eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 476/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-03-13
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 476/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams

po rozpoznaniu na posiedzeniu
bez udziału stron w dniu 13 marca 2020 r., w Warszawie,
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 marca 2020 r.
przez
wykonawcę SONDA W. M. i Wspólnicy Sp. J., Tarnowo Podgórne,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Wielkopolskie Centrum Onkologii,


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze.

2.
nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz wykonawcy SONDA W. M.
i Wspólnicy Sp. J., Tarnowo
Podgórne, kwoty 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero
groszy) uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Przewodniczący: ……………………..……Sygn. akt: KIO 467/20

U z a s a d n i e n i e

Wielkopolskie
Centrum
Onkologii
(dalej:
Zamawiający”)
prowadzi
w
trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawa
Pzp

”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywny zakup i dostawę
rękawiczek diagnostycznych”; dalej „Postępowanie".

W dniu 6 marca 2020 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy SONDA W. M.
i Wspólnicy Sp. J., Tarnowo Podgórne
(dalej „Odwołujący”)
zarzucając Zamawiającemu naruszenie: (i) art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 91 ust. 1
ustawy Pzp
poprzez wybór w zakresie pakietu nr 2 oferty złożonej przez ABOOK Sp. z o.o.
ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa (dalej:
Abook”), która podlega odrzuceniu a tym
samym nie jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu przepisów ustawy Pzp; 2) art. 7 ust. 1
ustawy Pzp
poprzez prowadzenie postępowania z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców.

W ocenie Odwołującego Zamawiający zaniechał odrzucenia oferty wykonawcy Abook z
następujących przyczyn: (i) oświadczenie wykonawcy Abook nie potwierdza wymaganego w
opisie SIWZ parametru „EN455 potwierdzona przez Europejską jednostkę notyfikowaną”; (ii)
w ofercie wykonawcy Abook nie
potwierdzono wymaganego przez SIWZ parametru „odporne
na przenikanie s
ubstancji chemicznych zgodnie z normą EN 16523-1: min. 3 substancji
(poza cytostatykami) z czasem och
rony na co najmniej 2 poziomie” oraz wymaganego przez
SIWZ parametru „odporne na przenikanie cytostatyków przez co najmniej 30 min. (min. 10
leków wg normy EN 374 lub ATSM D 6978; (iii) Zamawiający w sposób nieprawidłowo
przyznał punkty w ocenie jakości ofercie wykonawcy Abook, co mogło mieć wpływ na wynik
postępowania; (iv) Zamawiający w sposób nieprawidłowy przyjął jako niebudzącego
wątpliwości dokumentu wykonawcy Abook - „Karta Techniczna” i zaniechał wyjaśnienia
rozbieżności treści tego dokumentu z dokumentami wystawionymi przez producenta; (v)
Zamawiający zaniechał wyjaśnienia, czy wykonawca Abook jednoznacznie potwierdził, że
zaoferowane rękawice zgodnie z zapisem SIWZ „produkowane bez substancji mogących
powodować podrażnienia skórne”.

Odwołujący wniósł o: 1) uwzględnienie odwołania w całości w zakresie pakietu nr 2; 2)
nakazanie unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 2,
3) nakazanie odrzucenia oferty ABOOK w zakresie pakietu nr 2;
4) dokonanie powtórnej

oceny ofert w zakresie pakietu nr 2;
w efekcie czego 5) uznanie że, najkorzystniejszą ofertę
w zakresie pakietu nr 2 złożył Odwołujący.

W dniu 10 marca 2020 r. d
o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęła odpowiedź na
odwołania Zamawiającego, w której oświadczył, iż uwzględnia w całości odwołanie
wniesione przez Odwołującego.

Izba ustaliła, że w przedmiotowej sprawie w terminie 3 dni od wezwania Zamawiającego do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca.

Zatem, w związku z faktem, że żaden z wykonawców nie przystąpił do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego, postępowanie odwoławcze – stosownie do
dyspozycji
art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – należało umorzyć.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła
okoliczność, iż uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem
koszty te znos
zą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. a) ustawy Prawo
zamówień publicznych, orzekając w tym zakresie o konieczności zwrotu kwoty wpisu
uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do
§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w
sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodnic
zący:……………………………...


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie