eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2373/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-12-12
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2373/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 listopada 2019 r. przez wykonawcę Joy
Global (Poland) Sp. z o.o., ul. Murarska 20, 43-100 Tychy

w postępowaniu prowadzonym
przez
Polska Grupa Górnicza S.A., ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice


przy udziale wykonawcy Eickhoff Polonia Ltd. Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 18, 40-246
Katowice

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt:
KIO 2373/19 po stronie zamawiającego


orzeka:

1.
oddala odwołanie.

2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę Joy Global (Poland) Sp. z o.o. z
siedzibą w Tychach
i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę
15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez
wykonawcę Joy Global (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach tytułem wpisu od
odwołania.
2.1.
zasądza od wykonawcy Joy Global (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
na rzecz zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. w Katowicach kwotę 3 600
zł 00 gr
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty
postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Katowicach.

Przewodniczący:
………………………………


Sygn. akt: KIO 2373/19
Uzasadnienie


Zamawiający Polska Grupa Górnicza S.A. w Katowicach prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, którego
przedmiotem jest:
-
Dostawa wraz z montażem nowych kombajnów ścianowych o zakresie urabiania od
1,6 m do 3,7 m, dla
Polskiej Grupy Górniczej S.A. - dostawy planowane w latach 2020-2021
z podziałem na części:
-
Część 1: Dostawa 4 sztuk nowych kombajnów ścianowych o zakresie urabiania od
1,6 m do 3,7 m i napięciu zasilania 1000 V.
-
Część 2: Dostawa 3 sztuk nowych kombajnów ścianowych o zakresie urabiania od
1,6 m do 3,7 m i napięciu zasilania 3300 V.
Nr postępowania: 701902927 ("Postępowanie"). Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem Dz.Urz. UE - OJ/S: 2019/S
190-463073.

Odwołujący: Joy Global (Poland) sp. z o.o. ul. Murarska 20 43-100 Tychy wniósł odwołanie
od
zaniechań i czynności Zamawiającego polegających na niezgodnym z ustawą Pzp
przeprowadzeniu aukcji elektronicznej AUK/70/NZT/2019/0002, w dniu 14 listopada 2019 r.
w ramach Postępowania (dalej "Aukcja") oraz niezgodnej z ustawą ingerencji w wynik Aukcji
i zaniechaniu jej unieważnienia oraz ponownego przeprowadzenia.
Zamawiającemu Zarzuca naruszenie:
1.
art. 91c ust.
3 ustawy Pzp oraz Części VIII pkt 6 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dalej ("SIWZ") w związku z art. 8 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp,
przez
zaniechanie
przez
Zamawiającego
czynności
bieżącego
przekazywania
Odwołującemu w trakcie Aukcji informacji o rzeczywistej pozycji złożonej przez niego oferty i
otrzymanej punktacji, a przez to wprowadzenie Odwołującego w błąd co do zajmowanej
przez niego pozycji w rankingu wykonawców - co uniemożliwiło mu prawidłową ocenę
sytuacji, a w konsekwencji uniemożliwiło złożenie dalszych postąpień w celu zapewnienia
drugiej pozycji w rankingu (tj. uzyskania zamówienia Część 2),
2.
art. 91a ust.
3 w związku z art. 8 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, przez
bezpodstawną ingerencję Zamawiającego w wynik Aukcji, polegającą na dokonaniu przez
niego odrębnego przeliczenia punktów już po zakończeniu i ogłoszeniu wyniku Aukcji, a w
konsekwencji udzielenie przez Zamawiającego dwóch informacji o wyniku Aukcji,
zawierających sprzeczne wyniki (ustalony automatycznie w wyniku Aukcji oraz ustalony

odrębnie przez Zamawiającego) - podczas gdy wynik Aukcji powinien być generowany
automatyczny, bez ingerencji Zamawiającego,
3.
art. 7 ust. 1 i 3 w związku z art. 181 ust. 2 Pzp, poprzez zaniechanie unieważnienia
Aukcji oraz ponownego jej przeprowadzenia
w sposób zgodny z art. 91c ust. 3 i 91a ust. 3
ustawy Pzp, w sytuacji gdy Zamawiający uznał, że zastosowana przez niego w Aukcji
formuła matematyczna do oceny ofert była błędna - a zatem w sytuacji, w której należało
ponownie przeprowadzić Aukcję przy użyciu formuły uznanej przez Zamawiającego za
prawidłową,
4.
art. 8 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez prowadzenie Postępowania w
sposób naruszający zasady jawności, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców, w tym w szczególności uniemożliwienie Odwołującemu dokonania prawidłowej
oceny sytuacji i składania dalszych postąpień, które umożliwiłyby mu uzyskanie zamówienia
Część 2,
5.
art. 91b ust. 2a
Pzp oraz Części VIII pkt 7 SIWZ poprzez nieuwzględnienie w formule
matematycznej zas
tosowanej do oceny ofert w trakcie Aukcji wszystkich kryteriów oceny
ofert wynikających z SIWZ i zaniechanie przeliczania w trakcie aukcji postąpień na punktową
ocenę oferty z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji za kryteria
niezmienn
e w toku aukcji, a uwzględnienie jedynie punktacji za kryterium techniczne
natomiast pominięcie pozostałych kryteriów cenowe poza jednostkową ceną dostawy
kombajnu wraz z kosztem rozłożenia ceny na raty.
W związku z powyższymi zarzutami wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności ponownego ogłoszenia wyników Aukcji z 15 listopada 2019 r.;
2.
unieważnienia czynności przeprowadzenia Aukcji;
3.
ponownego przeprowadzenia aukcji elektronicznej w sposób zgodny z przepisami
prawa, w szczególności art. 91c ust 3 ustawy Pzp i 91a ust. 3) ustawy Pzp.
Ponadto, wn
iósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów zgromadzonych
w aktach Postępowania, w szczególności z:
1.
informacji o wynikach aukcji elektronicznej z 14 listopada 2019 r.;
2.
informacji o wynikach aukcji elektronicznej z 15 listopada 2019 r.;
3.
protokołu z przebiegu czynności Aukcji wraz z załącznikami;
4.
informacji z otwarcia ofert z dnia 7.11.2019 r. -
załącznik: 4 omyłka rachunkowa w
ofercie wersja poprawna.pdf;
5.
zaproszenia do udziału w Aukcji jak również dokumentu w postaci:
6. Zrzutu z ekranu z dnia 14.11.2019 r. z godziny 10:50 - [screen 14.11 godz. 1050] .png
7. Zrzutu z ekranu z 14.11.2019 r. z godziny 15:33 - [screen 14.11. godz 1533] .png

8.
Zrzutu z ekranu z 21.11.2019 r. wyniki aukcji z 14.11.2019 [21.11.2019].png
na okoliczność treści tych dokumentów, a w szczególności przebiegu Aukcji,
przekazywanych wykonawcom informacji o postąpieniach oraz informacji na temat przebiegu
Auk
cji, wyniku Aukcji oraz dwóch - sprzecznych ze sobą - informacji o wynikach Aukcji.

Odwołujący jednym z trzech wykonawców biorących udział w Postępowaniu. Na skutek
niezgodnego z prawem przeprowadzenia Aukcji oraz ogłoszenia jej ostatecznego wyniku
Odwołujący został pozbawiony możliwości pozyskania i wykonania zamówienia. W
przypadku uznania przez Krajową Izbę Odwoławczą (dalej "KIO") zasadności niniejszego
odwołania, Zamawiający będzie zobowiązany do ponownego przeprowadzenia aukcji
elektronicznej w sposób zgodny z ustawą Pzp, a w konsekwencji Odwołujący będzie miał
możliwość uzyskania przedmiotowego zamówienia, ponieważ będzie podejmował decyzje o
kolejnych postąpieniach z pełnym rozeznaniem, dysponując danymi, do których uzyskania
jest uprawniony na pods
tawie przepisów ustawy Pzp, na podstawie rzetelnych i zgodnych z
prawdą informacji od Zamawiającego. Powyższe dowodzi naruszenia interesu w uzyskaniu
zamówienia, co czyni zadość wymaganiom określonym w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp do
wniesienia niniejszego o
dwołania.
Odwołujący powziął informację o skarżonych niniejszym odwołaniem czynnościach i
zaniechaniach Zamawiającego w dniu 18 listopada 2019 roku, kiedy zapoznał się z
informacją z 15 listopada 2019 roku, niemniej jednak - z ostrożności procesowej - liczy
termin do wniesienia odwołania od daty sporządzenia tej informacji przez Zamawiającego, tj.
od 15 listopada 2019 roku, tj. od daty w której teoretycznie mógł się dowiedzieć o
naruszeniu.
Zgodnie z Częścią VIII SIWZ Zamawiający - po przekazaniu informacji z otwarcia ofert -
przeprowadził w dniu 14 listopada 2019 r. Aukcję, a na platformie aukcyjnej Zamawiającego
pojawiła się "Informacja o wyniku aukcji elektronicznej", z której wynikał ranking ofert.
Zgodnie z tym rankingiem, Odwołujący uzyskał drugą pozycję, co oznaczało, że
Odwołującemu powinna zostać udzielona Część 2 zamówienia. Zamówienie zostało bowiem
podzielone na części. Część 1 zamówienia ma zostać udzielona wykonawcy, którego oferta
znajdzie się na pierwszym miejscu w rankingu, a część druga wykonawcy, którego oferta
znajdzie się na drugim miejscu w rankingu. Udostępniona przez Zamawiającego w dniu 14
listopada 2019 r. "Informacja o wyniku aukcji elektronicznej" potwierdzała ukończenie przez
Odwołującego Aukcji na drugiej pozycji.
Jednakże w dniu 15 listopada 2019 r. Zamawiający opublikował na stronie internetowej
https://www.pgg.pl/dostawcv/przetargi inną (kolejną) "Informację o wyniku aukcji
elektronicznej" -
w której wskazał odmienny ranking ofert określony w wyniku

przeprowadzenia Aukcji. W tej
informacji cena zaproponowana przez poszczególnych
oferentów pozostała niezmienna względem ceny zaproponowanej w Aukcji i określonej w
informacji o wyniku Aukcji z 14 listopada 2019 r., lecz jednocześnie Odwołującemu
przyznana została mniejsza liczba punktów a wykonawcy Eickhoff Polonia LTD sp. z o.o. z
siedzibą w Katowicach (dalej "Eickhoff') przyznana została większa liczba punktów. W
konsekwencji, ranking wykonawców zmienił się w taki sposób, iż Odwołujący znalazł się na
pozycji trzeciej, a Eickhoff na
pozycji drugiej. Powyższe oznacza, iż w przypadku utrzymania
wyniku Aukcji z 15 listopada 2019 r., Odwołującemu nie zostałoby udzielone zamówienie.
Kryteria oceny ofert, które powinny być przez Zamawiającego uwzględniane podczas
podawania pozycji i punktac
ji ofert w trakcie prowadzonej Aukcji, określone zostały w Części
XXIV SIWZ
i dotyczyły wzoru: OLP = K + T gdzie:
K-
liczba punktów uzyskanych w kryterium „koszt”.
T -
liczba punktów uzyskanych w kryterium „ ocena techniczna ”
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:
Kryterium
Waga
Koszt K
— Ł+Rl+R2+P
K = 55 pkt
Ocena techniczna -T = Tl + T2 + T3 T = 45 pkt
Tl
— minimalna średniomiesięczna dostępność kombajnu Tl = 30 pkt
T2 -
maksymalne zużycie wody do zraszania organów
T2 = 10 pkt
T3
— dostęp do pokryw ognioszczelnych T3 = 5 pkt
RAZEM
100 pkt
2. Zasady przydzielania punktów za poszczególne kryteria są następujące:
2.1. Kryterium: Koszt
— waga 55% (Maksymalna ilość punktów wynosi 55)
W kryterium Koszt ocenie podlegać będzie kwota będąca sumą ceny jednostkowej netto (Ł)
w tym koszt rozłożenia płatności ceny na raty, kosztu przeglądu kombajnu u Wykonawcy w
trakcie przezbrojenia netto (Rl), kosztu remontu kapitalnego kombajnu u Wykonawcy netto
(R2) oraz koszt pakietu wybranych istotnych
podzespołów i czynności netto (P).
Oferta w której zaoferowano najniższy Koszt (K) otrzyma 55 punktów. Pozostałe oferty
zgodnie z wzorem.
2.2. Kryterium: Ocena techniczna ~ waga 45% (maksymalna liczba punktów 45)
W kryterium Ocena techniczna ocenie podleg
ać będą wybrane aspekty techniczne zebrane
w 3 podkryteriach:
TU średniomiesięczna dostępność kombajnu (waga 30%), T2 - zużycie
wody do zraszania organów (waga 10%), T3 — dostęp do pokryw ognioszczelnych (waga
5%) "
W treści zaproszenia do udziału w Aukcji Zamawiający jednoznacznie wskazał, iż: Sposób
oceny ofert w toku aukcji: obejmuje automatyczne przeliczanie złożonych postąpień na

punktową ocenę oferty z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji
elektronicznej. Obliczanie punktacji
będzie opierać się na wzorach określonych w SIWZ” - co
jest zgodne z art. 91 b ust. 7 pkt 4 Pzp, stosownie do treści którego: „Sposób oceny ofert w
toku aukcji elektronicznej powinien obejmować przeliczanie postąpień na punktową ocenę
oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji elektronicznej”.
Działając w zaufaniu do Zamawiającego, Odwołujący przystąpił do udziału w Aukcji i
dokonywał w jej toku postąpień - w przekonaniu, iż kryteria te zostały przez Zamawiającego
w toku Aukcji zachowane.
Tymczasem analiza przebiegu Aukcji dokonana przez wykonawcę w dniu 18 listopada 2019
roku (t
j. po powzięciu przez wykonawcę informacji o opublikowaniu w dniu 15 listopada 2019
r. wyników Aukcji odmiennych do tych opublikowanych w dniu 14 listopada 2019 r.), jak
również zestawienie pierwotnej informacji o wyniku Aukcji z dnia 14 listopada 2019 r. oraz -
odmiennej -
informacji o wynikach Aukcji z 15 listopada 2019 r., w porównaniu z informacją z
otwarcia ofert z dnia 4 listopada 2019 r. (przy uwzględnieniu korekty cen wykonawców z dnia
7 listopada 2019 r.) prowadzą do wniosku, że prawdopodobnie Zamawiający prowadził
Aukcję jedynie w zakresie jednego kryterium cenowego tj. ceny jednostkowej kombajnu wraz
z sumą rat odsetkowych, (tj. postąpienia dotyczyły następujących cen wyjściowych:
Odwołujący - 15 794 843,58 zł netto, Eickhoff - 14 588 602,19 zł, Famur SA z siedzibą w
Katowicach (dalej "Famur") -
15 773 374,03 zł netto). Ponadto, Zamawiający uwzględniał
również w przebiegu aukcji elektronicznej i jej wynikach kryteria techniczne oceny ofert
określone w SIWZ. W konsekwencji, po każdym postąpieniu Zamawiający wskazywał
poszczególnym wykonawcom pozycje oferty przy uwzględnieniu zaproponowanej nowej
ceny jednostkowej kombajnu z uwzględnieniem kosztów rozłożenia jej na raty oraz przy
uwzględnieniu stałej punktacji za kryteria techniczne. W informacji o pozycji w rankingu nie
uwzględniał natomiast pozostałych kryteriów cenowych - o czym Odwołujący nie mógł
wiedzieć.
Dowód:
Informacja z otwarcia ofert z dnia 7.11.2019r. -
załącznik: 4_omyłka
rachunkowa w ofercie wersja poprawna.pdf
Informacja o wynikach aukcji elektronicznej z 14 listopada 2019 r.;
Informacja o wynikach aukcji elektronicznej z 15 listopada 2019 r.;
Działając w dobrej wierze i w zaufaniu do Zamawiającego, bazując na przekazanej w treści
zaproszenia do udziału w Aukcji informacji, iż sposób oceny ofert w toku Aukcji obejmuje
przeliczenie postąpień z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przez wykonawców przed
otwarciem Aukcji - a tym samym przekonany,
iż Zamawiający uwzględnia w prowadzonej
Aukcji wszystkie kryteria określone w SIWZ i że udostępniane mu w trakcie Aukcji informację

na temat ilości uzyskanych punktów i pozycji w Aukcji, Odwołujący brał w niej udział i
dokonywał postąpień.
Po zakończeniu Aukcji Zamawiający ogłosił ranking ofert, oparty na ostatecznych cenach
zgodnych z ostatnimi postąpieniami poszczególnych oferentów (tj. Odwołujący - 12 929
618,99 zł netto, Eickhoff - 10 700 000,00 zł, Famur - 9 400 000 zł netto), co przy
uwzględnieniu kryteriów technicznych określonych w SIWZ i zaproponowanych przez
poszczególnych oferentów dało Odwołującemu pozycję drugą, która uprawniała i
zobowiązywała do udzielenia Odwołującemu Części 2 zamówienia.
Kolejnego dnia tj. 15 listopada 2019 r. Zamawiający ponownie ogłosił ranking ofert
wskazując, że stanowi on wynik Aukcji oraz zastosowania kryteriów cenowych zawartych w
części XXIV SIWZ. W rankingu podane zostały te same ceny, co w pierwszej informacji o
wynikach Aukcji jednak punktacja przyznana Odwołującemu i Eickhoff została zmieniona po
zakończeniu Aukcji, a Zamawiający nie przedstawił jednoznacznego wyjaśnienia tej sytuacji.
Z tego względu, Odwołujący może jedynie przypuszczać, iż Zamawiający doszedł do
wniosku, że przeprowadził Aukcję w sposób nieprawidłowy tj. bez uwzględnienia pozostałych
kryteriów cenowych uwzględniających wszystkie elementy składowe kosztu "K" i podjął
decyzję o ponownym przeliczeniu punktów przy uwzględnieniu tych kryteriów, co z kolei
spowodowało, że ranking wykonawców uległ zmianie. Zamawiający nie wskazał jednak, iż
punkty za kryterium cenowe obejmują wszystkie koszty "K" i dlatego punktacja ulega
zmianie. Wręcz przeciwnie, z tabeli wynika, iż przyznana punktacja dotyczy jedynie ceny
jednostkowej kombajnu (wraz z kosztem rozłożenia jej na raty) zaoferowanej podczas Aukcji.
W trakcie Aukcji, aż do jej zakończenia, Odwołujący otrzymywał informacje, zgodnie z
którymi jego oferta plasowała się na 2 pozycji i że z taką pozycją ukończył Aukcję.
Dowód: Zrzut z ekranu z I4.11.2019r z g. 10:50 - załącznik: [screen 14.11 godz 1050].png
Zrzut z ekranu z 14.11.2019r z g. 15:33 -
załącznik: [screen 14.11. godz 1533] .png
Zrzut z ekranu z 21.11.2019r - wyniki aukcji z 14.11.2019 [21.11.2019] .png
Zgodnie z art. 91c ust 3 Pzp "W toku aukcji elek
tronicznej zamawiający na bieżąco
przekazuje każdemu wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i
otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia
aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców”.
Powyższa regulacja odzwierciedlona została w SIWZ. Zgodnie z Częścią VIII SIWZ pkt 6 "W
toku aukcji elektronicznej Zamawiający na bieżąco będzie przekazywał każdemu wykonawcy
informacje o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji
najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawni informacji
umożliwiających identyfikację Wykonawców."

Ponadto zgodnie z art. 91a ust. 3 ustawy Pzp "Kryteriami oceny ofert w toku aukcji
elektronicznej są wyłącznie kryteria określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i zaproszeniu do aukcji elektronicznej, umożliwiające automatyczną ocenę oferty bez
ingerencji zamawiającego, wskazane spośród kryteriów, na podstawie których dokonano
oceny ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej.
Wreszcie zgodnie z art. 91b ustawy Pzp:
1. Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do
udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty
niepodlegające odrzuceniu.
2. W zaproszeniu, o którym mowa w ust. 1, zamawiający informuje wykonawców o:
1)
pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji;
2)
minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;
3)
terminie otwarcia aukcji elektronicznej;
4)
terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;
5)
sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej;
6)
formule matematycznej, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do
automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen
lub wartości;
7)
harmonogramie dla każdego etapu aukcji elektronicznej, jeżeli zamawiający zamierza
zamknąć aukcję elektroniczną na podstawie art. 91e pkt 3.
2a) Formuła matematyczna, o której mowa w ust. 2 pkt 6, uwzględnia wagę wszystkich
kryteriów oceny ofert. W przypadku dopuszczenia ofert wariantowych określa się odrębną
formułę dla każdego wariantu.
Należy również wspomnieć, iż SIWZ w Części VIII w istotnym dla niniejszego odwołania
zakresie przewiduje
następujące regulacje:
-
"Przedmiotem aukcji będzie (Ł) łączny koszt zakupu kombajnu z uwzględnieniem
kosztu rozłożenia płatności na raty tj. cena netto za dostawę jednego kompletnego kombajnu
ścianowego." (Część VIII pkt la) SIWZ)
-
"Pozostałe pozycje wyrażone w ofercie w złotówkach zostaną pomniejszone
proporcjonalnie w wartości % do ceny (Ł) uzyskanej w wyniku aukcji elektronicznej tzn.: przy
założeniu, że w wyniku aukcji elektronicznej cena najkorzystniejszej oferty na dostawę
jednego kompletnego kombaj
nu ścianowego (Ł) jest o X % niższa od złożonej przez
Wykonawcę w ofercie pierwotnej, do uzyskania łącznej wartości zamówienia cena
pozostałych składników oferty pierwotnej wyrażonych w złotówkach zostanie pomniejszona
proporcjonalnie o takie samo X%. "(Cz
ęść VIII pkt lc) SIWZ)

-
Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie
postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed
otwarciem aukcji za kryteria niezmienne w toku aukcji. (Część VIII pkt 7) SIWZ)
Zgodnie z nadrzędną zasadą Pzp, Zamawiający ma obowiązek przygotować i przeprowadzić
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji i równe traktowanie wykonawców, jak również z zachowaniem przejrzystości.
Stosownie do stanowiska wielokrotnie zajmowanego przez KIO, wykonawca ma natomiast
prawo działać w zaufaniu do Zamawiającego, zaś wszelkie niejasności w treści dokumentacji
sporządzonej przez Zamawiającego należy tłumaczyć na korzyść wykonawców, którzy nie
mogą ponosić negatywnych konsekwencji ewentualnych błędów Zamawiającego
popełnionych w toku postępowania (por. m.in. wyrok KIO 2260/13).
Powyższe oznacza, iż Zamawiający zobowiązany był do udzielania Odwołującemu zgodnej z
prawdą informacji o ostatecznej pozycji zajmowanej w rankingu po każdym postąpieniu oraz
o przyznanej mu punktacji. Informacja ta powinna więc uwzględniać również pozostałe
elementy kosztowe wpływające na parametr "K", a zatem ostateczną punktację oferty. Na
gruncie ustawy Pzp nie jest
bowiem dopuszczalne, aby wykonawca zakończył aukcję na
innej pozycji, niż pozycja wskazana w wyniku aukcji elektronicznej. Wszystkie kryteria
cenowe, które powinny być uwzględniane na bieżąco w trakcie Aukcji, wskazane są w
Części XXIV SIWZ. Pozycja Odwołującego w rankingu z uwzględnieniem tych kryteriów
powinna być wyliczana automatycznie po każdym postąpieniu, bez ingerencji
Zamawiającego. Zmiana punktacji po zakończeniu aukcji nie jest dopuszczalna.
Tymczasem, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Odwołujący podejmował
decyzje o wysokości kolejnych postąpień w oparciu o błędną informację co do tego, jaka w
danym momencie jest jego pozycja w rankingu. Zamawiający prowadził w ten sposób Aukcje
do samego końca i również przy takim założeniu wykonawcy otrzymali poprzez portal
aukcyjny informację z 14 listopada 2019 r. o wyniku Aukcji, gdzie zgodnie z wcześniejszymi
informacjami Odwołujący znajdował się na drugim miejscu w rankingu (system aukcyjny na
moment zakończenia Aukcji pokazywał drugą pozycję tej oferty). Następnie, jak Odwołujący
może się jedynie domyślać, Zamawiający doszedł do wniosku, że postępowanie takie było
nieprawidłowe i samodzielnie, bez powtórzenia Aukcji, ponownie przeliczył punkty przy
uwzględnieniu wszystkich kryteriów cenowych. W wyniku takiego działania ponownie ogłosił
wynik Aukcji, jednak tym razem Odwołujący znalazł się na trzeciej pozycji.
Odwołujący podejmował decyzje o kolejnych postąpieniach działając w przekonaniu, iż
Zamawiający podając pozycję w rankingu na bieżąco, jak wymaga tego ustawa Pzp i SIWZ,
uwzględniał wszystkie kryteria cenowe i postępował w ramach Aukcji w zaufaniu do tej
informacji. Zamawiający dochodząc do wniosku, iż błędnie prowadził Aukcję nie był

uprawniony do ponownego przeliczenia punktów przyjmując tym razem prawidłowe
założenia, ponieważ gdyby Odwołujący dysponował informacją odzwierciedlającą jego
prawdziwą pozycję w rankingu, mógłby dokonać dalszych postąpień. Ostateczny wynik
Aukcji
i byłby zatem inny, niż ten ogłoszony przez Zamawiającego 15 listopada 2019 roku.
Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo KIO np. w wyrokach KIO/UZP 2824/10, KIO
2651/13, KIO 530/15, z których jednoznacznie wynika, iż wykonawcy w trakcie całej aukcji
muszą dysponować prawdziwą informacją na temat pozycji, jaką zajmują w rankingu. W
przeciwnym razie, w jednolitej opinii KIO, aukcja przeprowadzona jest z naruszeniem ustawy
Pzp -
a zatem musi zostać unieważniona. Podanie wykonawcy błędnej informacji co do
pozycji w rankingu stanowi również według KIO naruszenie podstawowych zasad
postępowania wynikających z art. 7 i 8 ustawy Pzp, tj. zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców. Swoim działaniem Zamawiający uniemożliwił Odwołującemu
dokonanie prawidłowej oceny sytuacji i składania takich postąpień, które umożliwiłyby mu
uzyskanie zamówienia Część 2.
Należy przy tym podkreślić, iż w przypadku powzięcia przez Zamawiającego przekonania, iż
czynność Aukcji została przeprowadzona nieprawidłowo, powinien on — działając w ramach
obowiązku samokontroli i czuwania nad prawidłowym przebiegiem postępowania (por. m.in.
wyroki KIO: z 29 marca 2017 r. KIO 485/17 oraz z 8 grudnia 2011 r. KIO 2535/11) -
unieważnić i powtórzyć Aukcję (wyrok z 30 stycznia 2019 r. KIO 2700/18).
Nie ulega przy tym wątpliwości, iż Aukcja powinna być prowadzona przy uwzględnieniu
prawidłowych kryteriów oceny ofert wynikających z SIWZ, zaś w toku Aukcji Zamawiający
jest zobowiązany na bieżąco przekazywać każdemu wykonawcy informację o pozycji
złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty.
Dodatkowo, wynik Aukcji powinien być generowany automatycznie, bez ingerencji
Zamawiającego. Wobec powyższego, nawet w przypadku ewentualnego stwierdzenia przez
Zamawiającego po zakończeniu Aukcji jakichkolwiek nieprawidłowości w jej przebiegu,
nieprawidłowe było dokonanie przez niego ponownego ustalenia wyniku Aukcji - zamiast
powtórzenia całej czynności.
Na poparcie powyższego odwołujący cytuje poniżej fragmenty wyroków KIO:
1) KIO/UZP 2824/10 "Wykonawca powinien zo
stać powiadomiony w czasie rzeczywistym o
pozycji swojej oferty. Sytuacja jaka zaistniała w tym postępowaniu, zdaniem Izby, mogła
istotnie wpłynąć na decyzje odwołującego, co do kolejnych postąpień i czasu ich składania, a
więc przełożyć się na całkowity wynik postępowania w danej części zamówienia. Odwołujący
mógł być bowiem przekonany, w oparciu o dane, które obserwował na ekranie, iż jego oferta
cały czas zajmuje pierwszą pozycję, skoro pozostawały one niezmienne do czasu
wyświetlenia odmiennego wyniku aukcji. Zgodnie z nakazem uregulowanym w art. 7 ust. 1

ustawy pzp, wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego powinni być
traktowani na równych prawach przez zamawiającego w toku całego postępowania.
Obowiązek równego traktowania oznacza również, by wszystkie wymagania, które
zamawiający bierze pod uwagę na etapie badania oraz oceny złożonych ofert, były znane
wykonawcom w chwili przygotowywania ofert. W przypadku aukcji elektronicznych, aby znali
pozycję i punktację swojej oferty, względem oferty najkorzystniejszej przez cały okres
trwania aukcji Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji stanowi
bowiem fundament nie tylko krajowego, ale również europejskiego systemu zamówień
publicznych. Potwierdza to art 10 Dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych
przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki transportu i usług
pocztowych. Wskazuje on, że instytucje zamawiające zapewniają równe i
niedyskr
yminacyjne traktowanie wykonawców oraz działają w sposób przejrzysty. Oznacza
to, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest według jasnych i
z góry sprecyzowanych reguł i istnieją środki do weryfikacji prawidłowości ich zachowania,
zaś zamawiający podejmuje przewidywalne decyzje na podstawie wcześniej ustalonych
kryteriów. Przejrzystość postępowania nie została przez zamawiającego zagwarantowana.
Dokumenty obrazujące przebieg aukcji zostały sporządzone w dniu 27 grudnia 2010 r., co
wobec przeprowadzenia aukcji w dniu 23 grudnia 2010 r. Izba uznała za działanie
spóźnione. Obowiązkiem zamawiającego było pełne udokumentowanie przebiegu
postępowania, aby umożliwić weryfikację tak ofert składanych przez poszczególnych
wykonawców (postąpień) według czasu ich dokonania jak i dotrzymania przez
zamawiającego wyznaczonych parametrów aukcji oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Izba
uznała, iż reguły prowadzenia aukcji, z góry podane w warunkach uczestnictwa w
kwestionowanym przez odwołującego zakresie, nie były przestrzegane, co pozostaje w
sprzeczności z zasadą jawności i przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz pozwalało postawić zamawiającemu zarzut naruszenia przepisów ustawy,
przez wybór oferty na część 8 zamówienia. Skoro prawidłowość przeprowadzenia aukcji nr 1
budzi uzasadnione wątpliwości konieczne stało się nakazanie zamawiającemu jej
powtórzenia w zakresie części 8 zamówienia."
Powyższy wyrok potwierdza, iż wykonawca musi znać rzeczywistą pozycję w rankingu ofert
w trakcie aukcji elektronicznej aby mógł podejmować adekwatne do sytuacji decyzje co do
dalszych postąpień. W ramach Aukcji Zamawiający uniemożliwił to wykonawcy co wpłynęło
na wynika Aukcji.
2) KIO 2651/13 "Zgod
nie z treścią art. 91c ust. 3 ustawy pzp w toku aukcji elektronicznej
zamawiający na bieżąco informuje każdego wykonawcę o pozycji złożonej przez niego oferty

i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Tymczasem w niniejszym
postępowaniu w trakcie trwania aukcji elektronicznej wystąpił błąd, w wyniku którego
odwołujący nie otrzymywał aktualnej informacji o najkorzystniejszej ofercie. W sposób
prawidłowy nie zadziałał bowiem mechanizm automatycznego odświeżania rankingu
oferentom, w k
onsekwencji czego odwołujący widział nieaktualną informację dotyczącą
pozycji jego oferty, jak również punktacji najkorzystniejszej oferty. Z treści otrzymanej przez
niego informacji wynikało bowiem, iż jego oferta jest ofertą najkorzystniejszą mimo, iż w
rzeczywistości ofertą najkorzystniejszą była już oferta wykonawcy P. Wystąpienie tego błędu
potwierdza oświadczenie złożone przez administratora platformy elektronicznej E. Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie oraz zapisy w logach postępowania, w tym także ich rozszerzenie
(przedłożone rozszerzenia logów aukcji zawierają dane sekundowe, a więc takie dane, o
jakie w trakcie rozprawy wnosił przystępujący). Z zapisów tych jednoznacznie wynika, iż o
godz. 10:47:25 odwołujący otrzymał informację, iż jego oferta zajmuje miejsce pierwsze,
mimo, iż o godz. 10:47:21 ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca P. i to oferta tego
właśnie wykonawcy (P.) była już ofertą najkorzystniejszą. Tym samym odwołujący widział
nieaktualną informację o rankingu, a przyczyną tego rodzaju sytuacji były okoliczności, które
nie leżały po stronie tego wykonawcy, a tylko i wyłącznie po stronie administratora platformy
aukcyjnej. Dlatego też Izba uznała, iż zarzuty odwołującego potwierdziły się.”
Analogiczna sytuacja ma miejsce w sprawie będącej przedmiotem niniejszego
odwołania. Odwołujący otrzymał informację, iż zajmuje w rankingu pozycję drugą, a
tymczasem w rzeczywistości zajmował pozycję trzecią. Podejmował zatem działania na
podstawie błędnych informacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
"Z tego też względu Izba uznała za uzasadniony zarzut naruszenia przez Zamawiającego
art. 91c ust 3 ustawy pzp
. Stosownie do brzmienia tego artykułu, Zamawiający zobowiązany
był do przekazywania na bieżąco w toku aukcji elektronicznej Wykonawcy informacji o
pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej
oferty. W sytuacji, gdy w toku aukcji została złożona oferta korzystniejsza niż oferta
Odwołującego, Zamawiający zobowiązany był do poinformowania Odwołującego o złożeniu
takiej oferty niezwłocznie po jej złożeniu, w trakcie trwania aukcji elektronicznej, co
umożliwiałoby Odwołującemu reakcję w postaci złożenia kolejnego postąpienia.
Zamawiający naruszając dyspozycję powyżej przytoczonego przepisu, uniemożliwił
Odwołującemu reakcję w postaci złożenia kolejnego postąpienia, a tym samym naruszył
zasady aukcji elektronicznej.
Co więcej, Zamawiający dokonał dodatkowego przeliczenia i przyznania punktów, poza
system aukcyjnym, w sytuacji, gdy powinny one
zostać obliczone w trakcie trwania aukcji
elektronicznej, a wiedza o nich i rzeczywistych pozycjach ofert powinna zostać podana do

wiadomości uczestników aukcji bezpośrednio po zakończeniu aukcji. Trafnie zauważa
Odwołujący, że Zamawiający nie był uprawniony do dokonywania dodatkowo takiego
przeliczenia za system aukcyjny
"(...) jednakże w niniejszym postępowaniu podstawowe znaczenie ma okoliczność, że
Odwołujący nie miał świadomości co do rzeczywistej pozycji jego oferty, tym samym nie
mógł zadecydować o ostatecznej cenie swojej oferty (czy dokonać kolejnego postąpienia).
Nadto, w ocenie Izby rację ma Odwołujący, że wynik obliczeń Zamawiającego i programu
aukcyjnego powinien dawać taki sam rezultat, skoro prowadzony był według tych samych
zasad. Skoro wyni
k Zamawiającego jest inny, oznacza to, że wystąpił błąd albo w
obliczeniach Zamawiającego, albo w danych wprowadzonych do systemu, a wówczas aukcja
podlega
unieważnieniu".
4) KIO 2700/18
[...] za jeden z fundamentalnych wymogów, z punktu widzenia poprawności
aukcji, ustawodawca uznaje określenie informacji, które będą wykonawcom udostępniane w
trakcie aukcji. Dalsze szczegóły z tym związane wynikają z art. 91 c ust. 3 zd. 1 Pzp, zgodnie
z którym; „W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu
wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o
punktacji najkorzystniejszej oferty[...]
Na uwagę zasługuje, że Izba w zapadłych dotychczas orzeczeniach zajmowała już
stanowisko odnośnie konsekwencji nieprawidłowości zaistniałych w toku prowadzonej aukcji.
Np. w przywołanym już wyroku z 4 września 2013 r. Izba zwraca uwagę, że wadliwość w
zakresie przekazywania wykonawcom informacji, o których mowa w art. 91 c ust. 3 Pzp
może mieć decydujący wpływ na decyzje o dalszych postąpieniach (a więc i na efekt
końcowy całej aukcji): „Ponadto izba stwierdza, że wykonawcy nie byli zgodnie z art. 91c ust.
3 informowani o rzeczywistej pozycji swojej oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji
najkorzystniejszej ofer
ty, co w ocenie Izby miało niewątpliwy wpływ na decyzje biznesowe
podejmowane podczas tej aukcji" Odwołujący powołał się wyroki Krajowej Izby Odwoławczej:
z 1 kwietnia 2015 r. KIO 530/15, z 28 listopada 2013 r. KIO 2651/13 KIO 2055/13 KIO 530/15
KIO 2651/13, KIO/UZP 2012/10, KIO/UZP1060/10. Tak w wyroku KIO 2720/12, KIO/UZP
2012/10, KIO/UZP 1060/10, KIO
2720/12. Biorąc pod uwagę powyższe wniosek o
unieważnienie i powtórzenie aukcji jest uzasadniony.
Podkreślić należy, że zgodnie z ugruntowanym poglądem orzecznictwa wszelkie niejasności
w treści dokumentacji sporządzonej przez zamawiającego należy tłumaczyć na korzyść
wykonawców, zaś ewentualne błędy popełnione w toku postępowania przez zamawiającego
nie mogą wpływać negatywnie na sytuację wykonawców, biorących udział w postępowaniu.
Powyższe potwierdza, iż Zamawiający, zobowiązany do zapewnienia przeprowadzenia
Aukcji w sposób prawidłowy, przy uwzględnieniu wszystkich kryteriów przewidzianych w

SIWZ, w sposób umożliwiający wykonawcom — w tym Odwołującemu - uzyskanie w toku
Aukcji na bieżąco zgodnej z prawdą informacji o ostatecznej pozycji zajmowanej w rankingu
po każdym postąpieniu oraz o przyznanej punktacji. Pozycja Odwołującego w rankingu, z
uwzględnieniem tych kryteriów, powinna być natomiast wyliczana automatycznie po każdym
postąpieniu, a Zamawiający nie był uprawniony do ponownego przeliczenia punktów po
zakończeniu Aukcji, poza systemem aukcyjnym.
Z uwagi na powyższe Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu powtórzenia Aukcji.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie jako bezzasadnego.
Potwierdził, że trzej wykonawcy zostali zaproszeni do udziału w aukcji elektronicznej i wzięli
w niej udział. Następnie dokonał oceny ofert zgodnie z postanowieniami siwz i ustalił ranking
ofert w dniu 15 listopada 2019 r.
Zamawiający wskazał, że zgodnie z postanowieniami części XXIV siwz zastosował dwa
kryteria oceny ofert tj. koszt i ocena techniczna.
Do kryterium koszt brane były pod uwagę 4 składowe:
-
łączny koszt zakupu kombajnu tj. cena jednostkowa netto obejmująca koszt rozłożenia
płatności na raty (Ł),
-
koszt nett przeglądu kombajnu u wykonawcy w trakcie przezbrojenia (R1),
- koszt netto remontu kapitalnego kombajnu u wykonawcy (R2),
-
koszt netto pakietu wybranych istotnych podzespołów i czynności (P).
Łączna kwota ww czterech pozycji była brana pod uwagę przy ocenie danej oferty, W
kryterium tym można było uzyskać maksymalnie 55 punktów.
W kryterium oceny technicznej brane były pod uwagę zadeklarowane przez wykonawcę w
ofercie parametry,
a max liczba punktów to 45. W tym zakresie nie przewidywano aukcji
elektronicznej.
Zgodnie z postanowieniami cz. VIII siwz przewidziano aukcję elektroniczną wyraźnie
wskazując, że jej przedmiotem będzie wyłącznie Ł – łączny koszt zakupu kombajnu z
uwzględnieniem kosztu rozłożenia płatności na raty.
Inne składowe kosztu nie podlegały akcji.
Zamawiający wskazał, że w siwz odnośnie składowych R1, R2 i P wskazał, że „Pozostałe
pozycje wyrażone w ofercie w złotówkach zostaną pomniejszone proporcjonalnie w wartości
% do ceny (Ł) uzyskanej w wyniku aukcji elektronicznej tzn.: przy założeniu, że w wyniku
aukcji elektronicznej cena najkorzystniejszej oferty na dostawę jednego kompletnego
kombajnu ścianowego Ł jest o X% niższa od złożonej przez wykonawcę w ofercie
p
ierwotnej, do uzyskania łącznej wartości zamówienia cena pozostałych składników oferty

pierwotnej wyrażonych w złotówkach zostanie pomniejszona proporcjonalnie o takie samo
X%.”
Z tego wynika, że każdy wykonawca miał świadomość, że:
1/ aukcji podlega jedyn
ie jeden składnik Kosztu,
2/ po złożeniu najkorzystniejszej ceny w aukcji zamawiający dokona pomniejszenia
pozostałych składników kosztu w proporcji do otrzymanej zniżki w składniku Ł.
Ten sposób oceny zakładał wprost, że po aukcji jednego ze składników kosztu, będzie
dokonana zmiana w pozostałych składnikach i dopiero na tej podstawie wybrana zostanie
oferta najkorzystniejsza.
Zamawiający również w trakcie aukcji w żaden sposób nie wprowadzał innych niż
ustanowione w siwz warunki. Wykonawcy wiedzieli, że licytacji podlega jedynie Ł, a nie
łączny koszt czterech składowych.
Ponadto z informacji z otwarcia ofert opublikowanej na portalu zamawiającego każdy z
wykonawców wiedział, jakie są proporcje w danej ofercie pomiędzy poszczególnymi
składnikami kosztu, co przedstawiono w piśmie w tabeli.
Przed otwarciem aukcji podana została informacja o ocenie technicznej, która nie ulegała
zmianie. Odwołujący uzyskał w tym kryterium maksymalną liczbę punktu – 45.
W toku aukcji wykonawcy składali kolejne postąpienia co do ceny. Odwołujący zaoferował
najwyższą cenę Ł tj. 12 929 616,99 zł, a pozostali wykonawcy: Famur 9 400 000 zł oraz
Eickhoff Polonia Ltd, sp. z o.o. 10 700
000 zł.
Jednocześnie w ocenie technicznej odwołujący otrzymał 45 pkt, a pozostali odpowiednio 30
pkt i 36,666 pkt.
Zamawiający następnie dokonał obliczenia kosztu dla każdej z ofert z uwzględnieniem
opustu uzyskanego na cenie Ł wyliczonego jako udział procentowy obniżenia ceny Ł w
aukcji w stosunku ceny pierwotnej.
Po zastosowaniu opustu w wysokości procentowej wynikającej z zasady opisanej w siwz i z
uwzględnieniem wyników w aukcji zamawiający obliczył całkowity koszt wykonania w każdej
z ofert z uwzględnieniem czterech składowych kosztu z wynikiem dla Famur, drugim
przystępującego i kosztem najwyższym odwołującego.
Ze względu na to, że R1, R2 i P były w ofercie odwołującego najwyższe i jednocześnie R1 i
R2 stanowiły największy dopuszczalny udział procentowy w cenie Ł, oraz odwołujący
zaoferował najniższy opust, to jego oferta jest ofertą najmniej korzystną pomimo osiągnięcia
wysokiej oceny w kryterium Ocena techniczna.
W tym stanie rzeczy ocena ofert została dokonana wg postanowień siwz tj. aukcja
obejmowała jedynie cenę Ł, a w kryterium oceny ofert ocenia podlegał łączny koszt K, na
który składały się Ł po aukcji oraz odpowiednio obliczone R1, R 2 i P.

Odwołujący pomija fakt, że specyfikacja zawierała informację o tym, co będzie podlegało
aukcji oraz o tym, że po aukcji obniżone zostaną ceny pozostałych składników kosztu, a
ocenie w kryterium podlegać będzie koszt, a nie cena Ł. Znając proporcje pomiędzy
składnikami kosztu w ofertach Odwołujący mógł wiedzieć, o ile powinien postąpić, aby złożyć
ofertę najkorzystniejszą.
O tym
, że po aukcji zostaną przeliczone pozostałe elementy kosztu odwołujący wiedział od
chwili publikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli więc ten sposób
postępowania uważał za sprzeczny z postanowieniami art. 91b ust. 3 oraz art. 91c ust. 3
ustawy pzp, to odwołanie powinno być wniesione w terminie 10 dni od jego publikacji siwz.

Wykonawca Eickhoff Polonia Ltd. Sp. z o.o. w Katowicach
, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą w zakresie realizacji części 2 zamówienia zgłosił przystąpienie do
postępowania po stronie zamawiającego
Wniósł o oddalenie odwołania w całości.
Zdaniem Przystępującego, Zamawiający nie dopuścił się żadnego z zarzucanych mu przez
Odwołującego naruszeń przepisów ustawy i słusznie dokonał wyboru oferty Przystępującego
jako najkorzystniejszej co do części 2 zamówienia.
Przystępujący potwierdza twierdzenia Odwołującego w zakresie opisanego stanu
faktycznego na stronie 4 i 5 odwołania oraz przytoczonej na stronie 5 i 6 odwołania części
XXIV SIWZ w zakresie kryteriów oceny ofert w przetargu.
Mając to na uwadze, jednak zaznacza, iż postępowanie przetargowe jest kolejnym tego
rodzaju postępowaniem, prowadzonym przez Zamawiającego na podstawie de facto
identycznej treści SIWZ, różniącego się od poprzednich postępowań jedynie przedmiotem
zamówienia, gdzie stosowane kryteria oceny ofert są tożsame, tożsamy jest także sposób
prowadzenia aukcji elektronicznej jednoetapowo. J
est to kolejne postępowanie u
Zamawiającego, w którym uczestniczyli na etapie aukcji elektronicznej ci sami wykonawcy.
Każda ze stron uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu dobrze znała nie tylko
treść SIWZ, ale także sposób prowadzenia aukcji elektronicznej. Na etapie składania pytań
do SIWZ Odwołujący nie kwestionował postanowień SIWZ zawartych w Części VIII.1.a), 1
b), 1 c), 4, 6 i 7 co do ich
zgodności z przepisami Ustawy i nie kierował pytań w tej mierze o
wyjaśnienie, w jaki sposób na etapie aukcji elektronicznej będzie dokonywane przeliczanie
punktacji. Postanowienia te były dla Odwołującego jasne i zrozumiałe, a z uwagi na swe
uczestnictwo po raz kolejny w postępowaniu przetargowym, Odwołujący z pewnością
wiedział i znał z poprzednich postępowań mechanizm dokonywania przeliczeń punktacji w
toku aukcji, a następnie mechanizm dokonywania wyboru oferty.

Co istotne, to w treści punktu VIII.1.b SIWZ postanowiono wprost, iż aukcja zostanie
przeprowadzona łącznie dla obu części. Wykonawca, którego oferta po ocenie ofert z
uwzględnieniem wyników aukcji zostanie uznana za najkorzystniejszą uzyska zamówienie na
część 1. W części 2 za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy,
sklasyfikowanego po ocenie ofert z
uwzględnieniem wyników aukcji na drugiej pozycji, o ile
nie zajdą przesłanki unieważnienia postępowania. Taka treść SIWZ oraz stosowana przez
Zamawiającego już w drugim postępowaniu praktyka, znana doskonale wykonawcom, w tym
Odwołującemu, wskazuje wprost, iż wynik aukcji nie musi być jednoznaczny z udzieleniem
zamówienia, szczególnie, że zgodnie z treścią punktu VIII.1.c) SIWZ, wykonawcy mieli
świadomość, iż pozostałe pozycie cenowe wyrażone w ofercie w złotówkach zostaną
pomniejszone proporcjonalnie w wartości % do ceny (Ł) UZYSKANEJ w wyniku aukcji
elektronicznej, tzn.: przy założeniu, że w wyniku aukcji elektronicznej cena najkorzystniejszej
oferty na dostawę jednego kompletnego kombajnu ścianowego (Ł) jest o X % niższa od
złożonej przez Wykonawcę w ofercie pierwotnej, do uzyskania łącznej wartości zamówienia
cena pozostałych składników oferty pierwotnej wyrażonych w złotówkach zostanie
pomniejszona proporcjonalnie o takie samo X%. Oznacza to zatem w praktyce, że
Odwołujący nie tylko mógł, ale powinien był wiedzieć ze swego doświadczenia w poprzednim
przetargu,
jak wygląda przeliczanie przez Zamawiającego oferowanego przez
poszczególnych wykonawców kryterium oceny ofert w postaci kosztu (K). Przezorny,
doświadczony i świadomy wykonawca, a takim jest przecież Odwołujący, powinien był, tak
jak robił to w toku aukcji chociażby Przystępujący, przygotować się odpowiednio do aukcji i
zapewnić sobie narzędzia pozwalające mu na bieżące kontrolowanie ze swej strony wyników
a
ukcji przy zastosowaniu odpowiedniego narzędzia w Excelu, z uwzględnieniem nie tylko
wyniku cenowego dla przedmiotu aukcji, którym był jedynie łączny koszt zakupu kombajnu z
uwzględnieniem kosztu rozłożenia płatności na raty, tj. cena netto za dostawę jednego
kompletnego kombajnu ścianowego, ale także pozostałe kryteria cenowe, czyli RI, R2 i P, a
także powinien był uwzględniać w tych wyliczeniach kryterium oceny technicznej i na bieżąco
uwzględniać swoje wyliczenia przy dokonywaniu postąpień.
Działanie opisane powyżej ma istotne znaczenie w niniejszej sprawie także dlatego, że
Odwołujący, co prawda uzyskał najwyższą ocenę punktową za kryterium ocena techniczna,
ale plasował się on na ostatniej pozycji po otwarciu ofert za kryterium koszt, bowiem jego
kombaj
ny były najdroższe. Okoliczność, iż Odwołujący, znając dobrze postanowienia SIWZ i
sposób prowadzenia aukcji przez Zamawiającego, nie dołożył odpowiedniej staranności do
dokonywania odpowiednich przeliczeń na swój użytek w toku aukcji trwającej od godziny 10-
tej do godziny prawie 15-
tej, nie może obciążać Zamawiającego, ani tym bardziej godzić w
interes innych wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym.

Jak podniesione zostało w wyroku KIO 1206/15, w odniesieniu do profesjonalnego
wykonawcy uzas
adnionym wydaje się oczekiwanie, że jeszcze przed rozpoczęciem aukcji
rozważy on możliwe sposoby postępowania i wynikające z nich scenariusze (choćby przez
wcześniejsze przeliczenie możliwych do osiągniecia przez różnych wykonawców punktów, w
zależności od poziomu cen przez każdego z nich zaoferowanych - w szczególności w
sytuacji, gdy poddane pod aukcje zostało tylko jedno jedyne kryterium, do tego łatwe w
porównaniu, tj. cena), aby następnie wybrać ten który w jego ocenie najlepiej służyć będzie
osiągnieciu korzystnego dla niego wyniku w przeprowadzonej przez zamawiającego aukcji.
Oczywistym jest przy tym, że podejmowaniu takich decyzji towarzyszyć winno gruntowne
zapoznanie się ze spisanymi regułami rządzącymi planowaną aukcją, a także odpowiednio
wcześniejsze zapoznanie się z udostępnioną mu z należytym wyprzedzeniem Platformą
Aukcji Elektronicznych.
Podnieść należy także, iż w treści SIWZ w punkcie VIII. 16 Zamawiający wskazał wprost, iż
po
zamknięciu aukcji wybierze on najkorzystniejszą ofertę w poszczególnych częściach w
oparciu o kryteria oceny ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem
wyników aukcji elektronicznej. To postanowienie SIWZ jest zgodne z treścią przepisów
Ustawy i potwierdza jednocześnie, że wynik aukcji oraz wybór najkorzystniejszej oferty to
dwie odrębne czynności Zamawiającego.
Mając na uwadze powyższe podnieść należy, iż w toku przeprowadzonej aukcji
elektronicznej zostały zachowane kryteria oceny ofert określone w SIWZ, każdy z
wykonawców widział na swoim ekranie wartość punktową przyznaną mu za kryterium
techniczne, wartość punktową przyznaną mu za negocjowane kryterium Ł oraz swoją
pozycję w rankingu.
Dowód: „zrzuty ekranu z toku przeprowadzanej aukcji widoczne u Przystępującego — na
okoliczność ich treści oraz informacji przekazywanych na bieżąco wykonawcom
uczestniczącym w aukcji.
Zatem nie można podzielić stanowiska Odwołującego, że Zamawiający nie zachował zasad
przejrzystości i zasad uczciwej konkurencji w postępowaniu, bo wszyscy wykonawcy
uzyskiwali od Zamawiaj
ącego takie same informacje w toku aukcji na swoich ekranach, co
oznacza również, iż w kontekście postanowień SIWZ zachowana była zarówno zasada
przejrzystości, jak i zasady uczciwej konkurencji. Informacje o wyniku aukcji były
przekazywane wykonawcom na b
ieżąco, zgodnie z wymaganiami SIWZ i ustawy.
Nie można też, jak czyni to Odwołujący, stawiać znaku równości pomiędzy wynikiem aukcji a
dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego. Gdyby bowiem
zamiarem ustawodawcy było wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą wynik aukcji
elektronicznej jest
równoznaczny z wynikiem postępowania i potencjalnym udzieleniem

zamówienia, to zostałoby to wprost napisane w Ustawie, Tymczasem wynik aukcji nie został
przez ustawodawcę zrównany z udzieleniem zamówienia. Oznacza to zatem w praktyce, że
Zamawiający miał podstawy prawne, aby w dniu 15 listopada 2019 roku zawiadomić
wykonawców o wynikach aukcji.
Biorąc pod uwagę powyższe przytoczyć należy stanowisko wyrażone w wyroku KIO 48/19, w
treści którego stwierdzono, że zgodnie z art. 91c ust. 3 Ustawy w toku aukcji elektronicznej
zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację o pozycji złożonej
przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do
momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających
identyfikację wykonawców. Jeśli spojrzeć na treść SIWZ, zrzutów ekranu z toku
przeprowadzanej aukcji widocznych u poszczególnych wykonawców oraz informacji z dnia
14.11.2019 r. o wynikach
aukcji elektronicznej, z historią postąpień wykonywanych przez
poszczególnych wykonawców, w tym w szczególności Odwołującego i Przystępującego, to
jest oczywistym, że ranking po aukcji pozostał bez zmian i mógłby ulec zmianie, gdyby
Odwołujący dla swoich potrzeb dokonywał stosownych przeliczeń swojej oferty, a w
konsekwencji, o ile dokonałby kolejnego postąpienia w toku aukcji.
Mając na uwadze powyższe, stosownie do treści przepisu art. 192 ust. 2 Ustawy, stwierdzić
należy, iż Izba uwzględnia odwołanie jedynie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy,
które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia. Natomiast w niniejszej sprawie, w ocenie Przystępującego, Odwołujący nie
wykazał normalnego związku przyczynowo skutkowego pomiędzy treścią swoich kolejnych
postąpień a ostatnim postąpieniem, które nie stanowiło oferty najkorzystniejszej wobec
Przystępującego i wynikiem aukcji, szczególnie przy uwzględnieniu faktu, iż negocjacjom w
toku aukcji podlegało jedynie kryterium Ł, a pozostałe kryteria RI, R2 oraz P, miały być
proporcjonalnie pomniejszone dopiero w wartości % do ceny (Ł) uzyskanej w wyniku aukcji
elektronicznej. W tym kontekście także wymaga zauważenia, że Odwołujący jako
profesjonalny uczestnik obrotu miał wystarczającą ilość czasu (czas trwania aukcji to 5
godzin, początek aukcji godz. 10.00, a jej zakończenie to 15.00) od momentu rozpoczęcia
aukcji (godz. 10.00) do zakończenia aukcji (godz. 15.00), aby w oparciu o własne
przeliczenia dokonać kolejnego postąpienia w celu utrzymania dla siebie pozycji drugiej i
uzyskania zamówienia, szczególnie, że jego oferta uzyskała najlepszą ocenę za nie
podlegające negocjacjom kryterium oceny technicznej, jednak była ofertą uplasowaną na 3
pozycji z uwagi na kryterium K (koszt).
Konkludując zatem niezasadnym jest obciążanie Zamawiającego odpowiedzialnością za
skutki dodatkowych czynności wykonanych lub nie przez uczestnika aukcji, z powołaniem się
na nienależyte przygotowanie platformy aukcyjnej. Obciążanie odpowiedzialnością

Zamawiającego za nieprzewidzenie różnych zachowań uczestników korzystających z
systemu aukcyjnego, które to zachowania przyniosły im niekorzystne skutki, jest
nieuzasadnione (vide wyrok KIO 1012/10).
Mając powyższe na uwadze, wniósł o oddalenie odwołania jako bezzasadnego.

Strony i uczestnik
postępowania odwoławczego przedstawili stanowiska na rozprawie.

Odwołujący podkreślił, że informacje o wyniku aukcji podano dwukrotnie, tj. dn. 14 i
15 listopada. Podkreślił naruszenie przez Zamawiającego wskazanych w odwołaniu
przepisów ustawy, postanowień specyfikacji i treści zaproszenia do aukcji przez brak
podawania bieżących informacji o pozycji wykonawców w toku aukcji. Stwierdził, że wynik z
15.11.2019
r. nie jest wynikiem aukcji, lecz oceną dokonaną po uwzględnieniu wyników
aukcji oraz pozostałych kryteriów, których aukcja nie dotyczyła i nie były przedmiotem aukcji.
Nie kwestionuje potrzeby uwzględnienia wszystkich kryteriów w celu ustalenia bieżącej
pozycji, jednakże taka czynność powinna następować w toku aukcji w związku z kolejnymi
post
ąpieniami. Podkreślił, że nie miał możliwości samodzielnie na bieżąco obliczać swojej
pozycji w czasie aukcji, wobec braku wystarczających danych ku temu, w szczególności, co
do ustalenia pozycji drugiej, jako istotnej w tym post
ępowaniu. Przypomniał cel, jakiemu
służy formuła aukcji w prowadzonych postępowaniach. Przypomniał, że pisma z 14 i 15
listopada nie informują o wyniku postępowania, lecz aukcji i są odmienne w swej treści, co
jest niedopuszczalne. Tym samym, drugie pismo,
wbrew sugestiom nie jest informacją o
wyniku postępowania. Zauważył, że Zamawiający potwierdził, iż w toku aukcji nie podawano
informacji o rzeczywistej pozycji wykonawcy w toku dokonywanych postąpień. Podkreślił, że
sam również nie miał możliwości dysponowania taką informacją. Przywołał ponownie treść
cz. VIII SIWZ i zaproszenia do aukcji, a przede wszystkim postanowienia ustawy. Zauważył,
że pismo z 15.11. jest w swej treści wynikiem ręcznej ingerencji Zamawiającego, a nie
powstałym automatycznie rezultatem, co narusza art. 91a ust 3 i 91 ust 2 pkt 6 PZP.
Zauważył, że niniejsze postępowanie jest nietypowe z uwagi na fakt, że uzyskanie
zamówienia jest przewidziane także dla podmiotu, który uzyskuje 2. pozycję w rankingu.

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania. Podtrzymał stanowisko przedstawione w
złożonym piśmie. Wyjaśnił, że pismo z dn. 14.11 stanowi automatyczny wydruk czynności
przeprowadzonej aukcji w zakresie ceny stosownie do deklaracji zawartej w SIWZ, cz. VIII.
W piśmie z 15.11. przedstawiono tabelę uwzględniającą wynik aukcji i wszystkie kryteria
opisane w cz. XXIV SIWZ. Wskaz
ał, że w cz. VIII specyfikacji na str. 2 w pkt 1c opisano
kolejność czynności prowadzonych w wyniku aukcji tj. po uzyskaniu w aukcji ceny Ł. Złożył

wykaz z dzien
nika zdarzeń systemowych portalu aukcji publicznych, w którym przedstawiono
logowania uczestników zainteresowanych aukcją od dnia 07.11.2019, tj. przed 14.11, które
stanowiły rodzaj próby czy ćwiczeń Odwołującego w ramach kwestionowanej aukcji.
Podkreślił, iż zgodnie z treścią specyfikacji było oczywiste i niesporne, że aukcji ma podlegać
tylko cena Ł.
Stwierdz
ił, że wykonawca logował się próbnie do portalu. Powołał w całości treść pkt. VIII.1c
SIWZ. Stwierdz
ił, że w tym postępowaniu podzielono czynności na kilka etapów, w tym, w
pierwszym oceniono oferty w kryteriach oceny technicznej, w drugim przeprowadzono aukcję
w zakresie kosztu Ł, a w toku aukcji podawano wymagane przepisami informacje do
wiadomości uczestników. Kolejnym etapem postepowania jest ustalenie jego wyniku z
uwzględnieniem przeliczenia stosownie do postanowień SIWZ, ceny uzyskanej w toku aukcji
z pozostałymi kosztami składającymi się na kryteria kosztowe.

Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania ze stanowiskiem przedstawionym w piśmie.
Zauważył, że Odwołujący nie kwestionował postanowień SIWZ w szczególności dot.
sposobu przeprowadzenia aukcji. Wskaz
ał na doświadczenie wykonawcy w analogicznych
post
ępowaniach. Podkreślił wyraźne zapisy SIWZ co do sposobu i kolejności prowadzonych
czynności, w tym w trakcie przebiegu aukcji.


Krajowa Izba Odwoławcza
po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron i uczestnika, na
podstawie zebranego materiału dowodowego w sprawie, z uwzględnieniem stanowisk
przedstawionych na piśmie i do protokołu rozprawy, ustaliła i zważyła, co następuje.
Dysponowanie
przez odwołującego legitymacją czynną w postępowaniu odwoławczym jako
materialnoprawną przesłanką uczestnictwa w rozumieniu art. 179 ust. 1 pzp jest w sprawie
niesporne; wykonawca jest zainteresowany ponowien
iem czynności aukcji elektronicznej
oczekując, że w wyniku jej przeprowadzenia i ponownej oceny jego oferty uzyska
zamówienie.

Oceniając zarzuty odwołania należy w kontekście przepisów prawa przypomnieć należy, że
zgodnie z art. 91c ust. 3 ustawy pzp w
toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco
przekazuje każdemu wykonawcy informacje o pozycji złożonej przez niego oferty i
otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z art. 91a ust. 3
ustawy pzp
„Kryteriami oceny ofert w toku aukcji elektronicznej są wyłącznie kryteria
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zaproszeniu do aukcji

elektronicznej, umożliwiające automatyczną ocenę oferty bez ingerencji zamawiającego,
wskazane spośród kryteriów, na podstawie których dokonano oceny ofert przed otwarciem
aukcji elektronicznej.” Kolejny przepis, którego naruszenie zarzuca odwołujący
zamawiającemu to art. 91b ust. 2a wskazujący, iż formuła matematyczna przedstawiona w
zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej (art. 91b ust. 2 w tym pkt 6), która zostanie
wykorzystana w aukcji do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie
przedstawianych nowych cen lub wartości, uwzględnia wagę wszystkich kryteriów oceny
ofert.
Z uwagi na treść przytoczonych przepisów ustawy istotne jest wskazanie także mających
zastosowanie w sprawie postanowień siwz. Zgodnie z treścią cz. VIII siwz przewidziano
aukcję elektroniczną jednoetapową wskazując, że jej przedmiotem będzie wyłącznie Ł –
łączny koszt zakupu kombajnu z uwzględnieniem kosztu rozłożenia płatności na raty tj. cena
netto za dostawę jednego kompletnego kombajnu ścianowego. Pozostałe składowe
składowe kosztu nie podlegały akcji, natomiast stosownie do pkt 1c części VIII: „Pozostałe
pozycje wyrażone w ofercie w złotówkach zostaną pomniejszone proporcjonalnie w wartości
% do ceny (Ł) uzyskanej w wyniku aukcji elektronicznej tzn.: przy założeniu, że w wyniku
aukcji elektronicznej cena najkorzystniejszej oferty na dostawę jednego kompletnego
kombajnu ścianowego Ł jest o X% niższa od złożonej przez wykonawcę w ofercie
pierwotnej, do uzyskania łącznej wartości zamówienia cena pozostałych składników oferty
pierwotnej wyrażonych w złotówkach zostanie pomniejszona proporcjonalnie o takie samo
X%.”
Z powyższego wynikało, że bezsprzecznie aukcji podlegał jedynie jeden składnik Kosztu.
Natomiast przedmiotem sporu jest czy pomniejszenie pozostałych składników kosztu według
wskazanej wyżej metody miało następować na bieżąco w trakcie trwania aukcji
elektronicznej, za cz
ym opowiada się odwołujący, czy też postanowienie wyżej wskazane
oznacza, że po złożeniu najkorzystniejszej ceny w aukcji i po zakończeniu aukcji
zamawiający dokona pomniejszenia pozostałych składników kosztu w proporcji do
otrzymanej zniżki w składniku Ł, tj. w sposób zastosowany w postępowaniu przez
zamawiającego.
Dokonanie oceny znacząco utrudnia okoliczność, iż aukcja, stosownie do postanowień siwz
była przeprowadzona łącznie dla obu części, a odwołujący zgodnie z własną deklaracją był
zainteresowany w uzyskaniu drugiej pozycji w klasyfikacji. W konsekwencji otrzymywane w
trakcie aukcji, stosownie do art. 91c ust. 1 ustawy pzp, informacje o relacji punktacji jego
oferty do punktacji
oferty na pierwszym miejscu, nie miały dla niego istotnego znaczenia.
Należy jednak przypomnieć, że w oparciu o informacje z otwarcia ofert opublikowanej na
portalu zamawiającego każdy z wykonawców wiedział, jakie są proporcje w danej ofercie

pomiędzy poszczególnymi składnikami kosztu i jakie ewentualne konsekwencje w kryterium
kosztowym powodować będą kolejne postąpienia wykonawców w toku aukcji mając za
podstawę przedstawioną w siwz formułę matematyczną dla tego kryterium.
W takim stanie rzeczy skład orzekający uznaje, że zamawiający ustalił wyniki aukcji
elektronicznej z
zachowaniem postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w
szczególności Cz. VIII pkt 1 z zastosowaniem metody przeliczenia pozycji kosztowych w
sposób przytoczony wyżej tj. pomniejszając proporcjonalnie wartości procentowe do ceny
uzyskanej w
wyniku aukcji elektronicznej. Podkreślenia w tym miejscu wymaga
sformułowanie „w wyniku aukcji” oznaczające, że czynność pomniejszenia wartości była
następcza w stosunku do czynności aukcji, nie zaś miałaby być przeprowadzona w jej
trakcie.
Mając zatem na względzie, że wedle niekwestionowanych postanowień siwz aukcja
obejmowała jedynie cenę Ł, a w kryterium oceny ofert ocenie podlegał łączny koszt, na który
składały się Ł ustalony w wyniku aukcji oraz odpowiednio obliczone pozostałe składowe
kryterium k
osztu tj. R1, R2 i P, uzasadnione jest stwierdzenie o zgodności czynności
zamawiającego, który w toku postępowania, a w szczególności w trakcie aukcji sposób nie
wprowadzał innych niż ustanowione w siwz warunki.
W takim stanie rzeczy za wiarygodne uznać należy twierdzenie zamawiającego, że
przedstawiony wykonawcom ranking ofert z dnia 15 listopada 2019 r. oparty jest na wyniku
aukcji z uwzględnieniem dokonanych zgodnie z siwz przeliczeń punktacji w kryterium kosztu.
W takim stanie rzeczy, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy pzp,
orzeczono jak w sentencji. O kosztach skład orzekający Izby orzekł na podstawie art. 192
ust. 9 i 10 ustawy pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).
Wnioskowanych przez przystępującego kosztów postępowania nie zasądzono pomimo
korzystnego dlań wyniku sprawy wobec braku ku temu podstaw prawnych.Przewodniczący: ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie