eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1371/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-06-08
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1371/22

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący: Monika Kawa-Ogorzałek


po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron w dniu 8 czerwca 2022 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23
maja 2022 r. przez
Odwołującego – SKAMEX sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie

przy udziale wykonawcy Aboo
k sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego


postanawia:


1. Um
orzyć postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na Odwołującego
kwoty 13 500
zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej
90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 us
tawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Od
woławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………
Sygn. akt: KIO 1371/22


U Z A S A D N I E N I E
Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, prowadzi postępowanie
na podst
awie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.;
dalej: „Pzp”) o udzielenie zamówienia publicznego na
„Dostawę rękawic diagnostycznych nitrylowych jednostkowych”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 25 lutego 2022r., pod numerem 2022/S 040-100985.
W dniu 23 maja 2022 r. wykonawca SKAMEX sp. z o.o. z si
edzibą w Łodzi (dalej:
„Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
W dniu 7 czerwca 2022
r. wpłynęło pismo procesowe Odwołującego o cofnięciu
odwołania oznaczonego sygn. akt KIO 1371/22.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:


Izba
działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553 ust. 1 zdanie drugie
Pzp po
stanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie. Złożenie
oświadczenia przez Odwołującego co do wycofania wniesionego odwołania, warunkuje
za
kończenie postępowania odwoławczego bez konieczności rozpoznawania zarzutów i
merytorycznego stanowi
ska Izby. Odwołujący podejmuje bowiem decyzję o ostatecznym
zaniechaniu kontynuowania sporu przed Izbą.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Izba uwzględniła okoliczność, iż
cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem na rzecz odwołującego
należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych,
czyli kwot
ę 13 500,00 zł, stosownie do art. 557 i art. 575 Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)
r
ozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.).
M
ając powyższe na względzie, postanowiono jak w sentencji.Przewodniczący:
…………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie