcjum pomimo niespełniania przez ww.
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – jako naruszające w szczególności art. 226
ust. 1 pkt 2 lit b i c w zw z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp;
2) nieodrzucenie oferty
Przystępującego Konsorcjum pomimo, że oferta ta nie była
zgodna z SWZ co do oczekiwanego przez Zamawiającego zakresu prac oraz zawierała cenę
za roboty niezamówione przez Zamawiającego – jako naruszające w szczególności art. 226
ust. 1 pkt 5 Pzp;
W zakresie odrzucenia o
ferty Indemar Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie pomimo, że
oferta ta odpowiadała treści SWZ, wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, a jego oferta była ofertą najkorzystniejszą, Odwołujący zarzucił
Zamawiającemu naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwołujący wniósł o:
1.
unieważnienie czynności zamawiającego polegającej na wyborze jako najkorzyst-
niejszej oferty
Przystępującego Konsorcjum;
2.
nakazanie zamawiającemu dokonania ponownego:
− badania i oceny ofert;
− wyboru oferty najkorzystniejszej;
3.
nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty Przystępującego Konsorcjum.

W toku rozprawy Odwołujący oświadczył, że uzupełnia żądanie zawarte w odwołaniu
wnosząc o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia oferty złożonej
przez Odwołującego.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, co następuje.

Odwołujący przedstawił następujący stan faktyczny.
W dniu 1 kwietnia 2022
r. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego mającego za przedmiot „Budowę monitoringu miejskiego w ramach
projektu „Rozwój sieci monitoringu”.
W ramach punktu
IV Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający wskazał, że
przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu
instalacji telewizji dozorowej CCTV
z zasilaniem wraz z budową połączenia świa-
tłowodowego na terenie śródmiejskiego odcinka bulwarów rzeki Słupi wraz z dowiązaniem

łącza światłowodowego do nowej siedziby Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przy ul.
Grottgera oraz przyłączem kamer na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej z Sobieskiego. W ra-
mach zamówienia przewidziano także budowę przyłącza telekomunikacyjnego do budynku
biurowo - administracyjnego przy ul. Grottger
a 13, w którym mieścić się będzie centrum
monitoringu CCTV.
Zgodnie z punktem IV ppkt 4 SWZ p
rzedmiot zamówienia został szczegółowo
opisany za po
mocą dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych, które stanowią załączniki do SWZ. W punkcie 3 rozdziału IV SWZ
ustalono, że przedmiot zamówienia obejmuje doprowadzenie kanalizacji teletechnicznej wraz
ze światłowodem do istniejącej studni przy budynku Grottgera 13 wraz z wpięciem do
rozdzielni światłowodowej. Wskazana w dokumentacji budowa studni przy budynku Grott-
gera 13 wraz z pracami wewnątrz budynku (budowa koryta kablowego PCV 100x60) reali-
zowana jest w ramach odrębnego zadania i nie jest przewidziana do wykonania w ramach
niniejszego zamówienia.
Pomimo
zapisu rozdziału IV PKT 3 SWZ, Zamawiający w ramach załączonego do
SWZ przedmiaru robót oraz kosztorysu wskazał, w poz. 1: „budowa studni kablowych
prefabrykowanych rozdzielczych SKR-
1 w gruncie kategorii III”, w ramach poz. 2: montaż
elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących
studniach kablowych
– montaż pokryw dodatkowych z listwami rama ciężka lub podwójna
lekka”, w ramach poz. 3: budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie
wykonanym ręcznie w gruncie kat III - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu.
Pismem z dnia 25 kwietnia 2022
r. Zamawiający, działając w trybie art. 284 ust. 6
ustawy Pzp
, udostępnił pytania wykonawców i wyjaśnienia SWZ. Odwołujący zwrócił uwagę
na pytanie
nr 16 i udzieloną na nie odpowiedź. Odwołujący przytoczył treść pytania: „Czy
zamawiający w związku ze zrezygnowaniem z zakresu części budynkowej przy ul. Grottgera,
przewiduje montaż przełącznicy światłowodowej w ww. obiekcie (poz. 1.6. kosztorysu
ofertowego oraz powiązane z tym punktem związane z pomiarami linii optycznych i wy-
posażeniem przełącznicy). Czy ma być to panel obsługujący trzy relacje, jeśli nie to w jaki
sposób przewód będzie zakończony po stronie ul. Przemysłowej (relacja do ul. Grottgera i ul.
Szczecińskiej) i czy nie wpływa to na ilość przyłącznic, osprzętu i spawów w przedmiarze i
kosztorysie ofertowym?" Zamawiający odpowiedział: „Zamawiający informuje, że kabel
relacji Bulwary rzeki Słupi - ZIM, Przemysłowa 73-ZIM Grottgera powinien być ułożony od
Bulwa
rów rzeki Słupi do nowej siedziby ZIM, ul. Grottgera. W związku z brakiem części
budynkowej, kabel musi być zakończony w zewnętrznych ODF. Do czasu funkcjonowania
serwerowni w siedzibie ZIM, ul. Przemysłowa 73, kabel należy przeciągnąć i wprowadzić do
obec
nej serwerowni na ODF, w przyszłości w miejscu przecięcia na podstawie odrębnych
zleceń, umów ww. kabel zostanie połączony w złączu lub innych uzgodnień z Zamawiającym

w za
leżności od postępów prac przy adaptacji budynku Grottgera 13.”
Odwołujący wskazał, że zgodnie z przywołanym pismem z dnia 25 kwietnia 2022 r.
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 16 potwierdził, że z przedmiotu umowy wyłączony
jest zakres robót związanych z częścią budynkową. Następnie Odwołujący wskazał, że
Zamawiający w związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami Wykonawców dokonał
modyfikacji przedmiaru robót i kosztorysu wskazując, iż „przekazuje nowy obowiązujący
przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy".


Z
godnie z rozdziałem VII pkt 2 ppkt 4a SWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy spełniają warunek zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający ustalił, że uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w
okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedną robotę budowlaną (umowę),
której przedmiotem była budowa i/lub rozbudowa sieci monitoringu CCTV opartego na
łączach światłowodowych o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto albo dwie
roboty budowlane (umowy), których przedmiotem była budowa i/lub rozbudowa sieci
monitoringu CCTV
opartego na łączach światłowodowych, o łącznej wartości brutto nie
mniejszej niż 100 000,00 zł.
Dnia 13 ma
ja 2022r. Zamawiający wezwał Konsorcjum do złożenia podmiotowych
środków dowodowych, zgodnie z rozdziałem IX pkt 4 SWZ w zakresie potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym w szczególności wykazu robót
Wykonawca Konsorcjum w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego do złożenia
podmiotowych środków dowodowych złożył zestawienie – załącznik nr 6 do SWZ w którym
wskazał, że na rzecz Scholz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie zrealizował usługę
montażu î wdrożenia systemów monitoringu CCTV IP w oparciu o łącza światłowodowe na
podstawie umowy z dnia 13 grudnia 2017 r., przy czym w okresie luty 2018 - marzec 2018
umowę wykonywał w Oddziale w Krakowie; a w okresie od kwietnia do maja 2018 w
Oddziale w Inowrocławiu, przy czym łączna wartość robót przekraczała 100.000,00 PLN.
Wraz z wykazem Wykonawca przedłożył list referencyjny, który potwierdzał wykonanie na
rzecz Scholz Polska Sp. z o.o. w ramach jednej umowy usługi montażu i wdrożenia
systemów monitoringu CCTV IP w oparciu o łącza światłowodowe w Oddziale w
Inowrocławiu - o wartości 71.250,00 netto oraz w Oddziale w Krakowie – o wartości
78.786,00 netto. List
potwierdzał należyte wykonanie usługi. Podpis pod nim złożył Pan M.B..
Pismem z dnia 25 maja 2022
r. Zamawiający, działając w trybie art. 128 ust. 1 ustawy
Pzp
, wezwał Konsorcjum do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia podmiotowych środków
dowodowych wskazując w uzasadnieniu, że na podstawie wykazu robót złożonego w dniu 13
maja 2022
r. niemożliwa jest ocena spełnienia przez Wykonawcę stawianego warunku

udziału w postępowaniu, bowiem prace wskazane przez Wykonawcę polegają na wykonaniu
usługi montażu i wdrożenia systemów monitoringu CCTV IP w oparciu o łącza
światłowodowe.
Następnie Odwołujący wskazał, że w dniu 31 maja 2022 r. Jantar Sp. z o.o. jako Lider
Konsorcjum przedłożył oświadczenie podmiotu Scholz Polska Sp. z o.o. podpisane przez
Pana M.B. z dnia 30 maja 2022 r.
W ww. oświadczeniu stwierdzono, że realizacja montażu i
wdrożenia systemów monitoringu CCTV IP stanowiła roboty budowlane w rozumieniu art. 7
pkt 21 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Zamawiający ocenił, że Konsorcjum Jantar Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku i ERA Sp.
z o.o. z siedzibą w Chorzowie spełniło warunki udziału w postępowaniu.
W dniu 1 czerwca 2022 r.
Zamawiający poinformował o wyborze oferty
najkorzystniejszej, za którą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę Konsorcjum
oraz o odrzuceniu oferty Odwołującego z uwagi na fakt, że nie przedłożył wraz z ofertą
kosztorysu ofertowego dotyczącego „budowy przyłącza światłowodowego do budynku
biurowego administracyjnego Grottgera”.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu niezachowanie zasady, o której mowa w art. 16
pkt 2 ustawy Pzp,
tj. zasady przejrzystości prowadzonego postępowania. W ocenie
Odwołującego Zamawiający opublikował sprzeczne wewnętrznie zapisy dotyczące zakresu
przedmiotu umowy
– pomimo wyłączenia w rozdziale IV pkt 3 SWZ z przedmiotu umowy
zakresu prac dotyczących budowy studni przy ul. Grottgera 13 wraz z pracami realizowanymi
wewnątrz budynku opublikował w ramach dokumentacji technicznej przedmiar robót i
kosztorys dotyczących tych prac: Przedmiar sieci teletechniczne wraz z kosztorysem
zawierającym 7 pozycji, gdzie pierwsze trzy odnosiły się do wyłączonego z przedmiotu
umowy zakresu.
Odwołujący wskazał, że zrodziło to wątpliwości po stronie wykonawców oraz
wynikającymi z tego licznymi pytaniami. W ramach odpowiedzi na pytania w tym w
szczególności odpowiedzi na pyt. Nr 16 zamawiający potwierdził wyłączenie z zakresu
wskazanych w rozdziale IV pkt 3 prac.
Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ w zakresie przedmiaru prac i kosztorysu
wskazując, że wraz z modyfikacją SWZ przekazuje nowy obowiązujący przedmiar robót i
kosztorys ofertowy.
O
dwołujący podniósł, że oferta Wykonawcy Konsorcjum jest niezgodna z SWZ i
powinna podlegać odrzuceniu z uwagi na fakt, że załączono do oferty kosztorys „budowy
przy
łącza światłowodowego do budynku biurowego administracyjnego Grottgera” pomimo,
że Zamawiający w ramach rozdziału IV pkt 3 SWZ wyłączył z zakresu prac roboty wskazane
w trzech pierwszych punktach wzmiankowanego kosztorysu, a następnie potwierdził to

wyłączenie w odpowiedziach na pytania Wykonawców. Odwołujący podniósł, że oferta
złożona przez Wykonawcę Konsorcjum zawiera wynagrodzenie za roboty nieobjęte SWZ i
wyłączone z OPZ. Dodatkowo Odwołujący wskazał, że Zamawiający w ramach wyjaśnień i
zmiany treści SWZ z dnia 25 kwietnia 2022 r. wskazał nowy przedmiar robót i nowy formularz
kosztorysowy. Odwołujący wskazał, że w ramach SWZ rozdziału XIII pkt 3 ppkt 6
Zamawiający przewidział jako załącznik do oferty Kosztorys w liczbie pojedynczej, a nie
kosztorysy.
Z
uwagi na powyższe w ocenie Odwołującego oferta złożona przez Wykonawcę
Konsorcjum jest niezgodna z warunkami SWZ i po
winna podlegać odrzuceniu. Odwołujący
wskazał, że a contrario oferta Odwołującego jako zgodna z SWZ powinna zostać uznana za
najkorzystniej
szą.

Następnie Odwołujący wskazał, że zgodnie z przepisami ustawy Pzp wykazanie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu spoczywa na Wykonawcy. Odwołujący
podkreślił, że dowody składane przez Wykonawców nie mogą pozostawiać swobody w
interpretacji wyka
zania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – takie ukształtowanie
zapisów SWZ uniemożliwiałoby zachowanie zasady uregulowanej w art. 17 ust. 2 ustawy
Pzp
oraz zasady uczciwej konkurencji i prowadziłoby do sytuacji udzielenia zamówienia
wykonawcy, który w rzeczywistości nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
Odwołujący podniósł, że Wykonawca Konsorcjum nie przedłożył stosownych
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu ani wraz z
ofertą, ani w odpowiedzi na skierowane do niego wezwanie. Z przedłożonych przez
Konsorcjum referencji wynika wprost, że wskazane przez Wykonawcę prace nie są robotami
budowlanymi, lecz
stanowią usługę montażu i wdrożenia systemu monitoringu. W opinii
Odwołującego oceny tej nie zmienia oświadczenie przedłożone w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego.
Odwołujący wskazał, że zamieszczone w wykazie prac roboty realizowane były w
roku
2018, a więc nie ma do nich zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia
11 września 2019 r. i wprowadzone tą ustawą definicje.
Dodatkowo Odwołujący podniósł, co następuje:
1.
o charakterze prawnym wykonanych prac nie przesądza przekonanie stron co
do ich kwalifikacji, lecz
wyłącznie charakter stosunku prawnego łączącego strony
wynikający z praw i obowiązków poszczególnych stron;
2.
oświadczenie strony danej czynności prawnej co do okoliczności prawnych
mających znaczenie prawne nie stanowi dowodu w zakresie charakteru prawnego
tych czynności. Okoliczności te powinny zostać wykazane w ramach postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;

3.
oświadczenie w imieniu Scholz SP. z o.o. złożyła osoba nieposiadająca
umocowania
do składania oświadczeń woli w imieniu powołanego podmiotu.
Pismem z dnia 24 czerwca 2022 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odpowiedź na
odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania w całości i przedstawił argumentację.

Izba ustaliła i zważyła, co następuje.

Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie
i
uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego, stanowiska stron
oraz uczestnika postępowania odwoławczego
złożone na piśmie i podane do protokołu rozprawy, a także złożone dowody, ustaliła,
co następuje.

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których
stanowi przepis art. 528 ustawy Pzp.
Izba ustaliła wystąpienie przesłanek z art. 505 ust. 1 ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), tj. istnienie po stronie O
dwołującego interesu w
uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia przez niego szkody z uwagi na kwestio-
nowaną czynność Zamawiającego.
Do niniejszego
postępowania odwoławczego skuteczne przystąpienie po stronie
Zamawiającego zgłosili Wykonawcy wspólnie ubiegający się o uzyskanie zamówienia Jantar
Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku i Era Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku.

Izba ustaliła następujące okoliczności jako istotne.

Zgodnie z treścią rozdziału IV ust. 1 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia –
przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu
instalacji telewizji dozorowej CCTV z zasilaniem wraz z budową połączenia
światłowodowego na terenie śródmiejskiego odcinka bulwarów rzeki Słupi wraz z
dowiązaniem łącza światłowodowego do nowej siedziby Zarządu Infrastruktury Miejskiej w
Słupsku przy ul. Grottgera oraz przyłączem kamer na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej z
Sobieskiego.
W
ramach
zamówienia
przewidziano
także
budowę
przyłącza
telekomunikacyjnego do budynku biurowo-
administracyjnego przy ul. Grottgera 13, w którym
mieścić się będzie centrum monitoringu CCTV.

Zgodnie z rozdziałem IV ust. 2 pkt 11 SWZ, zakres przedmiotu zamówienia obejmuje

w szczególności budowę studni kablowych SKR-1.
Jak stanowi
rozdział IV ust. 3 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – przedmiot
zamówienia obejmuje doprowadzenie kanalizacji technicznej wraz ze światłowodem do
istniejącej studni przy budynku Grottgera 13 wraz z wpięciem do rozdzielni światłowodowej.
Wskazana w dokumentacji budowa studni przy budynku Grottgera 13 wraz z pracami
wewnątrz budynku (budowa koryta kablowego PCV 100x60) realizowana jest w ramach
odrębnego zadania i nie jest przewidziana do wykonania w ramach niniejszego zamówienia.
Zgodnie z treścią rozdziału IV ust. 4 SWZ, przedmiot zamówienia został szczegółowo
opisany za pomocą dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych, które stanowią załączniki do SWZ.

W Projekcie Techniczno-Budowlanym pkt 2.2.
– Studnie kablowe – wskazano, że na
trasie projektowanego rurociągu kablowego zaprojektowano 2 studnie kablowe SKR-1 z logo
UM Słupsk.

Na mapie umieszczonej na stronie 15 Projektu Techniczno-
Budowlanego w różnych
lokalizacjach na trasie projektowanej kanalizacji kablowej
umieszczone zostały dwie
projektowane studnie kablowe SKR-1.

W przedmiarze dotyczącym sieci teletechnicznej w pozycji nr 1 w kolumnie „opis i
wyliczenia” wskazano „Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w
gruncie kategorii III. W kulumnie „j.m.” wskazano „szt.”, natomiast w kolumnie
„poszczególne” wskazano „1,000”.

Zgodnie z
rozdziałem XIII ust. 3 pkt 6 SWZ wraz z ofertą Wykonawcy zobowiązany
był złożyć kosztorys ofertowy.

W myśl rozdziału XIV ust. 1 SWZ wynagrodzenie określone w ofercie jest
wynagrodzeniem kosztorysowym.

Dokumentacja
projektowa stanowiąca załącznik do SWZ zawierała:
1.
dokumentację dotyczącą kanalizacji teletechnicznej, w skład której wchodził kosztorys
ofertowy, przedmiar oraz projekt techniczno-budowlany;
2.
dokumentacje dotyczącą monitoringu, w skład której wchodzi m.in. kosztorys
ofertowy, przedmiar oraz STWiORB.

Zgodnie z rozdziałem VII ust. 2 pkt 4 lit. A SWZ Zamawiający ustanowił następujący
warunek udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia, w którym upływa
termin składania ofert (…) jedną robotę budowlaną (umowę), której przedmiotem była

budowa i/lub rozbudowa sieci monitoringu CCTV opartego na łączach światłowodowych o
wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto albo dwie roboty budowlane (umowy),
których przedmiotem była budowa i/lub rozbudowa sieci monitoringu CCTV opartego na
łączach światłowodowych, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł.

Podmiotowym środkiem dowodowym wymaganym na potwierdzenie spełniania ww.
warunku udziału w postępowaniu był wykaz robót budowlanych wykonanych (…) wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały
wykonane (…).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o uzyskanie zamówienia Jantar Sp. z o.o. z
siedzibą w Słupsku i Era Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie złożył wykaz, w którym wskazał:
Usługę montażu i wdrożenia systemów monitoringu CCTV IP w oparciu o łącza
światłowodowe – na podstawie umowy z dnia 12 grudnia 2017 r.; Oddział Inowrocław: termin
realizacji: kwiecień 2018 – maj 2018; Oddział Kraków: termin realizacji: luty 2018-marzec
2018; Nazwa i adres odbiorcy, dla którego wykonano roboty budowlane: Scholz Polska Sp.
o.o. (…), wartość brutto wykonanych robót budowlanych w zł: powyżej 100.000,00 zł.

Wraz z wykazem Wykonawcy wspólnie ubiegający się o uzyskanie zamówienia
Jantar Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku i Era Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie złożyli list
referencyjny potwierdzający, że ww. prace zostały wykonane „(…) sprawnie, profesjonalnie
oraz z pełnym zaangażowaniem (…)”.

Pismem z dnia 25 maja 2022 r. Zamawiający wystąpił do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o uzyskanie zamówienia Jantar Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku i Era Sp. z
o.o. z siedzibą w Chorzowie z wezwaniem do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia
podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający stwierdził w treści wezwania, że na
podstawie złożonego wykazu nie jest możliwa ocena warunku udziału w postępowaniu w
zakresie robót budowlanych – wskazano prace polegające na wykonaniu usługi montażu i
wdrożenia (…).

W odpowiedzi na powyższe pismo wezwani Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
uzyskanie zamówienia Jantar Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku i Era Sp. z o.o. z siedzibą w
Chorzowie złożyli oświadczenie z dnia 30 maja 2022 r. wystawione przez podmiot Scholz
Polska Sp. z o.o., podpisane przez Pana M.B..

Z treści ww. oświadczenia wynika, że prace wskazane w wykazie wykonanych robót
budowlanych stanowiły roboty budowlane w rozumieniu art. 7 pkt 21 ustawy Pzp.

Pismem z dnia 1 czerwca 2022 r. Zamawiający poinformował o wyborze oferty
najkorzystniejszej
– oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o

uzyskanie zamówienia Jantar Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku i Era Sp. z o.o. z siedzibą w
Cho
rzowie. Jednocześnie Zamawiający poinformował o odrzuceniu oferty złożonej przez
Odwołującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Zamawiający wskazał, że
Wykonawca był zobowiązany do złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego
sporządzonego metodą uproszczoną według kolejności pozycji wyszczególnionych w
przedmiarze robót. Odwołujący nie załączył do oferty kosztorysu dotyczącego budowy
przyłącza światłowodowego do budynku biurowego administracji Grottgera. Zamawiający
wskazał, że kosztorys ofertowy nie podlega procedurze uzupełniania.

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę, Izba uznała, że odwołanie nie zasługiwało na
uwzględnienie.

W odniesieniu do zarzutu oznaczonego numerem I.1 petitum
odwołania, tj. zarzutu
zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Jantar Sp. z o.o. i Era Sp. z o.o. z uwagi na niespełnienie warunku
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Izba stwierdziła,
że zarzut ten nie potwierdził się.
Izba uznała, że podmiotowe środki dowodowe złożone przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o uzyskanie zamówienia – Konsorcjum Jantar Sp. z o.o. i Era Sp. z o.o.
wraz z oświadczeniem z dnia 30 maja 2022 r. pochodzącym od wystawcy referencji w spo-
sób wystarczający wykazały, że prace, na które powołał się ww. Wykonawca w złożonym
Wykazie wykonanych robót budowlanych stanowią roboty budowlane. W ocenie Izby
oświadczenie z dnia 30 maja 2022 r. wystawione przez wystawcę referencji – podmiot, na
rzecz którego wykonane zostały prace wskazane w wykazie robót budowlanych – na pozio-
mie wyczerpującym potwierdza, że prace w nim wskazane stanowiły roboty budowlane. Ma-
jąc na uwadze treść złożonych na tę okoliczność dokumentów, w szczególności oświadcze-
nia z dnia 30 maja 2022 r. pochodzącego od podmiotu Scholz Polska Sp. z o.o., brak jest
podstaw do
kwestionowania charakteru prac określonych jako „usługa montażu i wdrożenia
systemów monitoringu CCTV IP w oparciu o łącza światłowodowe”. Kluczowym dla ustalenia
ich charakteru nie jest bowiem nazwa nadana tym pracom, ale ich rzeczywisty zakres i prze-
bieg.
Prace te zostały z kolei zdefiniowane jako stanowiące roboty budowlane w rozumieniu
przepisu art. 7 pkt 21 ustawy Pzp przez
ich odbiorcę w oświadczeniu z dnia 30 maja 2022 r.
Bez znaczenia dla oceny przydatności ww. oświadczenia dla potwierdzenia spełniania kwe-
stionowanego warunku
udziału w postępowaniu jest fakt, że podpis pod nim złożył Pan M.B.
– osoba nieuprawniona do samodzielnej reprezentacji podmiotu Scholz Polska Sp. z o.o.
Złożone przez podmiot Scholz Polska Sp. z o.o. oświadczenie z dnia 30 maja 2022 r. ma

bowiem charakter oświadczenia wiedzy osoby je składającej. Wystarczającym jest zatem, by
pochodziło ono od osoby, która ma wiedzę co do okoliczności, o istnieniu których świadczy –
nie musi to być osoba bądź osoby ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako upraw-
nione do reprezentacji.
Do złożenia tego rodzaju oświadczenia nie jest bowiem wymagane
z
achowanie zasad reprezentacji wynikających z Krajowego Rejestru Sądowego, ale posia-
danie
wiedzy stanowiącej merytoryczną zawartość oświadczenia.
Jednocześnie, rozpoznając przedmiotowy zarzut Izba uznała, że Odwołujący nie wy-
kazał okoliczności przeciwnej – nie dowiódł, by kwestionowane przez niego prace wskazane
w Wykazie
wykonanych robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ złożonym
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Jantar Sp. z o.o. i
Era Sp. z o.o.
nie stanowiły robót budowlanych.

Izba uznała, że nie potwierdził się zarzut wskazany w punkcie I.2 petitum odwołania,
tj. zarzutu naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia Jantar Sp.
z o.o. i Era Sp. z o.o.
pomimo, że ww. oferta była niezgodna z warunkami zamówienia co do
oczekiwanego zakresu prac oraz zawierała cenę za roboty nieobjęte przedmiotem zamówie-
nia.

Tytułem wstępu należy wskazać, że zgodnie z brzmieniem przepisu art. 226 ust. 1 pkt
5 ustawy Pzp
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami za-
mówienia. Przy czym zgodnie z poglądem doktryny „(…) Warunki zamówienia należy rozu-
mieć zgodnie z definicją wyrażoną w art. 7 pkt 29 Pzp, która stanowi, że poprzez warunki
zamówienia należy rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzie-
lenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań
związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub
projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Istota aktualnego
rozwiązania polega na odniesieniu przesłanki odrzucenia oferty do określonych wymagań
zamawiającego, a nie do określonego dokumentu, w którym pewne rozwiązania powinny być
zawarte. Podstawą do odrzucenia oferty jest niezgodność treści oferty z warunkami zamó-
wienia. Na treść oferty składa się świadczenie wykonawcy. Niezgodność treści oferty z wa-
runkami zamówienia polega na sporządzeniu i przedstawieniu oferty w sposób niezgodny z
tymi warunkami, tj. w sposób nieodpowiadający wymaganiom zamawiającego w odniesieniu
do przedmiotu zamówienia, sposobu jego realizacji i innych warunków zamówienia określo-
nych m.in. w art. 91
–98 Pzp. Norma art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp odnosi się do merytorycznego
aspektu zaoferowanego przez wykonawców świadczenia oraz merytorycznych wymagań
zamawiającego, w szczególności co do zakresu świadczenia jego ilości lub jakości, warun-
ków realizacji lub innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia. (…)”. (Prawo za-

mówień publicznych. Komentarz, pod redakcją H. Nowaka, M. Winiarza, Warszawa 2021, s.
719).
Jako przykłady okoliczności, które powinny skutkować odrzuceniem oferty na pod-
stawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
doktryna wskazuje zdarzenia, które mogą
dotyczyć „(…) zaoferowania przez wykonawcę innego przedmiotu zamówienia niż wymaga-
ny przez zamawiającego, w tym przedmiotu nieodpowiadającego wymaganiom określonym
w warunkach zamówienia (np. zaoferowanie urządzeń o innych funkcjonalnościach niż wy-
magane przez zamawiającego, przedłożenie dokumentów przedmiotowych (próbek), które
nie potwierdzają, że produkt spełnia określone przez zamawiającego wymogi (…)” (Prawo
zamówień publicznych. Komentarz, pod redakcją H. Nowaka, M. Winiarza, Warszawa 2021,
s. 719).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy w pierwszej
kolejności należy wskazać, że Izba ustaliła, iż Zamawiający ustalił, że przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji telewizji
dozorowej CCTV z zasilaniem wraz z budową połączenia światłowodowego na terenie
śródmiejskiego odcinka bulwarów rzeki Słupi wraz z dowiązaniem łącza światłowodowego do
nowej siedziby Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przy ul. Grottgera oraz przyłączem
kamer na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej z Sobieskiego. W rozdziale IV ust. 2 pkt 11 SWZ
wskazano, że zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności budowę studni
kablowych SKR-1. Zgodnie z
rozdziałem IV ust. 3 SWZ, przedmiot zamówienia obejmuje
doprowadzenie kanalizacji technicznej wraz ze światłowodem do istniejącej studni przy
budynku Grottgera 13 wraz z wpięciem do rozdzielni światłowodowej. Przy czym
Zamawiający dodał, że wskazana w dokumentacji budowa studni przy budynku Grottgera 13
wraz z pracami wewnątrz budynku (budowa koryta kablowego PCV 100x60) realizowana jest
w ramach odrębnego zadania i nie jest przewidziana do wykonania w ramach niniejszego
zamówienia.
Zgodnie z treścią rozdziału IV ust. 4 SWZ, przedmiot zamówienia został szczegółowo
opisany za pomocą dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych, które stanowią załączniki do SWZ. W Projekcie Techniczno-Budowlanym
pkt 2.2.
– Studnie kablowe – wskazano, że na trasie projektowanego rurociągu kablowego
zaprojektowano 2 studnie kablowe SKR-
1 z logo UM Słupsk.

Na mapie umieszczonej na stronie 15 Projektu Techniczno-
Budowlanego w różnych
lokalizacjach na trasie projektowanej kanalizacji kablowej umieszczone zostały dwie
projektowane studnie kablowe SKR-1.

W przedmiarze dotyczącym sieci teletechnicznej w pozycji nr 1 w kolumnie „opis i
wyliczenia” wskazano „Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w

gruncie kategorii III. W kulumnie „j.m.” wskazano „szt.”, natomiast w kolumnie
„poszczególne” wskazano „1,000”.

Zgodnie z rozdziałem XIII ust. 3 pkt 6 SWZ wraz z ofertą Wykonawcy zobowiązany
był złożyć kosztorys ofertowy.

Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SWZ zawierała:
1.
dokumentację dotyczącą kanalizacji teletechnicznej, w skład której wchodził kosztorys
ofertowy, przedmiar oraz projekt techniczno-budowlany;
2. dokumentacj
ę dotyczącą monitoringu, w skład której wchodzi m.in. kosztorys
ofertowy, przedmiar oraz STWiORB.

Mając na uwadze powyższe postanowienia i informacje dostępne w dokumentacji po-
stępowania należy stwierdzić, że Zamawiający określił wymogi co do treści oferty oraz za-
kresu objętego przedmiotem zamówienia. W ocenie Izby analiza dokumentacji postępowania
prowadzi
do wniosku, że zawiera ona postanowienia, które określają po pierwsze, że wraz z
ofertą ma być złożony kosztorys ofertowy. Po drugie, określają zakres przedmiotu zamówie-
nia obejmujący dwie studnie kablowe, spośród których jedna – zlokalizowana przy budynku
przy ul.
Grottgera 13 została wyłączona do innego zadania – zatem finalnie przedmiotem
niniejszego zamówienia objęta jest jedna studnia wskazana na mapie. Po trzecie, dokumen-
tacja projektowa
stanowiąca załącznik do SWZ zawiera dwa kosztorysy: jeden odnoszący
się do kanalizacji teletechnicznej, drugi odnoszący się do monitoringu.
W wyniku modyfika
cji SWZ dokonanej pismem z dnia 25 kwietnia 2022 r. Zamawiają-
cy
dokonał zmiany treści przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego oraz załączył ww.
dokumenty w wersji uwzględniającej nowe brzmienie określając je jako: przedmiar robót
„Rozwój sieci monitoringu” po zmianach i kosztorys ofertowy „Rozwój sieci monitoringu” po
zmianach
– wersja edytowalna. Jednocześnie w treści pisma z dnia 25 kwietnia 2022 r. Za-
mawiający wskazał, że pozostałe zapisy SWZ nie zostały zmienione.
Tym samym należało uznać, że kosztorys dotyczący kanalizacji teletechnicznej obo-
wiązuje wciąż w wersji niezmienionej i należy go złożyć wraz z ofertą. Powyższa dokumen-
tacja wskaz
uje zatem, że należało złożyć dwa kosztorysy odpowiadające każdemu z wymie-
nionych zakresów prac: jeden dotyczący rozwoju sieci monitoringu – w wersji uwzględniają-
cej zmiany oraz drugi
– dotyczący kanalizacji teletechnicznej.

Nie
można zgodzić się ze stanowiskiem Odwołującego, zgodnie z którym zapisy SWZ
są wewnętrznie sprzeczne wobec faktu uwzględnienia w przedmiarze dotyczącym sieci tele-
technicznej i kosztorysie dotyczącym sieci teletechnicznej pozycji, które zostały wyłączone z
zakresu przedmiotu zamówienia. Jak bowiem wynika z dokumentacji postępowania, z zakre-
su zamówienia została wyłączona budowa studni kablowej zlokalizowanej przy budynku przy

ul. Grottgera 13
wraz z pracami wewnątrz budynku. Odwołujący pominął jednak fakt, że
przedmiotem zamówienia objęta jest budowa drugiej przewidzianej w projekcie techniczno-
budowlanym studni kablowej SKR-1.
W efekcie powyższego Odwołujący błędnie uznał, że fakt złożenia wraz z ofertą przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Jantar Sp. z o.o. i Era Sp.
z o.o. kosztorysu
dotyczącego „budowy przyłącza światłowodowego do budynku biurowego
administracyjnego Grottgera
” pomimo wyłączenia z zakresu prac robót wskazanych w trzech
pierwszych punktach tego kosztorysu (
budowa studni kablowych, montaż elementów me-
chanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablo-
wych
, budowa rurociągu kablowego) stanowi o niezgodności oferty złożonej przez ww. Wy-
konawcę z warunkami zamówienia.
Tymczasem
z ustaleń Izby wynika, że kwestionowany przez Odwołującego kosztorys
był dokumentem wymaganym do złożenia wraz z ofertą. Jednocześnie objęte nim prace
związane z budową jednej spośród dwóch studni kablowych umieszczonych na mapie ujętej
w projekcie techniczno-budowlanym
nie zostały wyłączone z przedmiotu zamówienia. Za-
mawiający wyłączył bowiem z niego jedynie budowę jednej studni kablowej – zlokalizowanej
przy budynku Grottgera 13. Z
atem uwzględnienie tych prac w ofercie złożonej przez Wyko-
nawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia Jantar Sp. z o.o. i Era Sp. z o.o.
nie stanowi o niezgodności oferty z treścią warunków zamówienia ustalonych przez Zama-
wiającego.
Tym samym
ww. zarzut Izba uznała za nieznajdujący potwierdzenia w stanie faktycz-
nym przedmiotowej sprawy.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i argumentację Izba uznała, że nie zasługuje
na
uwzględnienie zarzut wskazany w punkcie II petitum odwołania, tj. zarzut naruszenia art.
226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez niezgodne z tym przepisem
odrzucenie oferty Odwołu-
jącego.

Izba wskazuje, że podstawą faktyczną odrzucenia oferty Odwołującego był fakt nieza-
łączenia przez Odwołującego do oferty kosztorysu ofertowego dotyczącego budowy przyłą-
cza światłowodowego do budynku biurowego administracyjnego Grottgera.
W tym miejscu należy dostrzec, że jak wskazano powyżej kosztorys ofertowy doty-
czący budowy przyłącza światłowodowego do budynku biurowego administracyjnego Grott-
gera był dokumentem wymaganym do złożenia wraz z ofertą. Jednocześnie objęte nim prace
związane z budową jednej spośród dwóch studni kablowych umieszczonych na mapie ujętej
w projekcie techniczno-
budowlanym nie zostały wyłączone z przedmiotu zamówienia. Nale-
ży podkreślić, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nadał kosztorysowi oferto-

wemu rangę elementu treści oferty. Wycena zakresu prac opisanych w poszczególnych po-
zycjach kosztorysu ofertowego stanowi zatem kluczowy element oferty. Co za tym idzie, ob-
owiązkiem wykonawców ubiegających się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia było
dokonanie wyceny przedmiotu zamówienia w oparciu o opisy pozycji umieszczone przez
Zamawiającego w załączonych do SWZ kosztorysach ofertowych.

Jednocześnie dostrzeżenia wymaga, że w okolicznościach faktycznych przedmioto-
wej sprawy kosztorysy ofertowe jako
stanowiące merytoryczną treść oferty nie podlegają
uzupełnieniu.
Mając na uwadze wskazane okoliczności należy przyjąć, że Odwołujący w złożonej
ofercie
określił sposób realizacji zamówienia w sposób odmienny, aniżeli wymagany przez
Zamawiającego – nie uwzględnił bowiem robót budowlanych dotyczących kanalizacji tele-
technicznej. Tym samym Izba uzna
ła, że Zamawiający prawidłowo stwierdził, że treść oferty
złożonej przez Odwołującego jest niezgodna z warunkami zamówienia i w konsekwencji pod-
lega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Mając na uwadze powyższe Izba uznała, ze odwołanie podlega oddaleniu.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 oraz art.
575 ustawy Pzp, a także w oparciu o przepisy § 8 ust. 2 w zw. z § 5 pkt 1 i 2 lit. a, b i d
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), orzekając
w
tym zakresie o obciążeniu kosztami postępowania stronę przegrywającą, czyli
Odwołującego.

Przewodniczący:
………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie